Διεθνείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις

Οι διεθνείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις αποτελούν, σύμφωνα με το Π.Δ. 147/2017, αντικείμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής (ΓΔΔΟΕΠ), η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής και εμπορικής θέσης της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας επικεντρώνονται στα εξής:

 • Διεθνές εμπόριο και άνοιγμα αγορών αγαθών, υπηρεσιών με ταυτόχρονη διασφάλιση πλαισίου προστασίας επενδύσεων και πνευματικών δικαιωμάτων στον τομέα του εμπορίου.
 • Διασφάλιση θεμιτών όρων διεθνούς εμπορίου μέσω μέτρων εμπορικής άμυνας και εφαρμογής ειδικών καθεστώτων εισαγωγών και εξαγωγών.
 • Δράσεις εξωστρέφειας, αξιοποίησης των εμπορικών συμφωνιών μέσω ανάλυσης διμερών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων και αντιμετώπισης εμπορικών εμποδίων.
 • Θεσμική και οικονομική συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς, Περιφερειακές Συνεργασίες, Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Αναπτυξιακές Τράπεζες.

Το έργο της Γενικής Διεύθυνσης αναπτύσσεται σε 4 ευρείες θεματικές, οι οποίες κατανέμονται στις εξής 4 αρμόδιες Διευθύνσεις:
I. Διεύθυνση Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου.
II. Διεύθυνση Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας.
III. Διεύθυνση Εξαγωγικής Πολιτικής και Παρακολούθησης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων.
IV. Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών.

Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Γενική Διεύθυνση συμμετέχει και παρακολουθεί τις εργασίες ενός συνόλου οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως – μεταξύ άλλων – των:

 • Επιτροπή Πολιτικής Εμπορίου (Trade Policy Committee – TPC)
 • Ομάδα Εμπορικών Θεμάτων (Working Party on Trade Questions)
 • Επιτροπή Χάλυβα, Κλωστοϋφαντουργίας και άλλων Βιομηχανικών Κλάδων (STIS)
 • Επιτροπή Αγαθών Διττής Χρήσης (Dual Use)
 • Ομάδα Εξαγωγικών Πιστώσεων
 • Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόσβαση στην Αγορά (Market Access Advisory Committee)
 • Ομάδα Εργασίας για Βασικά Προϊόντα (PROBA)

Επιπρόσθετα, για την αποτελεσματικότερη διαμόρφωση της οικονομικής και εμπορικής πολιτικής, οι Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης διατηρούν διαύλους στενής συνεργασίας με:

 • Τα συναρμόδια Υπουργεία
 • Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Συμβούλων των Πρεσβειών της Ελλάδας στο εξωτερικό
 • Τις Μόνιμες Ελληνικές Αντιπροσωπείες σε Βρυξέλλες (ΕΕ), Γενεύη (ΠΟΕ) και Παρίσι (ΟΟΣΑ)
 • Τους Επιχειρηματικούς Συνδέσμους και τις Ενώσεις Παραγωγικών Φορέων
 • Την Κοινωνία των Πολιτών