Είδος Καταγγελίας ή Πληροφορίες Αιτήματος

Περιγραφή – Επεξηγηματικοί Ορισμοί

1. Ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών

1.1 Ελαττωματική, προκληθείσα ζημιά

1.2 Μη συμμόρφωση με την παραγγελία

1.3 Ακατάλληλο για συγκεκριμένη χρήση

2. Παράδοση αγαθών/Παροχή υπηρεσιών

2.1 Μη παράδοση/μη παροχή

2.2 Μερική παράδοση/μερική παροχή

2.3 Καθυστέρηση

2.4 Μη διαθεσιμότητα/Μη πρόσβαση

2.5 Άρνηση πώλησης/παροχής ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας

2.6 Αναστολή παράδοσης ενός αγαθού ή παροχής μιας υπηρεσίας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

2.7 Ωράριο λειτουργίας

2.8 Εξυπηρέτηση πελατών

2.9 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση/βοήθεια

2.10 Άλλα θέματα που αφορούν την παροχή προϊόντων/υπηρεσιών

3. Τιμή/χρέωση

3.1 Αλλαγή τιμής/χρέωσης

3.2 Άνιση μεταχείριση όσον αφορά τις τιμές

3.3 Διαφάνεια στη χρέωση (ασαφής, περίπλοκη)

3.4 Άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την τιμή/χρέωση

4. Τιμολόγηση/χρέωση και είσπραξη χρεών

4.1 Εσφαλμένο τιμολόγιο/λογαριασμός

4.2 Ασαφές τιμολόγιο/λογαριασμός

4.3 Μη έκδοση τιμολογίου ή δύσκολη πρόσβαση σε τιμολόγιο/μηνιαία κατάσταση

4.4 Αδικαιολόγητη τιμολόγηση/χρέωση

4.5 Είσπραξη χρεών

4.6 Άλλα ζητήματα σχετικά με την τιμολόγηση/χρέωση και είσπραξη χρεών

5. Εγγύηση/νομική εγγύηση και εμπορικές εγγυήσεις

5.1 Μη τήρηση εγγύησης/νομικής εγγύησης

5.2 Μη τήρηση εμπορικής εγγύησης

6. Έννομη προστασία

6.1 Δύσκολη πρόσβαση στην έννομη προστασία

6.2 Απουσία έννομης προστασίας

6.3 Μερική ή εσφαλμένη έννομη προστασία

6.4 Καθυστερημένη έννομη προστασία

6.5 Άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την έννομη προστασία

7. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

7.1 Παραπλανητικοί συμβατικοί όροι και προϋποθέσεις

7.2 Εσφαλμένη ή παραπλανητική ένδειξη τιμών/χρεώσεων και επισήμανση

7.3 Παραπλανητική διαφήμιση

7.4 Ανεπιθύμητες διαφημίσεις

7.5 Ανεπιθύμητα αγαθά ή υπηρεσίες

7.6 Επιθετικές πρακτικές πωλήσεων

7.7 Πρακτικές εξαπάτησης

7.8 Άλλες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

8. Συμβάσεις και πωλήσεις

8.1 Αθέμιτοι συμβατικοί όροι/μετατροπή συμβατικών όρων

8.2 Έλλειψη πληροφοριών

8.3 Επιβεβαίωση παραγγελίας (μη ληφθείσα/εσφαλμένη)

8.4 Περίοδος υπαναχώρησης/Δικαίωμα υπαναχώρησης

8.5 Πληρωμές (π.χ. προκαταβολές και δόσεις)

8.6 Άρση της σύμβασης

8.7 Ελάχιστη συμβατική περίοδος

8.8 Άλλα θέματα που αφορούν συμβάσεις και πωλήσεις

9. Αλλαγή παρόχου

9.1 Αλλαγή παρόχου

10. Ασφάλεια – καλύπτει τα αγαθά και τις υπηρεσίες

10.1 Ασφάλεια των προϊόντων – καλύπτει τα αγαθά και τις υπηρεσίες

10.2 Συσκευασία, επισήμανση και οδηγίες – καλύπτει τα αγαθά και τις υπηρεσίες

11. Προστασία της ιδιωτικής ζωής και προστασία των δεδομένων

11.1 Προστασία των δεδομένων

11.2 Ιδιωτική ζωή

11.3 Άλλα θέματα που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

12. Άλλα θέματα

1. Ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών

1.1 Ελαττωματική, προκληθείσα ζημιά

Το αγαθό είναι ελαττωματικό, δεν λειτουργεί, προκάλεσε ζημία ή η υπηρεσία δεν εκπληρώθηκε πλήρως ή προκάλεσε ζημία.

Εξαιρούνται: θέματα που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια (10).

1.2 Μη συμμόρφωση με την παραγγελία

Το παραδοθέν αγαθό ή υπηρεσία δεν είναι παρόμοιο σε μορφή ή χαρακτηριστικά με το αγαθό ή την υπηρεσία που περιγράφονται στην παραγγελία (περιλαμβάνονται μη ικανοποιητική ποιότητα και προϊόντα παραποίησης/απομίμησης).

1.3 Ακατάλληλο για συγκεκριμένη χρήση

Το παραδοθέν αγαθό ή υπηρεσία δεν είναι εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο τα ζήτησε ο καταναλωτής, σκοπό τον οποίο γνωστοποίησε στον έμπορο τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης ή της πώλησης.

↑Επιστροφή

2. Παράδοση αγαθών/Παροχή υπηρεσιών

2.1 Μη παράδοση/μη παροχή

Το αγαθό δεν παραδόθηκε / η υπηρεσία δεν παρασχέθηκε καθόλου στον καταναλωτή. Αδυναμία του εμπόρου να παράσχει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία. Περιλαμβάνονται απώλεια, εσφαλμένη διεύθυνση παράδοσης και ακύρωση.

2.2 Μερική παράδοση/μερική παροχή

Η παράδοση του προϊόντος ήταν ατελής επειδή απουσίαζαν τεμάχια ή η υπηρεσία παρασχέθηκε μερικώς.

2.3 Καθυστέρηση

Το προϊόν δεν παραδόθηκε / η υπηρεσία δεν παρασχέθηκε έγκαιρα (αναμενόμενος ή συμφωνηθείς χρόνος).

2.4 Μη διαθεσιμότητα/Μη πρόσβαση

Ο καταναλωτής δεν έχει πρόσβαση στα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχει ο έμπορος, ή ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι πλέον διαθέσιμα στον καταναλωτή. Για παράδειγμα, σύνδεση στο διαδίκτυο και τηλεφωνική σύνδεση, αέριο/ηλεκτρισμός ή αναστολή γραμμής προϊόντων η οποία ήταν διαθέσιμη προς πώληση στα τοπικά καταστήματα.

2.5 Άρνηση πώλησης/παροχής ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας

Η άρνηση πώλησης ή προμήθειας προς έναν καταναλωτή του προϊόντος ή της υπηρεσίας που διατίθεται προς πώληση.

2.6 Αναστολή παράδοσης ενός αγαθού ή παροχής μιας υπηρεσίας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

Η παράδοση ενός αγαθού ή παροχή μιας υπηρεσίας που αναστέλλεται αιφνιδίως.

2.7 Ωράριο λειτουργίας

Αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου το ωράριο λειτουργίας περιορίζει τη δυνατότητα των καταναλωτών να επικοινωνήσουν με τον έμπορο.

2.8 Εξυπηρέτηση πελατών

Ο καταναλωτής δεν έμεινε ικανοποιημένος από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του εμπόρου όσον αφορά την αγορά ενός αγαθού έως τη στιγμή της πώλησης/όσον αφορά την αγορά μιας υπηρεσίας έως τη στιγμή παράδοσης της υπηρεσίας.

Περιλαμβάνονται: μέγεθος σειράς αναμονής.

2.9 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση/βοήθεια

Η υποστήριξη πελατών μετά την πώληση ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας δεν ικανοποίησαν τον πελάτη όσον αφορά την επικοινωνία ή τη διαδικασία.

Περιλαμβάνονται: δύσκολη, δαπανηρή ή μηδενική πρόσβαση στο τηλεφωνικό κέντρο.

2.10 Άλλα θέματα που αφορούν την παροχή προϊόντων/υπηρεσιών

↑Επιστροφή

3. Τιμή/χρέωση

3.1 Αλλαγή τιμής/χρέωσης

Αλλαγές στις τιμές ή τις χρεώσεις.

3.2 Άνιση μεταχείριση όσον αφορά τις τιμές

Στρατηγική τιμολόγησης που χρεώνει στους πελάτες διαφορετικές τιμές για το ίδιο αγαθό ή υπηρεσία.

Εξαιρούνται: ζητήματα σχετικά με εσφαλμένη ή παραπλανητική ένδειξη τιμών/χρεώσεων και επισήμανση (7.2).

3.3 Διαφάνεια στη χρέωση (ασαφής, περίπλοκη)

Οι πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση της τιμής, όπως για παράδειγμα ποια στοιχεία ή υπηρεσίες περιλαμβάνονται και ποια όχι, είναι ασαφείς ή/και περίπλοκες. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει συμπληρωματικές δαπάνες όπως έξοδα για καθυστερημένες πληρωμές, τόκοι υπερημερίας, διοίκηση, παράδοση, κ.λπ..

Εξαιρούνται: ζητήματα σχετικά με εσφαλμένη ή παραπλανητική ένδειξη τιμών/χρεώσεων και επισήμανση (7.2).

3.4 Άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την τιμή/χρέωση

Εξαιρούνται: ζητήματα σχετικά με εσφαλμένη ή παραπλανητική ένδειξη τιμών/χρεώσεων και επισήμανση (7.2).

↑Επιστροφή

4. Τιμολόγηση/χρέωση και είσπραξη χρεών

4.1 Εσφαλμένο τιμολόγιο/λογαριασμός

Εσφαλμένο τιμολόγιο, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα δεδομένα ενός τιμολογίου, όπως ο αριθμός λογαριασμού, η ονομασία του αγαθού ή της υπηρεσίας, ή ποσά που χρεώθηκαν, δεν είναι ορθά. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις διπλής τιμολόγησης/χρέωσης.

4.2 Ασαφές τιμολόγιο/λογαριασμός

Μη κατανοητό τιμολόγιο έλλειψη διαφάνειας ως προς το περιεχόμενο χρέωσης των αγαθών ή των υπηρεσιών ή την προέλευση του συνολικού ποσού.

4.3 Μη έκδοση τιμολογίου ή δύσκολη πρόσβαση σε τιμολόγιο/μηνιαία κατάσταση

Το τιμολόγιο δεν έχει αποσταλεί στον καταναλωτή ή ο καταναλωτής δεν έχει πρόσβαση στο τιμολόγιο, ή τη μηνιαία κατάσταση, για παράδειγμα μέσω διαδικτύου.

4.4 Αδικαιολόγητη τιμολόγηση/χρέωση

Τιμολόγηση για αγαθά ή υπηρεσίες που δεν αγοράστηκαν.

4.5 Είσπραξη χρεών

Αναφέρεται σε ζητήματα σχετικά με την είσπραξη από τον έμπορο εκκρεμών τιμολογημένων ποσών.

4.6 Άλλα ζητήματα σχετικά με την τιμολόγηση/χρέωση και είσπραξη χρεών

↑Επιστροφή

5. Εγγύηση/νομική εγγύηση και εμπορικές εγγυήσεις

5.1 Μη τήρηση εγγύησης/νομικής εγγύησης

Ο έμπορος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την εγγύηση/νομική εγγύηση (δηλαδή όσον αφορά τα δικαιώματα του καταναλωτή που προβλέπονται από τη νομοθεσία).

5.2 Μη τήρηση εμπορικής εγγύησης

Ο έμπορος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τις εμπορικές εγγυήσεις.

↑Επιστροφή

6. Έννομη προστασία

6.1 Δύσκολη πρόσβαση στην έννομη προστασία

Ο καταναλωτής δεν έχει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες όσον αφορά τον τόπο υποβολής μιας καταγγελίας και απαίτησης έννομης προστασίας (π.χ. απουσία τηλεφωνικού αριθμού, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κατειλημμένες τηλεφωνικές γραμμές).

6.2 Απουσία έννομης προστασίας

Εκτός του πεδίου εφαρμογής των συνήθων νομικών και εμπορικών εγγυήσεων, ο καταναλωτής δεν απολαμβάνει έννομης προστασίας. Ο καταναλωτής δεν λαμβάνει αποκατάσταση για π.χ. απώλειες, ζημίες, ή τραυματισμούς.

6.3 Μερική ή εσφαλμένη έννομη προστασία

Ο καταναλωτής δεν απολαμβάνει πλήρους έννομης προστασίας σύμφωνα τις απαιτήσεις του/της, π.χ. όσον αφορά απώλειες, ζημίες, ή τραυματισμούς.

6.4 Καθυστερημένη έννομη προστασία

Η έννομη προστασία δεν παρέχεται εγκαίρως (αναμενόμενος ή συμφωνηθείς χρόνος).

6.5 Άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την έννομη προστασία

↑Επιστροφή

7. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

7.1 Παραπλανητικοί συμβατικοί όροι και προϋποθέσεις

Οι πληροφορίες σχετικά με τους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις είναι παραπλανητικές σε περίπτωση που οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν τον μέσο καταναλωτή να λάβει απόφαση για συναλλαγή την οποία, διαφορετικά, δεν θα είχε λάβει, είτε επειδή οι πληροφορίες είναι εσφαλμένες και συνεπώς αναληθείς, είτε σε οποιαδήποτε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής παρουσίασης, εξαπατούν ή ενδέχεται να εξαπατήσουν τον μέσο καταναλωτή, ακόμη και εάν οι πληροφορίες είναι ορθές.

7.2 Εσφαλμένη ή παραπλανητική ένδειξη τιμών/χρεώσεων και επισήμανση

Η τιμή που αναγράφεται στην ετικέτα, στον τιμοκατάλογο ή αλλού δεν αντανακλά πλήρως ή εξ ολοκλήρου την τιμή (κρυφές χρεώσεις) ή είναι απλώς εσφαλμένη.

Περιλαμβάνονται και άλλα στοιχεία επισήμανσης (ονομασία προϊόντος, κατασκευαστής, ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (όπου εφαρμόζεται), κίνδυνος κ.λπ.), η μορφή της ετικέτας, η τοποθέτησή τους, κ.λπ.

Εξαιρούνται: ζητήματα που σχετίζονται με την τιμή/χρέωση (Γ 3) τιμολόγηση/χρέωση και είσπραξη χρεών (Γ 4) επισήμανση όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια (10.2).

7.3 Παραπλανητική διαφήμιση

Μια διαφήμιση θεωρείται παραπλανητική εάν: περιλαμβάνει εσφαλμένες πληροφορίες και είναι επομένως αναληθής, ή παραλείπει ή αποκρύπτει ουσιώδεις πληροφορίες τις οποίες ο μέσος καταναλωτής χρειάζεται για να λάβει μια απόφαση, ή σε κάθε περίπτωση συμπεριλαμβανομένης της συνολικής παρουσίασης, εξαπατεί ή ενδέχεται να εξαπατήσει τον μέσο καταναλωτή, ακόμη και εάν οι πληροφορίες είναι ορθές, και οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει τον καταναλωτή να λάβει απόφαση για συναλλαγή την οποία, διαφορετικά, δεν θα είχε λάβει.

7.4 Ανεπιθύμητες διαφημίσεις

Αναφέρεται σε ανεπιθύμητη επικοινωνία, η οποία πραγματοποιείται με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση είτε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του καταναλωτή, είτε σε σχέση με έναν καταναλωτή ο οποίος δεν επιθυμεί να γίνεται δέκτης αυτής της επικοινωνίας.

7.5 Ανεπιθύμητα αγαθά ή υπηρεσίες

Αναφέρεται σε αγαθά ή υπηρεσίες που παραδίδονται ή παρέχονται χωρίς να έχουν ζητηθεί,

7.6 Επιθετικές πρακτικές πωλήσεων

Μια πρακτική είναι επιθετική εάν παρεμποδίζει σημαντικά την ελευθερία επιλογής ή συμπεριφοράς του μέσου καταναλωτή, είναι δηλαδή η εμπορική πρακτική που πραγματοποιείται με τη χρήση παρενόχλησης, καταναγκασμού συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σωματικής βίας, ή κατάχρησης επιρροής. «Κατάχρηση επιρροής» σημαίνει «εκμετάλλευση της θέσης ισχύος σε σχέση με τον καταναλωτή για την άσκηση πίεσης, ακόμα και χωρίς τη χρήση ή την απειλή σωματικής βίας, με τρόπο που περιορίζει σημαντικά την ικανότητα του καταναλωτή να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση».

7.7 Πρακτικές εξαπάτησης

Εξαπάτηση είναι το έγκλημα ή το παράπτωμα της σκόπιμης εξαπάτησης ενός τρίτου με σκοπό την πρόκληση ζημίας –συνήθως με σκοπό την άδικη απόκτηση ιδιοκτησίας ή υπηρεσιών.

7.8 Άλλες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει άλλες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές όπως παροχή παραπλανητικών ή εσφαλμένων συμβουλών πριν από την πώληση.

↑Επιστροφή

8. Συμβάσεις και πωλήσεις

8.1 Αθέμιτοι συμβατικοί όροι/μετατροπή συμβατικών όρων

Συμβατικός όρος ο οποίος δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης, θεωρείται καταχρηστικός εάν, σε αντίθεση με την απαίτηση καλής πίστης, προκαλεί σημαντικές ανισορροπίες στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων μερών που προκύπτουν από τη σύμβαση, σε βάρος του καταναλωτή.

Η μετατροπή των συμβατικών όρων θεωρείται αθέμιτη σε περίπτωση που ο έμπορος μετατρέψει μονομερώς τους συμβατικούς όρους επιφέροντας σημαντική αλλαγή στα δικαιώματα και υποχρεώσεις της σύμβασης, σε βάρος του καταναλωτή.

Εξαιρούνται: Παραπλανητικοί συμβατικοί όροι και προϋποθέσεις (7.1).

8.2 Έλλειψη πληροφοριών

Ο καταναλωτής δεν λαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτεί η σύμβαση (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τον έμπορο, τα κύρια χαρακτηριστικά του τεμαχίου, της πώληση, και των εξόδων παράδοσης).

8.3 Επιβεβαίωση παραγγελίας (μη ληφθείσα/εσφαλμένη)

Ο καταναλωτής δεν λαμβάνει επιβεβαίωση της παραγγελίας ή λαμβάνει εσφαλμένη επιβεβαίωση της παραγγελίας.

8.4 Περίοδος υπαναχώρησης/Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο έμπορος δεν εκπληρώνει το δικαίωμα του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από μια σύμβαση ή το δικαίωμα του καταναλωτή να επανεξετάσει μια συναλλαγή κατά την περίοδο υπαναχώρησης (πιθανό σε ορισμένες περιπτώσεις).

8.5 Πληρωμές (π.χ. προκαταβολές και δόσεις)

Ζητήματα που σχετίζονται με τις πληρωμές όπως αναφέρονται στη σύμβαση. Για παράδειγμα, προκαταβολές και κατανομή πληρωμών στους εμπόρους βάσει τακτικού χρονοδιαγράμματος (δόσεις).

8.6 Άρση της σύμβασης

Ζητήματα που σχετίζονται με την ανάκληση ή ακύρωση μιας σύμβασης. Η άρση μιας σύμβασης συνιστά τη λήξη της εκτός της περιόδου υπαναχώρησης.

8.7 Ελάχιστη συμβατική περίοδος

Αναφέρεται στην περίοδο για την οποία δεν είναι δυνατή η ακύρωση μιας συνδρομής, την οποία ο καταναλωτής εκλαμβάνει ως μακρόχρονη.

8.8 Άλλα θέματα που αφορούν συμβάσεις και πωλήσεις

↑Επιστροφή

9. Αλλαγή παρόχου

9.1 Αλλαγή παρόχου

Ζητήματα που σχετίζονται με την αλλαγή παρόχων.

↑Επιστροφή

10. Ασφάλεια – καλύπτει τα αγαθά και τις υπηρεσίες

10.1 Ασφάλεια των προϊόντων – καλύπτει τα αγαθά και τις υπηρεσίες

Η ασφάλεια των προϊόντων καλύπτει κάθε προϊόν το οποίο, υπό φυσιολογικές ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, (συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας χρήσης και, όπου εφαρμόζεται, της θέσης σε λειτουργία, της εγκατάστασης και των απαιτήσεων συντήρησης), συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζει η νομοθεσία, ή δεν παρουσιάζει κανέναν κίνδυνο ή μόνον ελάχιστους κινδύνους, συμβατούς με τη χρήση του προϊόντος οι οποίοι θεωρούνται αποδεκτοί ως προς τον υψηλό βαθμό προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και συνεπείς προς αυτόν, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των ακόλουθων σημείων:

  • των απαιτήσεων ασφαλείας που καθορίζονται από τη νομοθεσία
  • των χαρακτηριστικών του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσής του,
  • της επίδρασης σε άλλα προϊόντα, όταν ευλόγως προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με άλλα προϊόντα,
  • των κατηγοριών καταναλωτών που εκτίθενται σε κίνδυνο κατά τη χρήση του προϊόντος, ιδίως των παιδιών και των ηλικιωμένων.

10.2 Συσκευασία, επισήμανση και οδηγίες – καλύπτει τα αγαθά και τις υπηρεσίες

Ένας από τους στόχους της επισήμανσης είναι η εξασφάλιση της πρόσβασης των καταναλωτών σε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη σύνθεση των προϊόντων, προκειμένου να καταστούν ικανοί να προστατέψουν την υγεία και να διαφυλάξουν την ασφάλειά τους. Περιλαμβάνονται πληροφορίες οι οποίες ενδεχομένως παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με μια συγκεκριμένη πτυχή του προϊόντος όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, όπως για παράδειγμα η μέθοδος παραγωγής. Η επισήμανση πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία όπως: μη ασφαλής συσκευασία συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνων ή ακατάλληλων για παιδιά ουσιών (πνιγμός κ.λπ.). Η επισήμανση ορισμένων μη εδώδιμων προϊόντων πρέπει επίσης να περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση τους και να διαθέτουν πράγματι οι καταναλωτές τη δυνατότητα επιλογής.

↑Επιστροφή

11. Προστασία της ιδιωτικής ζωής και προστασία των δεδομένων

11.1 Προστασία των δεδομένων

Περιλαμβάνει την καταστροφή, γνωστοποίηση ή κλοπή δεδομένων που ανήκουν στον καταναλωτή, π.χ. αντιγραφή δεδομένων από σκληρό δίσκο κατά τη διάρκεια συνηθισμένης διαδικασίας συντήρησης. Σε περίπτωση που περιέχονται προσωπικά δεδομένα, η φύση της καταγγελίας θα είναι «ιδιωτική ζωή». Οι καταγγελίες αυτού του είδους αφορούν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (κάθε πληροφορία που σχετίζεται με φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί) είτε τίθενται σε κίνδυνο, είτε δεν υπόκειται σε επεξεργασία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Οι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με θεμιτό και νόμιμο τρόπο, για συγκεκριμένους, ρητούς και σύννομους σκοπούς και να μην επεξεργάζονται περαιτέρω τα εν λόγω δεδομένα κατά τρόπο που δεν συμβαδίζει με τους σκοπούς αυτούς. Τα δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή προς τους επιδιωκόμενους στόχους και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται ή/και επεξεργάζονται περαιτέρω. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων οφείλει να εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, αυθαίρετη γνωστοποίηση ή πρόσβαση.

11.2 Ιδιωτική ζωή

Καταγγελίες αυτού του είδους αφορούν περιπτώσεις κατά τις οποίες διακυβεύεται ή δεν γίνεται σεβαστό το δικαίωμα του ατόμου στην ιδιωτική του ζωή. Για παράδειγμα, περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν γίνεται σεβαστό το δικαίωμα ενός ατόμου για ιδιωτική αλληλογραφία ή περιπτώσεις κατά τις οποίες καταγράφεται η συμπεριφορά ενός ατόμου χωρίς κατάλληλη νομική αιτία π.χ. κατά την πραγματοποίηση αγορών μέσω διαδικτύου.

11.3 Άλλα θέματα που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

↑Επιστροφή

12. Άλλα θέματα

Άλλα θέματα που δεν καλύπτονται από άλλες κατηγορίες του τμήματος Γ. Για παράδειγμα, καταγγελίες σχετικά με διακρίσεις στο πλαίσιο καταναλωτικών συναλλαγών, με θέματα περιβαλλοντικής και κοινωνικής υπευθυνότητας στο πλαίσιο καταναλωτικών συναλλαγών και με την καλαισθησία, την ευπρέπεια και την προσβλητικότητα στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες.

↑Επιστροφή