Τελευταία Νέα
Μαρ 09

Κέρδος για το Δημόσιο της τάξης του 43,17% από τη προμήθεια αγαθών με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση της προμήθειας αγαθών με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού της Δ/ξης 10/2014 για προμήθεια 60.000 φανελών αθλητικού τύπου ΙΙ που διενήργησε για λογαριασμό του ΓΕΣ, προϋπολογισθείσης δαπάνης 366.000 €, χωρίς Φ.Π.Α .

Σε συνέχεια της πλήρους προκαταρκτικής αξιολόγησης των προσφορών και των πέντε (5) αρχικά συμμετεχόντων εταιρειών στον διαγωνισμό, στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό που ακολούθησε και διενεργήθηκε στις 21.02.2017, αξιολογήθηκαν δύο οικονομικοί φορείς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πλειστηριασμού, όπως αυτά παρήχθησαν από το σύστημα, η χαμηλότερη συνολική οικονομική προσφορά ανήλθε στα 208.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ), για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του υπό προμήθεια είδους και με επιμέρους τελικές τιμές ανά τεμάχιο – Φανέλες Αθλητικές Τύπου ΙΙ, ως εξής: 3,47 €.

Σημειώνεται ότι η συνολική τελική έκπτωση που επετεύχθη ήταν της τάξης του 43,17% σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό της προμήθειας και 38,86% σε σχέση με την τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού, η οποία ήταν η τιμή της βέλτιστης οικονομικής προσφοράς που είχε υποβληθεί στον διαγωνισμό.

Επισημαίνεται ότι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ένα από τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς για την επίτευξη νέων, μειωμένων τιμών επί των αρχικών οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων.

Από το Γραφείο Τύπου