Διεύθυνση Εξαγωγικής Πολιτικής Και Παρακολούθησης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων

Η Διεύθυνση ΕΠΠΔΟΣ αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
• Τμήμα Εξαγωγικής Πολιτικής & Παρακολούθησης Δράσεων Εξωστρέφειας
• Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης & Παρακολούθησης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων
• Τμήμα Αξιοποίησης Εμπορικών Συμφωνιών & Πρόσβασης στην Αγορά Τρίτων Χωρών
Οι Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εξαγωγικής Πολιτικής και Παρακολούθησης
Διμερών Οικονομικών Σχέσεων, όπως κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της, έχουν ως εξής:
α. Η παρακολούθηση των διμερών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τρίτες χώρες, μέσα από τη διαρκή συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που αποτυπώνουν την εξέλιξη και τις προοπτικές των σχέσεων αυτών.
β. Η παρακολούθηση των εργασιών των θεσμικών οργάνων και φορέων που σχεδιάζουν την εξαγωγική πολιτική, όπως και εκείνων που σχετίζονται με την εφαρμογή της πολιτικής αυτής.
γ. Η διαρκής υποστήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων και ο συντονισμός των απαραίτητων δράσεων για την αντιμετώπιση των δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων και των μέτρων εμπορικής άμυνας που επιβάλλονται από τρίτες χώρες σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και με τα όργανα και τους μηχανισμούς της ΕΕ στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής.