Ετήσιες Αναφορές Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την αποτίμηση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις- Προθεσμία μέχρι 20/5/2022

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 14900/04-02-2021 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 466/08-02-2021), είναι απαραίτητη η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησής του. Για τις ανάγκες αποτίμησης της εφαρμογής του είναι απαραίτητο να μελετηθούν οι ετήσιοι ποσοτικοί Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης που περιγράφονται στο ΕΣΔ και για το λόγο αυτό  συντάχθηκε από τη Γενική Διεύθυνση  Δημοσίων Συμβάσεων ένα σχετικό ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή. Με το  υπ. Αριθμ. 44271/28-04-2022 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων, ζητείται από τις αρμόδιες για τις δημόσιες συμβάσεις οργανικές μονάδες των αναθετουσών αρχών να  συμπληρώσουν και να υποβάλουν το ηλεκτρονικό αυτό ερωτηματολόγιο μέχρι τις 20/5/2022.