Τελευταία Νέα
Οκτ 09

«Ενέργεια και Εξορύξεις» και «ΤΠΕ, Logistics, Ναυτιλία & λοιπές υπηρεσίες» οι τελευταίες ημερίδες του Υπουργείου, στο πλαίσιο της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021 (ΕΑΣ2021)

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ημερίδων που διοργάνωσε και πραγματοποίησε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία και με άλλα υπουργεία, στα πλαίσια διαβούλευσης και ολοκλήρωσης της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021 (ΕΑΣ2021).

Στην τέταρτη ημερίδα «Ενέργεια και Εξορύξεις» που έγινε τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου συμμετείχαν πάνω από 35 εκπρόσωποι των θεσμικών εταίρων και των επιμέρους κλαδικών φορέων, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την αξιόλογη πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε πολλές πλευρές της αναπτυξιακής πολιτικής, ειδικότερα δε, της ενεργειακής και εξορυκτικής πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, καταγράφηκε αφενός, η γενική συναίνεση για την σημασία των κλάδων ενέργειας και εξόρυξης, ως προς τη συμμετοχή τους στην απασχόληση και στο ΑΕΠ, ιδιαίτερα στις τοπικές οικονομίες, αλλά και η αναγκαιότητα μιας προσεκτικά σχεδιασμένης μακροχρόνιας πολιτικής με έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και επάρκεια.

Τονίσθηκε ειδικότερα, η ανάγκη περαιτέρω επιτάχυνσης σειράς μέτρων ως προς την ανάπτυξη υποδομών, τις αδειοδοτήσεις, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απόδοση δικαιοσύνης, τον χωροταξικό σχεδιασμό χωρίς αναίτιους αποκλεισμούς, τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου κ.α.

Επίσης επισημάνθηκε η ανάγκη για ακόμη καλύτερο συντονισμό μεταξύ των υπουργείων, ώστε να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις-αποκλίσεις στις ασκούμενες πολιτικές όπως για παράδειγμα στα ζητήματα των αδειοδοτήσεων, ενώ ζητήθηκε η ανάπτυξη του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού διασυνδέσεων και συνεργειών με λοιπούς τομείς όπως η μεταποίηση και η άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό. Τέλος, ανακοινώθηκε ένα νέο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης με απεύθυνση στις επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένου και του παραγωγικού τους πυρήνα.

Στην πέμπτη και τελευταία από τις ημερίδες, με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες», που πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και λόγω αυξημένης συμμετοχής, στους επιμέρους τομείς των ναυτιλιακών υπηρεσιών, των εφοδιαστικών αλυσίδων και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την κεντρική αναπτυξιακή σημασία τους. Επισημάνθηκε δε, ότι σειρά επιμέρους εθνικών σχεδιασμών (στρατηγικό σχέδιο μεταφορών, στρατηγική λιμένων κτλ,) βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και θα ολοκληρωθούν εντός του προσεχούς έτους.

Στην ημερίδα σημειώθηκε επίσης, η ανάγκη περαιτέρω ψηφιοποίησης και ενίσχυσης και διασύνδεσης των σχετικών υποδομών, τόσο στον κρατικό, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα μάλιστα, στους τομείς της ναυτιλίας και των εφοδιαστικών αλυσίδων, ενώ ζητήθηκε η επαναχάραξη του εθνικού λιμενικού συστήματος και η άμεση ενεργοποίηση του καθεστώτος των συστάδων στον αναπτυξιακό νόμο.

Επιμέρους, καταγράφηκε η ανάγκη προόδου στην λεγομένη 3η βιομηχανική επανάσταση, ώστε να επιταχυνθεί η βραδυπορούσα πορεία προς την 4η βιομηχανική επανάσταση (διαχείριση και ανάλυση μεγάλων δεδομένων κτλ.) η οποία βρίσκεται σε στενή σχέση με τους παραπάνω τομείς υπηρεσιών και η πρόοδος τους σχετίζεται άμεσα με αυτήν.

Επιπλέον, εκτιμήθηκε η ανάγκη αναβάθμισης της ασφάλειας, της ταχύτητας και του εύρους των ΤΠΕ δικτύων, ενώ ζητήθηκε η μεγαλύτερη δυνατή έμφαση στην νησιωτικότητα, ώστε να ξεπεραστούν εγγενή μειονεκτήματα των νησιών σε μεταφορές, ΤΠΕ, συγκοινωνίες κτλ.

Τέλος, τονίσθηκε η ανάγκη αύξησης και βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους παραπάνω τομείς, η ανάγκη αντιμετώπισης του κατακερματισμού, του γερασμένου στόλου και της χαμηλής ψηφιοποίησης των μεταφορών και ζητήθηκε η παροχή κινήτρων για συστάδες-συνεταιρισμούς, καθώς και η περαιτέρω διασύνδεση λιμένων, οδών και ιδίως σιδηροδρομικών δικτύων.

Όλες οι ημερίδες που διοργανώθηκαν παρουσίασαν αξιόλογη συμμετοχή, τόσο από τους θεσμικούς εταίρους όσο και από τους επιμέρους φορείς, οι οποίοι στο σύνολό τους εξέφρασαν μια γενική συναίνεση στα ουσιώδη χαρακτηριστικά της ΕΑΣ 2021 την εξωστρέφεια, την Έρευνα και Ανάπτυξη, την καινοτομία και την υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Από το Γραφείο Τύπου