Τελευταία Νέα
Ιούν 15

ΕΣΠΑ: Έγκριση έργων σε 161 Δήμους για τη βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων

 

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων 161 Δήμων για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Δικαιούχος της πράξης είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Σκοπός των έργων είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας, το οποίο σε συνεργία με τις λοιπές παρεμβάσεις [εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικροκινητικότητας, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικροκινητικότητας] θα δημιουργήσει ένα λειτουργικό πλήρες σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων, που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στη βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικροκινητικότητας. Επισημαίνεται ότι η «μικροκινητικότητα» αναφέρεται σε όχημα που ορίζεται ως «Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα» (Ε.Π.Η.Ο.) με μέγιστη ταχύτητα μικρότερη των 25 χλμ./ώρα, και που κυκλοφορεί ακολουθώντας τους κανόνες των ποδηλάτων.

Στο πλαίσιο των δύο πρώτων ενταγμένων Πράξεων θα εκτελεστούν έργα σε 43 συμμετέχοντες Δήμους των μητροπολιτικών κέντρων της χώρας και σε 118 μη μητροπολιτικούς Δήμους αντίστοιχα, που αφορούν:

  • προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδήλατων πόλης,
  • δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος και επαναφόρτισης ποδηλάτου,
  • ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης των φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων,
  • ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικροκινητικότητας,
  • ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικροκινητικότητας, και
  • έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ (Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας), εφόσον απαιτούνται.

Παράλληλα, θα αναπτυχθεί πλαίσιο αποτίμησης των ωφελειών από την υλοποίηση των δράσεων μκροκινητικότητας στους Δήμους, για τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των ειδικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επίσης, θα αναπτυχθεί εφαρμογή για την ανταποδοτική χρήση των ηλεκτρικών ποδηλάτων και τη διάθεση στοιχείων στους Δήμους για επόμενους σχεδιασμούς έργων αστικής κινητικότητας. Συγκεκριμένα, θα καθοριστεί η κατάλληλη μέθοδος και η ανάπτυξη  ειδικής πλατφόρμας για τη μέτρηση και παρακολούθηση του ενεργειακού και οικονομικού οφέλους, καθώς και άλλων στοιχείων, των οποίων η επεξεργασία θα δώσει χρήσιμες πληροφορίες για την εξυπηρέτηση της μελλοντικής στρατηγικής των αρμόδιων αρχών, όπως για σχεδιασμό/ αξιολόγηση ποδηλατοδρόμων, προσδιορισμό γραμμών αστικών μετακινήσεων, σχεδιασμό οδών ήπιας κυκλοφορίας, θέσεων στάθμευσης κ.ά. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί εφαρμογή που θα λειτουργεί ως εργαλείο ενημέρωσης αλλά και ανταμοιβής των πολιτών που υιοθετούν βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, όπως το κοινόχρηστο ηλεκτρικό ποδήλατο.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των έργων ανέρχεται σε 53.167.542,70 ευρώ.

Στον παρακάτω Πίνακα αποτυπώνονται συγκεντρωτικά ανά κατηγορία Δήμων τα υποέργα και η προβλεπόμενη δημόσια δαπάνη.

 

 

Στην προσπάθεια αυτή, αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή του 90% των επιλέξιμων Δήμων αλλά και η συνδρομή των στελεχών του ΚΑΠΕ και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπου εκτυλίχθηκε μία απαιτητική πολυσύνθετη διαδικασία (πρόσκληση, αξιολόγηση, έγκριση και ένταξη) σε διάστημα μόλις πέντε μηνών, διάστημα πράγματι εξαιρετικά σύντομο, δεδομένου ιδίως του μεγάλου πλήθους τόσο των εταίρων-δικαιούχων Δήμων, όσο και των υποέργων που περιλαμβάνονται στα Τεχνικά Δελτία των Πράξεων.