Τελευταία Νέα
Ιούλ 26

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ΝΟΙ-IFIB-ACO-NAP-21-13, για Διαγωνιστική Διαδικασία: “Provision of Electricity Power and Natural Gas at JFC Naples”

Διαβιβάζεται, συνημμένως, ειδοποίηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Notification of
Intent/NOI), για εν θέματι διεθνή διαγωνιστική διαδικασία (Invitation for International Bidding/IFIB) εκ
μέρους ACO.
2. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 10η Αυγούστου τ.έ.
3. Ενδιαφερόμενοι δύνανται αναζητήσουν πληροφορίες μέσω καθοριζομένου σημείων επαφής
(Point of Contact/POC, βλ. παρ. 2 ειδοποιήσεως).

Για όλες τις λεπτομέρειες, πατήστε εδώ