Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί και Αναπτυξιακές Τράπεζες

Βασικός στόχος τoυ Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών είναι η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και η υποστήριξη της
ελληνικής εκπροσώπησης και συμμετοχής στα αρμόδια όργανα των Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και των Πολυμερών Αναπτυξιακών Τραπεζών ώστε να είναι πιο αποτελεσματική για τη χώρα μας.

Επιπρόσθετα, το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των διοικητικών θεμάτων που προκύπτουν με τους ανωτέρω οργανισμούς  καθώς και για τη διάχυση των Αρχών, των Πολιτικών και των κανονιστικών κειμένων των ανωτέρω Διεθνών Οργανισμών σε εθνικό επίπεδο και την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων επ’ αυτών.

Ενδεικτικά, στην αρμοδιότητα τoυ Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών υπάγονται οι ακόλουθοι Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί και Αναπτυξιακές Τράπεζες:

1. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (OECD)
2. Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Group) ο οποίος περιλαμβάνει:
• τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD),
• το Διεθνή Οργανισμό Ανάπτυξης (IDA),
• το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC),
• τον Οργανισμό Πολυμερούς Ανάπτυξης Επενδύσεων (MIGA) και το Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών (ICSID).
3. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD)
4. Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB)
5. Τράπεζα Εμπορίου & Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (BSTDB)
6. Διεθνείς Οργανισμοί Βασικών Προϊόντων (ICBs), οι οποίοι παρακολουθούνται μέσω της Ομάδας Εργασίας για τα Βασικά Προϊόντα της Ε.Ε.(Working Party on Commodities)
7. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου (BSEC)
8. Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP)
9. Παγκόσμια Περιβαλλοντική Διευκόλυνση (GEF)
10. Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD)
11. Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE)
12. Διεθνές Κέντρο Εμπορίου (ITC)
13. Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO)
14. Ταμείο Κεφαλαιουχικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNCDF)