Διεύθυνση Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας

Η Διεύθυνση ΕΚΜΑ αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
i. Τμήμα Μέτρων Εμπορικής Άμυνας.
ii. Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών.
iii. Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων Εξαγωγών.
Διαμορφώνει τις ελληνικές θέσεις στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής της ΕΕ και υλοποιεί την εφαρμογή τομεακών εμπορικών καθεστώτων και μέτρων της ΕΕ. Συγκεκριμένα η Διεύθυνση ΕΚΜΑ είναι η εθνική αρχή για χειρισμό θεμάτων:
• κοινής εμπορικής πολιτικής που αφορούν τη λήψη μέτρων εμπορικής άμυνας για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.
• τομεακών εμπορικών θεμάτων της ΕΕ στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων εισαγωγών.
• θεμάτων ελέγχου εξαγωγών για αγαθά διττής χρήσης, προϊόντων συνδεόμενων με την άμυνα ή με κυρώσεις έναντι τρίτων χωρών