Διαγωνισμοί Φορέων Εξωτερικού

2η Τροποποίηση Διαγωνισμού NCIA (RFQ-CO-423232-SGSBS-WP1)
Πρόσκληση στο Παγκόσμιο Συνέδριο Τεχνολογίας του ΝΑΤΟ (NATO EDGE 24 / Tampa, USA, Dec’24)
RFI-ACT-SACT-24-44 Amendment 1

Προωθείται πρόσκληση της NCIA για ομιλητές (CALL FOR SPEAKERS) για το Παγκόσμιο Συνέδριο Τεχνολογίας NATO EDGE ’24 που διοργανώνει το ΝΑΤΟ στην Τάμπα των ΗΠΑ (3-5 Δεκ. ’24).

Ενδιαφερόμενοι φορείς της Βιομηχανίας και Μη Κερδοσκοπικών φορέων των κρατών-μελών μπορούν να εγγραφούν ως ομιλητές (μέσω των συνδέσμων που παρέχονται στην πρόσκληση) έως 30 Ιουνίου 2024.

Ειδοποίηση πρόθεσης διεξαγωγής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας  (ΝΟΙ-IFB-ACO-NSIRF-24-16) Συμμαχικής Διοικήσεως ACO (NSIRF)
Τροποποίηση Νο1 της Πρόσκλησης από NCIA σε online event: Publicly Available Information (PAI) Processing
ΝΟΙ-IFIB-ACT-JWC-24-52
ΝΟΙ-IFB-NDC-24-02
Πρόσκληση από την NCIA σε online event: Publicly Available Information (PAI) Processing
Προαναγγελία διαγωνισμού NCIA για σύστημα Command & Control of EW (NOI IFB-CO-115922-C2EW)
Τροποποίηση 13 (AMD 13) της NCIA για το IFB-CO-115819-MANTIS
Τροποποίηση 9 (AMD 9) IFB-CO-115819-MANTIS
ΝΟΙ-IFB-NDC-24-01
Τροποποίηση 8 (AMD 8) IFB-CO-115819-MANTIS
NCIA (NOI-IFB-CO-42401986-NES)
Ειδοποίηση πρόθεσης διεξαγωγής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας  (NOI-IFB-ACO-SH-24-06) Συμμαχικής Διοικήσεως ACO (SHAPE HQ)
Αναγγελία της NCIA για Έρευνα Αγοράς  (Market Survey) MS-423233-ZTC,  με αντικείμενο τις τεχνολογίες “Zero Trust” για την ασφάλεια CIS συστημάτων
2η Τροποποίηση της προαναγγελίας της NCIA (Notification of Intent -NOI) για τον επερχόμενο διαγωνισμό  IFB-CO-422191-e-FIT
Aναγγελία της NCIA για την κλειστή διαγωνιστική διαδικασία: Request For Quotations “ RFQ-CO-1115711-NNNMOC
RFQ-CO-115894-UMTO ITM WP12.b Amendment 2
IFB-CO-422183-CIS O&M Amendment# 4
ΝΟΙ-IFB-ACO-NAP-23-30
RFP 2023-65084
AMD 2 IFB-CO-115819-MANTIS
NOI IFB-CO-115418-DCIS-AFLOAT
Διόρθωση του email επικοινωνίας:   Από IFB423204@ncia.nato.int  σε IFB423204CG3M@ncia.nato.int
MS-CO-423207-AIC – Αrtificial Intelligence (AI) Cognitive Agent
IFB-CO-115769-e-BDS Amendment 1
IFB-CO-422183-CIS O&M
Αναγγελία IFB-CO-115759-DAMS-WCM – Amendment 7
IFB-CO-115769-e-BDS
IFB-CO-115759-DAMS-WCM AMENDMENT 6

NU_NCIA_ACQ_2023_07228-NOI-BOA-IFB-CO-422182-SSSB-26-Sep-2023 for Registry Distribution Updated

Request For Quotation RFQ-CO-115518-NPKI-M
Invitation For Bid RFQ-CO-115861-NMI Amendment# 2
IFB-CO-115907-SHA
IFB-CO-115759-DAMS-WCM AMENDMENT 5
NOI-IFB-ACO-SH-23-25
IFB-CO-115893-MAIN Amendment 2
Ειδοποίηση πρόθεσης διεξαγωγής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας (ΝΟΙ-IFIB-ACT-JFTC-23-107)
Ειδοποίηση πρόθεσης διεξαγωγής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας (ΝΟΙ-IFIB-ACT-SACT-23-106)
RFQ-CO-115714-INTEG System Integration WP7 AMD 4
IFB-CO-115893-MAIN Amendment 1
NOI-IFB-CMRE-23-012
IFB-CO-115759-DAMS-WCM AMENDMENT 4
NOI- IFB-CO-422191-e-FIT Αmendment 1
RFQ-CO-115714-INTEG – IT Modernisation (ITM) Recovery Increment 1, Systems Integration WP 7 AMD 2
Notification of intent IFB-CO-115887-ISMERLO Amendment 1
IFB-CO-115819-MANTIS_ NOI-AMD1
RFQ-CO-115714-INTEG – IT Modernisation (ITM) Recovery Increment 1, Systems Integration WP 7 AMD 3
RFP 2023-61628
RFS-CO-115699-ACPV_Solicitation_Package AMENDMENT4
IFB-CO-115759-DAMS-WCM AMENDMENT 2
EXTERNAL DISTRIBUTION TO NATEX: RFQ-CO-115861-NMI
EXTERNAL DISTRIBUTION TO NATEX: INVITATION FOR BID – IFB-CO-115759-DAMS-WCM Amd 1- CR release 1 and extension of the bid submission deadline
NOI for IFB-422189-APSS: NATO Alliance Access to Commercial ISR Data, Services and Products from Space (NATEXs)
NOI-IFB-422189-APSS
MS-422181-ASNMC
RFS-CO-115699-ACPV_Solicitation_Package AMENDMENT3
IFB-CO-115759-DAMS-WCM AMENDMENT 1
NOI-IFB-ACO-SH-23-23
NOI- IFB-422189-APSS
NOI- IFB-CO-422191-e-FIT
IFB-CO-115759-DAMS-WCM
NOI-IFB-ACO-SH-23-22
RFP 2023-62198
RFS-CO-115699-ACPV_Solicitation_Package AMENDMENT2
ΝΟΙ-RFQ-CO-115725-PAM Amendment 2
IFIB-CO-115800-NHQ-Αmendment 2
Request For Quotation: RFQ-CO-115714-INTEG System Integration WP7 Email 10
IFB-CO-115858-OLRT-NOI-AMD1
Request For Quotation: RFQ-CO-115714-INTEG System Integration WP7 Email 11 
Request For Quotation: RFQ-CO-115714-INTEG System Integration WP7 Email 7
Request For Quotation: RFQ-CO-115714-INTEG System Integration WP7 Email 4
Request For Quotation: RFQ-CO-115714-INTEG System Integration WP7 Email 4 of 5
NOI, ICB, PROJECT REORGANISATION OF SSSB IN TURKIYE
Request For Quotation: RFQ-CO-115714-INTEG System Integration WP7 Email 1
NOI; NCB+; PROJECT 2TI32005 KAI 2TI32006; ESTONIA
Request For Quotation: RFQ-CO-115714-INTEG System Integration WP7 Email 3
IFIB-ACT-SACT-23-01 (PART D)
IFIB-CO-115800-NHQ-Release#2
ΝΟΙ-IFIB-ACO-BRU-23-20
NOI-RFQ-CO-115894-UMTO Support Services for User Migration and Transition to Operation
IFIB-ACT-SACT-23-62
RFP 2023-59587
1η Τροποποίηση ειδοποίησης πρόθεσης διεξαγωγής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας  (NOI-IFB-115722-PRVCLD Amendment 1) NCIA
Ειδοποίηση πρόθεσης διεξαγωγής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας  (ΝΟΙ-IFB-CO-115923-NES)NCIA
1η Τροποποίηση ειδοποίησης πρόθεσης διεξαγωγής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας  (ΝΟΙ-IFB-CO-115769-e-BDS Amendment 1)NCIA
NOI-IFB-CMRE-23-008
ΝΟΙ-ACO-KFOR-23-18
IFB-CO-115881-NID Amendment 1
IFIB-CO-115800-NHQ-Αmendment 1
IFIB-CO-115838-ORS Release #2
ΝΟΙ-IFIB-ACT-JWC-23-49
NOI-IFB-CO-115887-ISMERLO
IFIB-CO-115838-ORS
RFQ-CO-115758-ADAI
Invitation For Bid IFB-CO-115791-DEMETER Amendment 7
MS-115917-EASM
RFI-MS- 115917-EASM
NOI-IFB-ACO-SH-23-14   
RFI-MS- 115300-PMIE
NOI-IFB-CO-115891-REACH Amendment 1
NOI-IFB-CO-115759-DAMS-WCM
IFIB-CO-115800-NHQ
IFIB-CO-115838-ORS
Invitation For Bid IFB-CO-115791-DEMETER Amendment 6
RFP-ACT-SACT-23-44
NOI-IFB-CO-115907-SHA Amendment 1
CO-115880-UHF- Market Survey
NOI-IFB-CO-115891-REACH
IFIB 2023-60653
NOI-IFB-CO-115908-SHA
NOI-IFB-CO-115907-SHA
ΝΟΙ-IFIB-ACΟ-SH-23-01
RFP 2023-60037
ΝΟΙ-IFIB-ACT-SACT-23-53
ΝΟΙ-IFIB-ACT-SACT-23-62
Invitation For Bid IFB-CO-115791-DEMETER Amendment 4-5
IFB-CO-115791_DEMETER_Amend4
IFB-CO-115791_DEMETER_Amend5
Αίτημα υποβολής πληροφοριών στο πλαίσιο έρευνας αγοράς (MS-115895-UPK) NCIA
NCIARECCEN-1760597978-20743
Amendment 3 to IFB- CO-115786-AAS+
NCIARECCEN-1760597978-19934
Amendment 4 to IFB- CO-115786-AAS+
NCIARECCEN-1760597978-20088
Amendment 5 to IFB- CO-115786-AAS+
NCIARECCEN-1760597978-20232
Amendment 6 to IFB- CO-115786-AAS+
NCIARECCEN-1760597978-20348
NOI-IFB-ACO-SH-23-04
IFB-CO-115735-NAGSF Amendment 3
NCIARECCEN-1760597978-20041.p
RFP 2023-53350
FC(PROC)(2023)0041_RFP_2023_53350_Letter_Delegations.docx
IFB-CO-115735-NAGSF Amendment 2
IFB-CO-115735-NAGSF Amendment 2
IFB-CO-115498-TOPFAS-BMD_IFB Amendment 6
IFB-CO-115735-NAGSF Amendment 1
AMD 2 Invitation For Bid IFB-CO-115791-DEMETER part 1
AMD 2 Invitation For Bid IFB-CO-115791-DEMETER part 2
AMD 2 Invitation For Bid IFB-CO-115791-DEMETER part 4
04 NCIA ACQ 2023 06756

AMD 2 Invitation For Bid IFB-CO-115791-DEMETER part 5

05 NCIA ACQ 2023 06756

AMD 2 Invitation For Bid IFB-CO-115791-DEMETER part 6

06 NCIA ACQ 2023 06756

AMD 2 Invitation For Bid IFB-CO-115791-DEMETER part 7

07 NCIA ACQ 2023 06756

AMD 2 Invitation For Bid IFB-CO-115791-DEMETER part 8

08 NCIA ACQ 2023 06756

AMD 2 Invitation For Bid IFB-CO-115791-DEMETER part 9 FINAL

09 NCIA ACQ 2023 06756

IFB- CO-115786-AAS+ NCIA  

NCIARECCEN-1760597978-19617

IFIB-ACT-SACT-23-01 (PART C) AMENDMENT2

IFIB-ACT-SACT-23-01_PART C_CAPABILITY DEVELOPMENT MANAGEMENT SUPPORT (CDMS) AMEND 2

NOI NCB+ RESTORE PIPELINE CHIEVRES – FLORENNES BELGIUM

BE invitation for bid 2PL12128

NOI-IMS-OCIO-23-001

20230324_IMSTAM-FC-0012-2023_ENG

IFB-CO-115751-NCI CLS AMD2

IFB-CO-115751-NCI_CLS_AMD2

RFS-CO-115699-ACPV_Solicitation_Package AMENDMENT1

RFS-CO-115699-ACPV_Amendment1_INTERNAL

NOI-IFB-SH-23-05

ACO-SH-23-05 IFIB NOI

BOA Plus RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS – Amendment 12

RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS_AMD12_NCIA

IFB-CO-115498-TOPFAS-BMD_IFB Amendment 5

IFB-CO-115498-TOPFAS-BMD_Amendment 5

IFIB-ACT-SACT-23-01 (PART C) AMENDMENT1

IFIB-ACT-SACT-23-01_PART C_CAPABILITY DEVELOPMENT MANAGEMENT SUPPORT (CDMS) AMEND 1

NOI-IFB-ACO-NAGSF-23-09

NOI-ACO-NAGSF-23-09 Rationed Items-signed

BOA Plus RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS – Amendment 11

FW__BOA_Plus_RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS_-_Amendment_11

IFB-CO-115498-TOPFAS-BMD Amendment 3 part 1

IFB-CO-115498-TOPFAS-BMD_Amendment 3_1

EXTERNAL DISTRIBUTION NATEX: NOTIFICATION OF INTENT – NOI-IFB-CO-115881-NID

NOI-IFB-CO-115881-NID – FINAL for distribution signed

IFB-CO-115498-TOPFAS-BMD Amendment 3 part 2

IFB-CO-115498-TOPFAS-BMD_Amendment 3_2

IFB-CO-115498-TOPFAS-BMD Amendment 4 part 1

IFB-CO-115498-TOPFAS-BMD_Amendment 4_1

IFB-CO-115498-TOPFAS-BMD Amendment 4 part 2

IFB-CO-115498-TOPFAS-BMD_Amendment 4_2

Invitation For Bid IFB-CO-115735-NAGSF_Provide NAGSF CIS Services Relocation

IFB-CO-115735-NAGSF

IFB-CO-115498-TOPFAS-BMD Amendments 2

IFB-CO-115498-TOPFAS-BMD_Amendment 2

Invitation For Bid IFB-CO-115735-NAGSF_Provide NAGSF CIS Services Relocation part 1 of 2

IFB-CO-115735-NAGSF_1

Invitation For Bid IFB-CO-115735-NAGSF_Provide NAGSF CIS Services Relocation part 2 of 2

IFB-CO-115735-NAGSF_2

Invitation For Bid IFB-CO-115791-DEMETER part 1

IFB-CO-115791_DEMETER_1

Invitation For Bid IFB-CO-115791-DEMETER part 2

IFB-CO-115791_DEMETER_2

Invitation For Bid IFB-CO-115791-DEMETER part 3

IFB-CO-115791_DEMETER_3

Invitation For Bid IFB-CO-115791-DEMETER part 4 (final)

IFB-CO-115791_DEMETER_4

NOI Amendment 1 RFQ-CO-115714-INTEG

NOI AMD 1 RFQ-CO-115714-INTEG Distro

RFQ-CO-115866-CG3M_NOI

NOI_RFQ-CO-115866-CG3M

IFIB-ACT-SACT-23-01 (PART C)

IFIB-ACT-SACT-23-01_PART C_CAPABILITY DEVELOPMENT MANAGEMENT SUPPORT (CDMS)

RFP-ACT-SACT-23-30

RFP-ACT-SACT-23-30- Energy and Propulsion Horizon Scan

RFP-ACT-SACT-23-31

RFP-ACT-SACT-23-31- Novel Materials and Manufacturing Horizon Scan-

RFQ-CO-115714-INTEG AMD 1

NCIARECCEN-1760597978-18533.pd

NOI-IFB-CO-115881-NID

NOI-IFB-CO-115881-NID – FINAL for distribution signed (002)

Eιδοποίηση πρόθεσης διεξαγωγής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας  (ΝΟΙ-IFIB-CO-115854-BMC) NCIA

NCIARECCEN-1760597978-18772

RFI 2023-59685

FC(PROC)(2023)0022_ RFI_2023_59685_Letter_Delegations

RFI-CO- 115878-DATA

NCIARECCEN-1760597978-18712 (2)

ΝΟΙ-IFIB-ACO-BRU-23-06

NOI IFIB-ACO-BRU-23-06 Provision of conveyance of passengers

Annex A – List of bidders

\IFB-CO-115751-NCI CLS

IFB-CO-115751-NOI IFIB-ACO-BRU-23-06 Provision of conveyance of passengers

NOI Amendment 1 RFQ-CO-115714-INTEG

NOI AMD 1 RFQ-CO-115714-INTEG Distro

Amendment 1 REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)-CO-115852-BMD
INTEGRATION TEST BED ITB BUILD 6 (ITB 6) HARDWARE UPGRADE

NCIARECCEN-1760597978-18477.pdf

 

Notification of Intent to Invite Bids

Project Title:       “Satellite Personal Communications Services for Operational Liaison and Reconnaissance
Teams (OLRT)”

20230302_NU_IFB-CO-115858-OLRT_NOI

REQUEST FOR INFORMATION

PROJECT “Deduplication of data items in preparation for  archiving”
NCI Agency Reference: RFI-CO- 115878-DAT

NCIA – CUR1722 Stage 2- Market Survey internal signed

RFI-ACT-SACT-23-16

RFI-ACT-SACT 23-16 Cyberspace Wargame

Provision of Tactical Deployable Communications and Information
Systems (TDCIS) for the Portuguese Army
Request for Quotation RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS, Amendment 10

RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS-AMD10_Internal

RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS – Book I Annex C – Bidding Sheets – AMD10

Notification of Intent ICB 1 2023

Notification of Intent ICB 1 2023

 

Invitation For Bid (IFB)-CO-115657-NBIIC Amendment 4
Provision of NATO Biometrics Identity Intelligence Capability for KFOR

NCIARECCEN-1760597978-18219

 

Notification Of Intent – Project Construction of Quay, Piers and Other Facilities In Aksaz Naval Base, Turkiye

10260

Request for Proposal (RFP) 2023-58314 Provision of an Open Source Intelligence
(OSINT) Artificial Intelligence (AI) Alerting Platform as SaaS

FC(PROC)(2023)0016 (1)

 

REQUEST FOR QUOTATION RFQ-CO-115852-BMD
INTEGRATION TEST BED ITB BUILD 6 (ITB 6) HARDWARE UPGRADE

RFQ-CO-115852-BMD

BOA Plus RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS – Amendment 9

 

RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS_AMD9_Internal Distribution_1

RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS – Book I Annex C – Bidding Sheets – AMD9

RFQ-CO-115803-CG3M

RFQ-CO-115803-CG3M

BOA Plus RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS – Amendment 9

RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS_AMD9_Internal Distribution_2

BOA Plus RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS – Amendment 9

RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS_AMD9_Internal Distribution_3

Πρόσκληση υποβολής προσφορών (IFB-CO-115751-NCI CLS) NCIA

Book I A1 Bidding Sheets IFB-CO-115751-NCI CLS

Book I IFB-CO-115751-NCI CLS

Book II IFB-CO-115751-NCI CLS

Book II Part IV IFB-CO-115751-NCI CLS SoW Annex A

Cover Letter IFB-CO-115751-NCI CLS

Notification of Intent to issue an Invitation for International Bidding (IFIB) for the Operation of
Canteen Services for the Joint Warfare Centre (JWC) Dining Facility, Stavanger, Norway.

IFIB-ACT-JWC-23-17 NOI SIGNED (2)

Invitation For Bid (IFB) No. IFB-CO-115751-NCI CLS

IFB-CO-115751-NCI CLS (1)

Notification of Intent (NOi) to Issue an Invitation for International Bidding (IFIB) for
Multimedia Operation Support Services at JFC Naples.

NOI IFIB-ACO-NAP-22-003 Multimedia Operation Services at JFC HQ Naples

Request for Quotation (RFQ)

Amendment 2 to RFQ-CO-115814-NNCCRS

Amendment 3 to RFQ-CO-115814-NNCCRS

REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) – RFQ-CO-115665-LSF
Amendment 4

0_Cover Letter RFQ-CO-115665-LSF-AMDT4 signed

RFQ-CO-115665-LSF – Book I – Bidding Sheets 3 years FFP plus 2 opt with PVF_MBo_v10

Cover Letter RFQ-CO-115665-LSF-AMDT3 Enclosure A

Cover Letter RFQ-CO-115665-LSF-AMDT4 Enclosure A

Cover Letter RFQ-CO-115665-LSF-AMDT1 Enclosure A

Cover Letter RFQ-CO-115665-LSF-AMDT2 Enclosure A

0_RFQ-CO-115665-LSF_Cover Letter Annex A Template

Market Survey – Request for Information
Project “Provision of professional corporate event services”

NU_MS-CO-115862-NID

Bidders Conference
Leased Transmission Services – Revisited (LTX-R)

NCIARECCEN-1760597978-17314.pd

Invitation For Bid IFB-CO-115498-TOPFAS-BMD Amendment 1 – TOPFAS Ballistic Missile Defence (BMD) Increments 1&2

NCIARECCEN-1760597978-17130_TOPFAS_Amendment 1

CR.33 Annex

RFQ-CO-115745-UOMM:  The purpose of this Request for Quote (RFQ) is to award a Firm-Fixed Price (FFP) contract for extended warranties for RSA and Keysight equipment the NATO Communications and Information Agency (NCI Agency) intends to use as Purchaser Furnished Equipment (PFE) and to be made available under a separate contract action.

RFQ-CO-115745-UOMΜ_

Notification Of Intent (NOI) to issue an Invitation For International Bid (IFIB).

ACO-SH-23-02 IFIB NOI (1)

REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) – RFQ-CO-115665-LSF  Amendment 3

RFQ-CO-115665-LSF Request for Quotation Logisitics Services and Associated Support – RFQ Amendment 3 – signed

Cover Letter RFQ-CO-115665-LSF-AMDT3 Enclosure A

Request for Quotation (RFQ) Amendment 1, for RFQ-CO-115814-NNCCRS

NCIARECCEN-1760597978-16582 (1)

NOTIFICATION OF INTENT  TO INVITE BIDS

INotification of Intent to Invite International Competitive Bids for Procurement of Domestic and International Office Relocation Services for NCI Agency (1)

Invitation For Bid (IFB)-CO-115657-NBIIC Amendment 2

NCIARECCEN-1760597978-16633

Invitation For Bid (IFB)-CO-115657-NBIIC Amendment 1

FB-CO-115657-NBIIC-Amendment 1 (1)

REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) – RFQ-CO-115665-LSF
Amendment 2

RFQ-CO-115665-LSF AMENDMENT 2

Cover Letter RFQ-CO-115665-LSF-AMDT2 Enclosure A (1)

Cover Letter RFQ-CO-115665-LSF-AMDT2 Enclosure A (1)

Αίτημα υποβολής πληροφοριών (MS-CO-115831-HFTR) NCIA

20221219_NU_MS-CO-115831-HFTR -RECCEN

REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) – RFQ-CO-115665-LSF
Amendment 1

RFQ-CO-115665-LSF AMD 1

Amendment 1
IFB- CO-115762-NHQ– Cross Domain Gateway 5

AMD1_IFB-CO-115762-NHQ

Request for Solution RFS-CO-115699-ACPV Asset, Configuration,
Patching and Vulnerability Management (ACPV) Enterprise Servic

RFS-CO-115699-ACPV_Solicitation_Package

Προμήθεια “ Tactical Deployable Communications and Information Systems (TDCIS) for the Portuguese Army”.

RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS_AMD8_NATO_4

Προμήθεια Tactical Deployable Communications and Information Systems (TDCIS) for the Portuguese Army

RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS_AMD8_NATO_3

Προμήθεια Tactical Deployable Communications and Information Systems (TDCIS) for the Portuguese Army

RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS_AMD8_NATO_2

Προμήθεια Tactical Deployable Communications and Information Systems (TDCIS) for the Portuguese Army

RFQ-CO-115363-PRT TDCIS – Bidders Conference_Presentation AMD8RFQ-CO-115363-PRT TDCIS – List of Participants Bidders ConferenceRFQ-CO-115363-PRT-TDCIS_AMD8_NATO_1

Invitation For International Bidding IFIB-ACT-SACT-23-01 (PART B)

IFIB-ACT-SACT-23-01_PART B_CAPABILITY DEVELOPMENT MANAGEMENT SUPPORT (CDMS)_FINAL

AMENDMENT No.5 to Invitation for Bid: IFB-CO-115415-DSGT

“PROVIDE MULTI-BAND DEPLOYABLE SATELLITE GROUND
TERMINALS (DSGT) POOL”
Project Serial: 2016/0CM03114

IFB-CO-115415-DSGT AMD 5 – PROVIDE MULTI-BAND DEPLOYABLE SATELLITE GROUND (2)

Προμήθεια VTC CODECs

RFQ-CO-115785-VTC

REQUEST FOR INFORMATION RFI-ACT-SACT-23-04

RFI-ACT-SACT-23-04_NEXGEN_CPP

2η τροποποίηση πρόσκληση υποβολής προσφορών (IFB-CO-115760-e-FIT Amendment 2) NCIA

Acknowledgement of Receipt IFB-CO-115760-e-FIT AMD 2

Attachment A Clarification Requests IFB-CO-115769-eFIT AMD 2

Book I IFB-CO-115760-e-FIT AMD 2

Book II IFB-CO-115760-e-FIT AMD 2

Cover Letter IFB-CO-115760-e-FIT AMD2

IFB-CO-115760-e-FIT_Schedule A_Bidding Sheets AMD 2

IFB-CO-115760-e-FIT_Schedule B_Bidding Sheets AMD 2

Notification Of Intent to Invite Bids
PROVISION OF SUPPORT TO NATO CORE GEOGRAPHICAL INFORMATION SERVICE INCR. 3 MITIGATION (CG3M) – DEVELOP TRAINING MATERIAL
RFQ-CO-115803-CG3M

NCIARECCEN-1760597978-14764 RFQ-CO-115803-CG3M BOA+

Invitation For  International Bidding IFIB-ACT-SACT-23-01 (PART A)
CAPABILITY DEVELOPMENT MANAGEMENT SUPPORT (CDMS)

IFIB-ACT-SACT-23-01_PART A_CAPABILITY DEVELOPMENT MANAGEMENT SUPPORT (CDMS)_FINAL (1)

PROVISION OF SUPPORT TO NATO CORE GEOGRAPHICAL INFORMATION SERVICE INCR. 3 MITIGATION (CG3M) – DEVELOP TRAINING MATERIAL

NCIARECCEN-1760597978-14764 RFQ-CO-115803-CG3M BOA+

Ειδοποίηση πρόθεσης διεξαγωγής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας  (ΝΟΙ-IFB-ACO-BRU-22-28) Συμμαχικής Διοικήσεως ACO (HQ Brunssum)

NOI IFIB-ACO-BRU-22-28 Leased vehicles fleet

NOI IFIB-ACO-BRU-22-28 Leased VHL fleet – Annex A bidders list

Πρόσκληση υποβολής προσφορών (IFB-ACT-SACT-22-147) Συμμαχικής Διοικήσεως ACT

IFIB-ACT-SACT-22-147 CONTRACT SUPPORT VIDEO AND STUDIO PRODUCTION SUPPORT

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων (RFP 2022-56208) Γραφείου Προμηθειών Έδρας Συμμαχίας

FC(PROC)(2022)0103

Πρόσκληση υποβολής προσφορών (IFB-ACT-SACT-22-136) Συμμαχικής Διοικήσεως ACT

IFIB-ACT-SACT-22-136 Contract Support for Planning Design and Execution of Validation Event

Πρόσκληση υποβολής προσφορών (IFB-ACT-SACT-22-135) Συμμαχικής Διοικήσεως ACT

IFIB-ACT-SACT-22-135 Cognitive Warfare Concept Development Contractor Support

Πρόσκληση υποβολής προσφορών (IFB-ACT-SACT-22-134) Συμμαχικής Διοικήσεως ACT

IFIB ACT SACT 22-134 COMMUNICATIONS VEHICLE

Amendment 1 στο  IFB-CO-115760-e-FIT

Attachment A IFB-CO-115760-e-FIT CRs AMD 1

Book I IFB-CO-115760-e-FIT AMD 1

Book II IFB-CO-115760-e-FIT AMD 1

Cover Letter IFB-CO-115760-e-FIT AMD1

IFB-CO-115760-e-FIT_Schedule A_Bidding Sheets AMD 1

IFB-CO-115760-e-FIT_Schedule B_Bidding Sheets AMD 1

RFI-MS-CO-115810-JICO

Αίτηση παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο έρευνας αγοράς  (RFI-MS-CO-115810-JICO) NCIA

RFI-MS-CO-115810-JICO

3η τροποποίηση ειδοποίησης πρόθεσης διεξαγωγής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας  (ΝΟΙ-CO-115699-ACPV-Amendment No 3) NCIA.

Amendment 3 to NOI-CO-115699-ACPV – External

3η τροποποίηση ειδοποίησης υποβολής προσφορών (IFB-CO-115415-DGST-Amendment No 3) NCIA

NCIARECCEN-1760597978-13972

Eιδοποίηση υποβολής προσφορών (IFB-ACT-SACT-22-131) Συμμαχικής Διοικήσεως ACT

IFIB-ACT-SACT-22-131 FACILITIES SUPPORT PLANNER

Description of Acquisition Part 1 Bidding Instructions IFIB-ACT-SACT-22-127

IFIB-ACT-SACT-22-127 Innovation and Digital Transformation Training

Notification of Intent (NOI) to issue an Invitation for International Proposal (IFIP)

ACO-SH-22-27 IFIP NOI

Description of Acquisition –  Part 1 Bidding Instructions – IFIB-ACT-SACT-22-132

IFIB-ACT-SACT-22-132 – SME Contract Support for the China Analysis and Cross Function Support Capacity

NOTIFICATION OF INTENT – to invite International Competitive Bids to establish Enterprise Agreements for the Provision of Tempest Services

NOI-CO-115764-e-Tempest

Invitation For Bid (IFB) 2022-56149 – Provision of a High Power, Broadband Power Amplifier

FC(PROC)(2022)0100

Notification of Intent to issue an Invitation for International Bidding (IFIB) for Contractor Support to Headquarter Supreme Allied Commander Transformation for Deliverables in Support of Analyses of Alternatives, HQ SACT, Norfolk, Virginia, U.S.A.

NOI-ACT-SACT-23-02 AOA Framework KT

Description of Acquisition – Part 1 Bidding Instructions – IFIB-ACT-SACT-22-63

IFIB-ACT-SACT-2022-63 CIS CORE SERVICES AMENDMENT 1

Notification of Intent to issue an Invitation for International Bidding (IFIB) for Contractor Support for Capability Development Management Support (CDMS)

NOI-ACT-SACT-23-01 CAP DEV MGT KT

Notification of Intent to Invite Bids – Baseline Deployment Services and Lease -Indefinite Delivery Indefinite Quantity (IDIQ) Framework Contract

NOI IFB-CO-115769-e-BDS (Baseline Deployment Services) (Ext.)

NCI Agency Market Survey – Request for Information MS-115809-BAS

RFI-MS-115809-BAS

Amendment 7 – IFB-CO-15577-SSSB – Reorganisation of Ship-Shore-Ship Buffer (SSSB) Capability Including Associated Communications Systems

IFB-CO-15577-SSSB-Amendment 7

Amendment 6 – IFB-CO-15577-SSSB – Reorganisation of Ship-Shore-Ship Buffer (SSSB) Capability Including Associated Communications Systems

IFB-CO-15577-SSSB-Amendment 6

Amendment 1 to Notification of Intent (NOI) to Call for Bids for International Competitive Bidding for Advisory and Assistance Services (Market Place 1) and Independent Consultancy Services (Market Place 2)

AMD 1 – NOI-IFB-CO-115786-AAS

Notification of Intent (NOI) to Call for Bids for International Competitive Bidding for Advisory and Assistance Services (Market Place 1) and Independent Consultancy Services (Market Place 2)

NOI-IFB-CO-115786-AAS

Bid procedure for the provision of COTS IT Hardware Equipment and Associated Support (IT), duly name e-FIT

Book I IFB-CO-115760-e-FIT

Book II IFB-CO-115760-e-FIT

Cover Letter IFB-CO-115760-e-FITI

FB-CO-115760-e-FIT_Schedule A_Bidding Sheets

IFB-CO-115760-e-FIT_Schedule B_Bidding Sheets

Notification of Intent to issue an Invitation for International Bidding (IFIB) for Contractor Support to Headquarter Supreme Allied Commander Transformation for Concept Development Branch, HQ SACT, Norfolk, Virginia, U.S.A.

Notice of Intent for IFIB-ACT-SACT-22-136 Contract Support for Planning Design and Execution of Validation Event

Notification of Intent to issue an Invitation for International Bidding (IFIB) for Contractor Support to Headquarter Supreme Allied Commander Transformation for Concept Development Branch, HQ SACT, Norfolk, Virginia, U.S.A.

Notice of Intent for IFIB-ACT-SACT-22-135 Cognitive Warfare Concept Development Contractor Support

REQUEST FOR QUOTATION PROVISION OF SUPPORT TO NATO CORE GEOGRAPHICAL INFORMATION SERVICE (GIS) INCR. 3 RFQ-CO-115737-GIS Amendment 2 Extension of Bid Closing Date

RFQ-CO-115737-GIS_Amnd2

AMENDMENT No.2 to Invitation for Bid: IFB-CO-115415-DSGT “PROVIDE MULTI-BAND DEPLOYABLE SATELLITE GROUND TERMINALS (DSGT) POOL” Project Serial: 2016/0CM03114

20220923_NU_IFB-CO-115415-DSGT-Amendment2

AMENDMENT 3 TO INVITATION FOR BID – IFB-CO-115712-VTC Provision of VTC Maintenance Support Services

IFB-CO-115712-VTC – AMD 3

Notification of Intent to issue an Invitation for International Bidding (IFIB) for Contractor Support to Headquarter Supreme Allied Commander Transformation for HQ SACT COMMUNICATIONS VEHICLE, HQ SACT, Norfolk, Virginia, U.S.A.

Notice of Intent for IFIB-ACT-SACT-22-134 ICC

Invitation for International Bidding (IFIB) no. CMRE 22-007 for the Provision of IT Professional Support Services to NATO STO Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE), in La Spezia – Italy

NOI IFIB CMRE 22-007 (IT Services)_Sep22_kk

PROVISION OF SUPPORT TO NATO CORE GEOGRAPHICAL INFORMATION SERVICE (GIS) INCR. 3 — RFQ-CO-115737-GIS Amendment 1

RFQ-CO-115737-GIS_Amnd1

Notification of Intent to issue an Invitation for International Bidding (IFIB) for Contractor Support to Headquarter Supreme Allied Commander Transformation for Strategic Foresight Branch, HQ SACT, Norfolk, Virginia, U.S.A.

Notice of Intent IFIB-ACT-SACT-22-132

Notification of Intent to issue an Invitation for International Bidding (IFIB) for Contractor Support to Headquarter Supreme Allied Commander Transformation for Base Support Facilities Planner, HQ SACT, Norfolk, Virginia, U.S.A.

NOI IFIB-ACT-SACT-22-131 – Base Support Facilities Planner

Amendment 5 – IFB-CO-15577-SSSB — Reorganisation of Ship-Shore-Ship Buffer (SSSB) Capability Including Associated Communications Systems

IFB-CO-15577-SSSB-Amendment 5 – Distribution

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών RFQ-CO-115737-GIS, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: “PROVISION OF SUPPORT TO NATO CORE GEOGRAPHICAL INFORMATION SERVICE (GIS)
INCREMENT 3”

MA NATO – AP_4741-22

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-115415-DSGT, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: “Provide Multi-band Deployable Satellite Ground Terminals (DSGT) Pool”

MA NATO – AP_4517-22

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος NOI-RFQ-CO-115725-PAM, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: “Privileged Access Management (PAM) Solution”

MA NATO – AP_3865-22

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, NOI-IFB-CO-115750-CAB, σε Διαγωνιστική Διαδικασία “Cable Supply, Installation and Maintenance for CSU Mons”

MA NATO – AP_3864-22

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Διαγωνιστική Διαδικασία NCB+ Έργου: “Enhancement of Reception, Staging and Onward Movement (RSOM) Facilities at Tap Base, Estonia”

MA NATO – AP_3761-22

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-115415-DSGT, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: “Provide Multi-band Deployable Satellite Ground Terminals (DSGT) Pool”

MA NATO – AP_3766-22

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος RFQ-CO-115714-INTEG, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: “IT MODERNISATION (ITM) RECOVERY INCREMENT 1 SYSTEMS INTEGRATION”

MA NATO – AP_3771-22

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, IFB-CO-15577-SSSB, Διαγωνιστικής Διαδικασίας για το Έργο “Reorganisation of Ship-Shore-Ship Buffer (SSSB) Capability Including Associated Communications Systems” (SERIAL 2015/0CM03072 – 02,03 & 05)

MA NATO – AP_3768-22 (PART 1 OF 4) _ 20220708 IFB-CO-15577-SSSB AMD3-202278173539_1 1of4

MA NATO – AP_3768-22 (PART 2 OF 4) _ 20220708 IFB-CO-15577-SSSB AMD3-202278173539_1 2of4

MA NATO – AP_3768-22 (PART 3 OF 4) _ 20220708 IFB-CO-15577-SSSB AMD3-202278173539_1 3of4

MA NATO – AP_3768-22 (PART 4 OF 4) _ 20220708 IFB-CO-15577-SSSB AMD3-202278173539_1 4of4

Αίτηση Έρευνας Αγοράς – Παροχής Πληροφοριών MS-115722-NSF για το Αντικείμενο “NATO Software Factory – DevSecOps Platform”

MA NATO – AP_3092-22

Αίτηση Υποβολής Προσφορών RFQ-CO-115625-ETEE, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: “Provision Of Operational Assurance, Hand Over, Training and Mentoring capability within Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Functional Services (FS)”

MA NATO – AP_2983-22

Αίτηση Υποβολής Προσφορών RFQ-CO-115114-ETEE, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: “Provision Of Ballistic Missile Defence (BMD) Information Management Portal Within Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Functional Services (FS)”

MA NATO – AP_2982-22

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, IFB-CO-15577-SSSB, Διαγωνιστικής Διαδικασίας για το Έργο “Reorganisation of Ship-Shore-Ship Buffer (SSSB) Capability Including Associated Communications Systems” (SERIAL 2015/0CM03072 – 02,03 & 05)

MA NATO – AP_2955-22

Αίτηση Παροχής Πληροφοριών RFI-115640-CTO για το Αντικείμενο “Multi-Session, laptop or tablet based Secure Mobile Access Capability”

MA NATO – AP_2921-22

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος RFQ-CO-115724-CSSR-WP2, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: “Technology Refresh Hardware Supply ”

MA NATO – AP_2922-22

20220523 RFQ-CO-115724-CSSR-WP2-NOI NCIA

2η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών RFQ-CO-115658-AMDC2, Διαγωνιστικής Διαδικασίας ΒΟΑ: “Provision for Hardware for Extension of NATO Integrated Air Defence System (NATINADS) Capability to the Republic of Albania Final Operational Capability (FOC)”

MA NATO – AP_2779-22

RFQ-CO-115658-AMDC2 -Amd 2-Book I – Bidding Sheets-2022519173613

1η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών RFQ-CO-115486-EBA-R3, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: “Provision Of Enterprise Business Application (EBA) – Release 3, Advanced Human Resources Capability”

MA NATO – AP_2782-22

1η και 2η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών RFQ-CO-115537-CSSF, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: “Cyber Security Services Framework (CSSF)”

MA NATO – AP_2605-22

1η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών RFQ-CO-115658-AMDC2, Διαγωνιστικής Διαδικασίας ΒΟΑ: “Provision for Hardware for Extension of NATO Integrated Air Defence System (NATINADS) Capability to the Republic of Albania Final Operational Capability (FOC)”

MA NATO – AP_2574-22

2η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών Διαγωνιστικής Διαδικασίας ΒΟΑ, RFQ-CO-115455-SGSBS, “PROVIDE SATCOM GROUND SEGMENT BASEBAND SYSTEMS, a. Provision of non-protected modems (WP 1), b. Provision of SATCOM Convergence Routers (SCR) and
Switches (WP 2), Project Serial: 2016/0CM03119”

MA NATO – AP_2500-22

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος NOI-IFB-CO-115415-DSGT σε Διαγωνιστική Διαδικασία ICB: “Provide Multi-band Deployable Satellite Ground Terminals (DSGT) Pool”

MA NATO – AP_2504-22

Αίτηση Υποβολής Προσφορών RFQ- CO-115658-AMDC2, Διαγωνιστικής Διαδικασίας ΒΟΑ: “Provision for Hardware for Extension of NATO Integrated Air Defence System (NATINADS) Capability to the Republic of Albania Final Operational Capability (FOC)”

20220315-NU-RFQ-CO-115658-AMDC2 – Book I – Bidding Sheets-2022599726

MA NATO – AP_2476-22

2η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών Διαγωνιστικής Διαδικασίας BOA+ RFQ-CO-115653-ITM-R, “Provision of Wireless Connectivity for NATO Sites”

MA NATO – AP_2477-22

Αίτηση Υποβολής Προσφορών RFQ-CO-115537-CSSF, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: “Cyber Security Services Framework (CSSF)”, Καταλληλότητα Εγχώριων Οικονομικών Φορέων

MA NATO – AP_2441-22

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, IFB-CO-15577-SSSB, Διαγωνιστικής Διαδικασίας για το Έργο “Reorganisation of Ship-Shore-Ship Buffer (SSSB) Capability Including Associated Communications Systems” (SERIAL 2015/0CM03072 – 02,03 & 05)

MA NATO – AP_2444-22

Αίτηση Έρευνας Αγοράς MS-115684-ASNMC CLS για το Αντικείμενο “Contractor Logistic Support (CLS) for NATO’s Advanced SATCOM Network Monitoring and Control system (ASNMC)”

MA NATO – AP_2089-22

Αίτηση Έρευνας Αγοράς MS-115685-NUCC CLS για το Αντικείμενο “Contractor Logistic Support (CLS) for NATO’s Ultra-High Frequency (UHF) Control Capability (NUCC)”

MA NATO – AP_2087-22

Αίτηση Έρευνας Αγοράς MS-115683- EMS CLS για το Αντικείμενο “Contractor Logistic Support (CLS) for NATO Satellite Communications (SATCOM) Electronic Protective Measures (EPM) Modem System (NATO-EMS)”

MA NATO – AP_2086-22

Αίτηση Υποβολής Προσφορών Διαγωνιστικής Διαδικασίας RFQ-CO-115653-ITM-R, “Provision of Wireless Connectivity for NATO Sites”

MA NATO – AP_1892-22

Αίτηση Έρευνας Αγοράς MS-115681- eiPaaS Solution για το Αντικείμενο “Enterprise Integration Platform (as a Service) – eiPaaS Solution”

MA NATO – AP_1832-22

Αίτηση Υποβολής Προσφορών Διαγωνιστικής Διαδικασίας RFQ-CO-115455-SGSBS, “PROVIDE SATCOM GROUND SEGMENT BASEBAND SYSTEMS, a. Provision of non-protected modems (WP 1), b. Provision of SATCOM Convergence Routers (SCR) and Switches (WP 2), Project Serial: 2016/0CM03119”

MA NATO – AP_1896-22 -PART 4 of 4

MA NATO – AP_1896-22 -PART 3 of 4

MA NATO – AP_1896-22 -PART 2 of 4

MA NATO – AP_1896-22 -PART 1 of 4

5η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, IFB-CO-115461-NCOPBMD, σε Διαγωνιστική Διαδικασία: “Ballistic Missile Defence Increments 1&2 Functions for NATO Common Operational Picture (NCOP BMD)”

MA NATO – AP_1721-22

Αίτηση Υποβολής Προσφορών RFQ-CO-115537-CSSF, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: “Cyber Security Services Framework (CSSF)”

MA NATO – AP_1714-22_part 1of2

MA NATO – AP_1714-22_part 2of2

Αίτηση Υποβολής Προσφορών RFQ-CO-115486-EBA-R3, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: “Provision Of Enterprise Business Application (EBA) – Release 3, Advanced Human Resources Capability”

MA NATO – AP_1718 (1of2)-22

MA NATO – AP_1718 (2of2)-22

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Διαγωνιστική Διαδικασία RFQ-CO-115653-ITM-R, “Provision of Wireless Connectivity for NATO Sites”.

MA NATO – AP_1597-22

Αίτηση για Παροχή Πληροφοριών RFI-ACT-SACT-22-46 για το αντικείμενο “NATO’s Deployable Communication and Information System Agile Multi Domain (DCIS AMD)”.

MA NATO – AP_1600-22

20220322 RFI-ACT-SACT-22-46-DCIS-AMD-3

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος NOI-IFB-CO-115657-NBIIC σε Διαγωνιστική Διαδικασία: “ Provision of NATO Biometrics Identity Intelligence Capability for KFOR”.

MA NATO – AP_1637-22

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, IFB-CO-115461-NCOPBMD, σε Διαγωνιστική Διαδικασία: “Ballistic Missile Defence Increments 1&2 Functions for NATO Common Operational Picture (NCOP BMD)”

MA NATO – AP_1434-22

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Διαγωνιστική Διαδικασία IFB-FSP FMA IKT 2022-006, Έργου: “Restore Joint Warfare Center (JWC) AV/CIS Support Systems In Stavanger, Norway, S/N: 2018/9TI11113-0”

MA NATO – AP_1441-22

Τελική Λίστα Διαγωνιζομένων Διαγωνιστικής Διαδικασίας για το Έργο: «Reorganisation of Ship-Shore-Ship Buffer (SSSB) Capability Including Associated Communications Systems» (SERIAL 2015/0CM03072 – 02,03 & 05)

MA NATO – AP_1169-22

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, IFB-CO-15577-SSSB, Διαγωνιστικής Διαδικασίας για το Έργο: «Reorganisation of Ship-Shore-Ship Buffer (SSSB) Capability Including Associated Communications Systems» (SERIAL 2015/0CM03072 – 02,03 & 05)

06.2. IFB-CO-15577-SSSB – Book II – Part IV – Statement of Work – Annexes H-

06.1b1. IFB-CO-15577-SSSB – Book II – Part IV – Statement of Work – Annexes A-G

06.1a. IFB-CO-15577-SSSB – Book II – Part IV – Statement of Work – Annexes A-G

FW__MA_NATO_-_AP_998-22_(IFB-CO-15577-SSSB)_-_ΤΜΗΜΑ_1_ΑΠΟ_5

K06.1b2. IFB-CO-15577-SSSB – Book II – Part IV – Statement of Work – Annexes A-G

Τελική Λίστα Διαγωνιζομένων Διαγωνιστικής Διαδικασίας για το Έργο: «Reorganisation of Ship-Shore-Ship Buffer (SSSB) Capability Including Associated Communications Systems» (SERIAL 2015/0CM03072 – 02,03 & 05)

MA NATO – AP_931-22

1η, 2η και 3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, IFB-CO-115461-NCOPBMD, σε Διαγωνιστική Διαδικασία: “Ballistic Missile Defence Increments 1&2 Functions for NATO Common Operational Picture (NCOP BMD)”

MA NATO – AP_812-22 part 4 of 4 -20220127 IFB-CO-115461-NCOPBMD AMD 3-20222179611_3

MA NATO – AP_812-22 part 3Α of 4 -20220127 IFB-CO-115461-NCOPBMD AMD 3-20222179611_2

MA NATO – AP_812-22 part 3Β of 4 -20220127 IFB-CO-115461-NCOPBMD AMD 3-20222179611_2

MA NATO – AP_812-22 part 1 of 4

MA NATO – AP_812-22 part 2 of 4 -20220127 IFB-CO-115461-NCOPBMD AMD 3-20222179611_1

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFIB-ACT-SACT-2-04 σε Διαγωνιστική Διαδικασία: “Cryptographic Subject Matter Expert”

MA NATO – AP_449-22

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος NOI-IFB-CO-115579-CSAC σε Διαγωνιστική Διαδικασία: “Cryptographic Situational Awareness Capability”

MA NATO – AP_555-22

20220201 NOI IFB-CO-115579-CSAC

Αίτηση για Παροχή Πληροφοριών RFI-ACT-SACT-22-13 για το Αντικείμενο: “NATO’s Education, Training, Exercises and Evaluation (ETEE) Functional Services (FS) Capability)”

MA NATO – AP_235-22

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: “2AF05246-0 Double Fenced Area / WASS Detection System – Enhancement of Security Measures: Internal Fence for Special Storage Site, Büchel Airfield, Germany”

MA NATO – AP_6582-21

Αίτηση για Παροχή Πληροφοριών RFI-ACT-SACT-21-86 για το Αντικείμενο: “NATO’s IT Modernisation (ITM) Capability)”

MA NATO – AP_6578-21

excel RFI-ACT-SACT-22-05 ITM-1

3η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών RFQ-CO-115511-UOMM, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: “Urgent Obsolescence Management Mitigation (UOMM) Network Intrusion Detection/Prevention Systems (NIPS) and Full Packet Capture (FPC)”

MA NATO – AP_6552-21

Ανακοίνωση Διαγωνιστικής Διαδικασίας ΒΟΑ, RFQ-CO-1155118-NPKI: “NATO Public-Key Infrastructure Capability (NPKI)”

MA NATO – AP_6399-21

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Διαγωνιστική Διαδικασία: “Namest – Construction of De-Icing Storage (Design Phase), Czech Republic”

MA NATO – AP_6168-21

Αίτηση για Παροχή Πληροφοριών RFI-ACT-SACT-21-86 για το Αντικείμενο: “NATO’s Maritime Science and Technology Capability Programme Plan (Mar S&T CPP)”

MA NATO – AP_5762-21

1η Τροποποίηση Ειδοποίησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Reorganisation of Ship-Shore-Ship Buffer (SSSB) Capability Including Associated Communications Systems» (SERIAL 2015/0CM03072 – 02,03 & 05)

MA NATO – AP_5745-21

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: “5AF05234-01 Restoration and Adaptation of Transformer Stations, Airbase Geilenkirchen, Germany”

MA NATO – AP_5611-21

1η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών RFQ-CO-115511-UOMM, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: “Urgent Obsolescence Management Mitigation (UOMM) Network Intrusion Detection/Prevention Systems (NIPS) and Full Packet Capture (FPC)”

MA NATO – AP_5597-21

Αίτηση Υποβολής Προσφορών RFQ-CO-115511-UOMM, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: «Urgent Obsolescence Management Mitigation (UOMM) Network Intrusion Detection/Prevention Systems (NIPS) and Full Packet Capture (FPC)»

MA NATO – AP_5013-21

6η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προφορών RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: «Provision of Tactical Deployable Communications and Information Systems (TDCIS) for the Portuguese Army»

20210928 RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS AMD 6 NCIA Book II_300

20210928 RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS AMD 6 NCIA Book II_1

20210928 RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS AMD 6 NCIA Book I Annex C

MA NATO – AP_4921-21

5η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προφορών RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: «Provision of Tactical Deployable Communications and Information Systems (TDCIS) for the Portuguese Army»

MA NATO – AP_4724-21 (1of3)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ MA NATO – AP_4724-21 (2a of 3)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ MA NATO – AP_4724-21 (2b of 3)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ MA NATO – AP_4724-21 (3of3)

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «5AF05213-0 Restore by Replacement Buildings 25 and 205 (New Building 346), Geilenkirchen (E-3A) Airfield, Germany»

MA NATO – AP_4229-21

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος NOI-IFB-CO-115461-NCOPBMD, σε Διαγωνιστική Διαδικασία, «Ballistic Missile Defence Increments 1&2 Functions for NATO Common Operational Picture Delivery (NCOP BMD Delivery)»

MA NATO – AP_4232-21

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος NOI-IFB-CO-115462-NCOPBMD, σε Διαγωνιστική Διαδικασία, «Ballistic Missile Defence Increments 1&2 Functions for NATO Common Operational Picture Delivery (NCOP BMD Delivery)»

MA NATO – AP_4233-21

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, IFB-CO-115226-EBA R4, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: «Replacement of MS EPM 2010»

MA NATO – AP_4236-21

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, IFB-CO-115226-EBA R4, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: «Replacement of MS EPM 2010»

MA NATO – AP_4235-21

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος NOI-IFB-CO-115504-CBRN, σε Διαγωνιστική Διαδικασία, «Provision, Maintenance and Support of Chemical, Biological, Radiological, Nuclear(CBRN) Analysis Software»

MA NATO – AP_3544-21

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος NOI-IFIB-ACO-RAM-21-11, σε Διαγωνιστική Διαδικασία «Provisioning of Cleaning Services at the DACCC, Poggio Renatico, ITALY

MA NATO – AP_3545-21

Αίτηση Έρευνας Αγοράς MS-CO-115492-WHS για το Αντικείμενο: «WHOIS database provider (WHS)»

MA NATO – AP_3443-21

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία – Notice of Intent BAIUDBw-No68-05-11 (01/21)

NOI BUCHEL

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, IFB-CO-115401-TSGT-ISS, Διαγωνιστικής Διαδικασίας, «NATO Transportable Satellite Ground Terminals Third Generation (TSGT3G) and Upgraded Transportable Satellite Ground Terminals (UTSGT) In-Service Support Activities»

20210625 IFB-CO-115401-TSGT-ISS-Bidding-Sheets

Appendix A Product Breakdown of Equipment

MA NATO – AP_3442-21 (1 OF 3)

MA NATO – AP_3442-21 (3 OF 3)

MA NATO – AP_3442-21 (2 OF 3)

2η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προφορών RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: «Provision of Tactical Deployable Communications and Information Systems (TDCIS) for the Portuguese Army»

20210625 RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS AMD 2 Book I Annex C Bidding Sheets

MA NATO – AP_3444-21

1η Τροποποίηση Έρευνας Αγοράς MS-115444-ACQ για το Αντικείμενο: «Procurement and Contracting e-Filing System»

MA NATO – AP_2672-21

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ΝΟΙ-IFIB-ΙMSTAM(FC)-0020-2021, σε Διαγωνιστική Διαδικασία «Provision of Duty Free Items for Morale and Welfare Activities»

MA NATO – AP_2574-21

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος NOI-IFB-CO-115445-NETSCOUT-GIGAMON, Διαγωνιστικής Διαδικασίας Έργου: «NETSCOUT/GIGAMON HW-SW In Service Support for NATO Network Infrastructure»

MA NATO – AP_2573-21

1η Τροποποίηση Ειδοποίησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος NOI-IFB-CO-115419-ITSR, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: «IT Strategic Research and Analysis Subscription)»

MA NATO – AP_2570-21

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-115113-ETEE, Διαγωνιστικής Διαδικασίας Έργου: «Provide Air and Missile Defence (AMD) Simulation System Within Ballistic Missile Defence (BMD) Functions in Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Functional Services (FS)»

MA NATO – AP_2517-21

4η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115152-BMD Διαγωνιστικής Διαδικασίας: «Integration test Bed ITB Build 6 (ITB 6) Hardware Upgrades»

20210510 RFQ-CO-115152-BMD AMD 4 NCIA

MA NATO – AP_2515-21

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-115112-ETEE, Διαγωνιστικής Διαδικασίας Έργου: «Enhancement of the Joint Exercise Management Module (JEMM) within Ballistic Missile Defence (BMD) Functions in Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Functional Services (FS)»

MA NATO – AP_2516-21

3η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115152-BMD Διαγωνιστικής Διαδικασίας: «Integration test Bed ITB Build 6 (ITB 6) Hardware Upgrades»

20210504 RFQ-CO-115152-BMD AMD 3 NCIA

MA NATO – AP_2514-21

Invitation to the NITEC Connect 2021

Πρόσκληση για συμμετοχή στην ημερίδα NITEC 2021, η οποία θα διεξαχθεί στις 16-17 Ιουνίου εξ’ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  Αφορά τη συνεργασία της NCIA με την διεθνή Βιομηχανία και την προβολή καινοτόμων ιδεών για συνεργασία – ανάπτυξη στον τομέα Τηλεπικοινωνιών – Πληροφορικής.  Η εγγραφή (“free virtual event”) για συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί μέσω του συνδέσμου του προωθημένου μηνύματος πρόσκλησης της NCIA.

https://www.ncia.nato.int/business/partnerships/key-events/nitec-connect.html

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την προωθημένη πρόσκληση, προθεσμία υποβολής τυχών προτάσεων για θέματα προς συζήτηση – παρουσίαση ειδικά για το θέμα NATO Space Pitch Day είναι η 16η Μαϊου.  Οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες αποστείλει εκ νέου η NCIA για την εν λόγω τηλε-ημερίδα, θα σας κοινοποιηθούν άμεσα.

2η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115152-BMD Διαγωνιστικής Διαδικασίας: «Integration test Bed ITB Build 6 (ITB 6) Hardware Upgrades»

MA NATO – AP_2276-21

12η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14873-INTELFS2, Διαγωνιστικής Διαδικασίας Έργου: «Intelligence Functional Services (INTEL-FS) – Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS»

MA NATO – AP_2275-21

Αίτηση για Παροχή Πληροφοριών RFI-ACT-SACT-21-65 για το Αντικείμενο: «NATO Enterprise Wide Core Communications Multimedia Access Services (NEW Core Comms MMAS) Capabilities»

SYN. 1 – 20210429 RFI-ACT-SACT-21-65

MA NATO – AP_2273-21

Αίτηση για Παροχή Πληροφοριών RFI-ACT-SACT-21-53 για το Αντικείμενο: «NATO’s Future and Next Generation Maritime Command & Control Capabilities»

MA NATO – AP_2272-21

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14314-IEG-C Διαγωνιστικής Διαδικασίας : «Provision of Information Exchange Gateway (IEG-C) Between NATO SECRET and MISSION SECRET Domains»

MA NATO – AP_1995-21

SYN1-6 (ΑΡΧΕΙΟ ZIP)

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής (Notification of Intend/ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Construct Off-base Storage Tanks at Sliven, 3PL31002»

MA NATO – AP_1998-21

11η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14873-INTELFS2, Διαγωνιστικής Διαδικασίας Έργου: «Intelligence Functional Services (INTEL-FS) – Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS»

MA NATO – AP_1989-21

9η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14873-INTELFS2, Διαγωνιστικής Διαδικασίας Έργου: «Intelligence Functional Services (INTEL-FS) – Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS»

MA NATO – AP_1916-21

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFIB-ACT-SACT-21-42, σε Διαγωνιστική Διαδικασία Παροχής Υπηρεσιών «THREE STRATEGIC THINKERS CONTRACTOR SUPPORT TO STRATEGIC ALTERNATIVES BRANCH»

MA NATO – AP_1923-21

10η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14873-INTELFS2, Διαγωνιστικής Διαδικασίας Έργου: «Intelligence Functional Services (INTEL-FS) – Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS»

MA NATO – AP_1917-21

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής, Notification of Intent (ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο «CYBER RANGE WP4».

MA NATO – AP_1842-21

5η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115335-TVV, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: «Provision of Hardware and Software Components for the Test, Validation and Verification (TV&V)»

MA NATO – AP_1785-21

Αίτηση Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115152-BMD Διαγωνιστικής Διαδικασίας: «Integration test Bed ITB Build 6 (ITB 6) Hardware Upgrades»

MA NATO – AP_1732-21

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-115112-ETEE, Διαγωνιστικής Διαδικασίας Έργου: «Enhancement of the Joint Exercise Management Module (JEMM) within Ballistic Missile Defence (BMD) Functions in Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Functional Services (FS)»

MA NATO – AP_1726-21

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής, ΝΟΙ-IFIB-CSO(FIN)2021-012), σε Διαγωνιστική Διαδικασία Παροχής «Editorial Services»

MA NATO – AP_1729-21

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-115115-ETEE, Διαγωνιστικής Διαδικασίας Έργου: «Operational Assurance, Hand-Over, Training And Mentoring Capability Within Ballistic Missile Defence (BMD) Functions in Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Functional Services (FS)»

MA NATO – AP_1728-21

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-115113-ETEE, Διαγωνιστικής Διαδικασίας Έργου: «Provide Air and Missile Defence (AMD) Simulation System Within Ballistic Missile Defence (BMD) Functions in Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Functional Services (FS)»

MA NATO – AP_1727-21

3η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115335-TVV, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: «Provision of Hardware and Software Components for the Test, Validation and Verification (TV&V)»

MA NATO – AP_1668-21

4η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115335-TVV, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: «Provision of Hardware and Software Components for the Test, Validation and Verification (TV&V)»

MA NATO – AP_1675-21

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14314-IEG-C Διαγωνιστικής Διαδικασίας : «Provision of Information Exchange Gateway (IEG-C) Between NATO SECRET and MISSION SECRET Domains»

MA NATO – AP_1558-21 (part 1 of 3)

MA NATO – AP_1558-21 (part 2 of 3) – IFB-CO-14314-IEG-C-Book II Part IV-SOW_amd3

MA NATO – AP_1558-21 (part 3 of 3) – IFB-CO-14314-IEG-C-Book II Part IV-SOW-AnnexA-SRS_amd3

8η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14873-INTELFS2, Διαγωνιστικής Διαδικασίας Έργου: «Intelligence Functional Services (INTEL-FS) – Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS»

MA NATO – AP_1586-21

Έρευνα Αγοράς MS-115215-EPMS για το Αντικείμενο: «Enterprise Personnel Management System»

MA NATO – AP_1563-21

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής, ΝΟΙ-IFIB-CSO(FIN)2021-010), σε Διαγωνιστική Διαδικασία Παροχής «Security Services»

MA NATO – AP_1579-21

2η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115335-TVV, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: «Provision of Hardware and Software Components for the Test, Validation and Verification (TV&V)»

MA NATO – AP_1471-21

6η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14873-INTELFS2, Διαγωνιστικής Διαδικασίας Έργου: «Intelligence Functional Services (INTEL-FS) – Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS»

MA NATO – AP_1390-21

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14314-IEG-C Διαγωνιστικής Διαδικασίας : «Provision of Information Exchange Gateway (IEG-C) Between NATO SECRET and MISSION SECRET Domains»

MA NATO – AP_1385-21 (PART 1 OF 3)

MA NATO – AP_1385-21 (PART 2 OF 3) (1)

MA NATO – AP_1385-21 (PART 3 OF 3)

1η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115335-TVV Διαγωνιστικής Διαδικασίας: «Procurement of Hardware and Software Components for the Test, Validation and Verification (TV&V)»

MA NATO – AP_1361-21

Αίτηση για Παροχή Πληροφοριών RFI-ACT-SACT-21-50 για το Αντικείμενο: «The Future NATO Integrated METOC Briefing and User Services (NIMBUS)Capability»

MA NATO – AP_1359-21

20210317 RFI-ACT-SACT-21-50 NIMBUS Questionnaire NCIA-1

5η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14873-INTELFS2, Διαγωνιστικής Διαδικασίας Έργου «Intelligence Functional Services (INTEL-FS) – Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS»

MA NATO – AP_1252-21

Αίτηση για Παροχή Πληροφοριών RFI-ACT-SACT-21-41 για το Αντικείμενο: «Versatile Innovation through Science and Technology Applications (VISTA) Framework Events»

MA NATO – AP_1200-21

Αίτηση Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115335-TVV Διαγωνιστικής Διαδικασίας: «Procurement of Hardware and Software Components for the Test, Validation and Verification (TV&V)»

MA NATO – AP_1198-21

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής, Notification of Intend (ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «SUPPORT FACILITIES FOR JOINT WARFARE CENTRE (JWC), STAVANGER, NORWAY»

MA NATO – AP_1168-21

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-115049-NCOP, Διαγωνιστικής Διαδικασίας Έργου: «IMPLEMENTATION OF THE NATO COMMON OPERATIONAL PICTURE INCREMENT 2»

MA NATO – AP_1169-21

MA NATO – AP-1089-21 (IFB-CO-14873-INTELFS2)

MA NATO – AP-1089-21

MA NATO – AP-1091-21 (RFI-ACT-SACT-21-37)

MA NATO – AP-1091-21

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14873-INTELFS2, Διαγωνιστικής Διαδικασίας Έργου: «Intelligence Functional Services (INTEL-FS) – Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS»

MA NATO – AP_948-21

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14873-INTELFS2, Διαγωνιστικής Διαδικασίας Έργου: «Intelligence Functional Services (INTEL-FS) – Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS»

MA NATO – AP_932-21

Basic Order Agreement (BOA) Programme Uplift Status Update

MA NATO – AP_930-21

Αίτηση για Παροχή Πληροφοριών RFI-ACT-SACT-21-25 CIS Cyber CPP, για το Αντικείμενο: «Provide inputs to NATO’s Communication and Information Systems (CIS) Security (including Cyber Defence) Capabilities»

MA NATO – AP_899-21

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14314-IEG-C Διαγωνιστικής Διαδικασίας : «Provision of Information Exchange Gateway (IEG-C) Between NATO SECRET and MISSION SECRET Domains»

MA NATO – AP_874-21

5η Τροποποίηση Αιτήσεως Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115259-DCEP για το Έργο: «Refresh and Sustain DCIS Equipment Pool»

MA NATO – AP_873-21

5η Τροποποίηση Αιτήσεως Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115259-DCEP για το Έργο: «Refresh and Sustain DCIS Equipment Pool»

MA NATO – AP_873-21

Amendment 1 of Procurement of Support for NCIA Services Hewlett Packard Enterprise (HPE) Hardware» (IFB-CO-115240-HPE) – NCIA/ACQ/2021/6532/11-02-2021

Eligibility of COSMOTE S.A. for IFIB-CO-115240-HPE

4η Τροποποίηση Αιτήσεως Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115259-DCEP για το Έργο: «Refresh and Sustain DCIS Equipment Pool»

20210215 RFQ-CO-115259-DCEP-AMD4 NCIA

20210215 RFQ-C0-115259-DCEP-AMD4 PDOGTN

5G Workshop: follow-up & ICMCIS Conference (deadline 28 Feb 2021)

5G Workshop_ follow-up

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14873-INTELFS2

20210129 IFB-CO-14873-INTELFS2 Amendment 1 NCIA

20210211 IFB-CO-14873-INTELFS2 Amendment 1 PDOGTN

IFB – Implementation of the NATO Common Operational Picture Increment 2 IFB-115049-NCOP2 AMD2

IFB-CO-115049-NCOP_AMD2 Internal

BOA Competition RFQ-CO-115259-DCEP – AMD3

210205_NCIA_ACQ_2021_06529_RFQ_CO_115259_DCEP_Refresh_Sustain_Amendment_3__

RFQ-CO-115317-ESS Procurement of Electronic Security System for Interim Facility_ NCIA/ACQ/2021/06519

NCIA_ACQ_2021_06519_RFQ_CO_115317_ESS_PART1

Pages from NCIA_ACQ_2021_06519_RFQ_CO_115317_ESS_PART2

BOA Competition RFQ-CO-115259-DCEP – AMD2

20210125 RFQ-C0-115259-DCEP_Amendment_2_Refresh_Sustain_DCIS_Equipment_Pool NCIA

20210125 RFQ-C0-115259-DCEP_Amendment_2_Refresh_Sustain_DCIS_Equipment_Pool PDOGTN

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-SH-21-02 & ACO-SH-21-03 , για την πρόσκτηση “Supply of electricity & natural gas power to SHAPE Headquarter”

ACO-SH-21-03 IFIB NOI

ACO-SH-21-02 IFIB NOI

IFB CO 115115 ETEE FS ΕΡΓΟ: OPERATIONAL ASSURANCE, HAND OVER, TRAINING AND MENTORING CAPABILITY WITHIN BMD FUNCTIONS IN EDUCATION, TRAINING, EXERCISE AND EVALUATION FUNCTIONAL SERVICES (ETEE FS

210119_NCIA_ACQ_21_6203_IFB_CO_115115_ETEE_FS__BMD_Operational_Assurance__

IFB CO 115113 ETEE ΕΡΓΟΥ: WITHIN BALLISTIC MISSILE DEFENCE (BMD) FUNCTIONS IN EDUCATION, TRAINING, EXERCISE AND EVALUATION (ETEE) FUNCTIONAL SERVICES (FS)

210119_NCIA_ACQ_21_6202_IFB_CO_115113_ETEE_AMD_BMD__

IFB-CO-115112-ETEE Έργου: ENHANCEMENT OF JOINT EXERCISE MANAGEMENT MODULE (JEMM) WITHIN BMD FUNCTIONS IN EDUCATION, TRAINING, EXERCISE AND EVALUATION FUNCTIONAL SERVICES (ETEE FS)

210119_NCIA_ACQ_21_6201_IFB_CO_115112_ETEE_JEMM_BMD__

Notification of Intent – RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS

210118_RFQ_CO_115363_PRT_TDCIS_NOI_to_IFB__

IFB-CO-14974-BMD Amendment 2

FW__IFB-CO-14974-BMD_Amendment_2

IFB – Implementation of the NATO Common Operational Picture Increment 2 IFB-115049-NCOP2 AMD1

IFB-CO-115049-NCOP2-AMD1 External

Invitation For Bid IFB-CO-14783-INTELFS2_Intelligence Functional Services (INTEL-FS) – Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS

201222_NCIA_ACQ_2020_6369_IFB_CO_14783_INTELFS2_BMD_Spiral2___3

BOA Competition RFQ-CO-115259-DCEP – AMD1 – distribution

210112_NCIA_ACQ_2021_06456_RFQ_CO_115259_DCEP_Amendment_1_

SHAPE – SCC Transformers and EMP filters replacement (ICB) procurement procedure)

20210104_BU_20-50220882-20VPA01 – Courriers aux ambassades (1)

SHAPE – SCC Transformers and EMP filters replacement (ICB) procurement procedure)

20210104_BU_20-50220882-20VPA01 – Courriers aux ambassades (1)

RFQ-CO-115370-HSSR,_Notification of Intent to Requests for Quotations Hardware and Software Support Renewal (HSSR)_NCIA/ACQ/2020/12965

NOI-CO-115370-HSSR

IFB-CO-14314-IEG-C για το Έργο: Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret And Mission Secret

201223_Book II Prospective Contract IFB-CO-14314-IEG-C

AMENDMENT NO.2 – Provision of Transport Core Services (TCS), IFB-CO-14797-TCS, Ref: NCIA/ACQ/2020/12985

201222_NCIA_ACQ_2020_12895_IFB_CO_14797_TCS_Amendment_2_to_IFB__

IFB-CO-14314-IEG-C για το Έργο: «Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret And Mission Secret (IEG-C)»

IFB-CO-14314-IEG-C

NCI Agency Market Survey Request for Information MS-CO-115336-DCIS

NCIA_ACQ_2020_12894

RFQ-CO-115259-DCEP REFRESH and SUSTAIN DCIS EQUIPMENT POOL SERIAL 2017/0CM03143

RFQ-CO-115259-DCEP- NATO Distributions

RFQ-CO-115259-DCEP_Book I Bidding Sheets

RFQ-CO-115259-DCEP Schedule of Supplies and Services

Αίτηση για Παροχή Πληροφοριών, RFI-ACT-SACT-21-08 για το Αντικείμενο: «Future Electronic Warfare (EW) Command & Control (C2) Capabilities»

20201217 RFI-ACT-SACT-21-08 SACT COVER LETTER

20201217 RFI-ACT-SACT-21-08 SACT

20201217 RFI-ACT-SACT-21-08 SACT PDOGTN

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής (Notification of Intend/ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για τα Έργα: «Repair and Equipping of a Warehouse for Storage of Class IV Materials, Serial 3FS31001-01» and «Repair of Ammunition Storage Facilities

20201208 3FS31001-01 AND 3FS31001-03 NOI IFB BULGARIA

20201211 3FS31001-01 AND 3FS31001-03 NOI IFB PDOGTN

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14974-BMD, για το Έργο : «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS)»

20201211 IFB-CO-14974-BMD-Amdt1 – Cover letter

06-IFB-CO-14974-BMD-Book II-Part IV-SOW-Amd1

20201211 IFB-CO-14974-BMD IFB Amdt 1 Attachement A Answers to Clarification Requests

02-IFB-CO-14974-BMD-Book I-Annexes Amd1.docx

01-IFB-CO-14974-BMD-Book I-Bidding Instructions-Amd1

20201215 IFB-CO-14974-BMD AMENDMENT 1 PDOGTN

Αίτηση για Παροχή Πληροφοριών Έρευνας Αγοράς MS-CO-115300-CSSR για το Έργο: «Cyber Security System Refresh»

20201208 1_NU_MS-CO-115300-CSSR_ Network Behavioural Anomaly Detection (NBAD) NCIA

20201211 1_NU_MS-CO-115300-CSSR_ Network Behavioural Anomaly Detection (NBAD) PDOGTN

Αρχική Λίστα Διαγωνιζομένων, IFB-CO-115112-ETEE, IFB-CO-115113-ETEE, IFB-CO-115115-ETEE

20201207 INITIAL BL IFB-CO-115112-ETEE WP1 JEMM NCIA

20201211 INITIAL BL IFB-CO-115112-ETEE WP1 JEMM PDOGTN

20201207 INITIAL BL IFB-CO-115113-ETEE WP2 AMD SIM NCIA

20201211 INITIAL BL IFB-CO-115113-ETEE WP2 AMD SIM PDOGTN

20201207 INITIAL BL IFB-CO-115115-ETEE WP4 OPR ASSUR NCIA

20201211 INITIAL BL IFB-CO-115115-ETEE WP4 OPR ASSUR PDOGTN

1η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115172-RACKS για το Έργο: «Provide Rack Mounted Network Equipment » (SERIAL 2016/0CM03101)

20201215 RFQ-CO-115172-RACKS AMD1 PDOGTN

20201215 RFQ-CO-115172-RACKS AMD1 NCIA

Request For Proposal (RFP) 2020-39118 – Global Security Services Framework Agreement, FC(PROC)(2020)0140

FC(PROC)(2020)0140 – RFP_2020_39118_LettertoDelegations

Transforming Allied Forces through 5G – Registration details

Στο συνημμένο σημερινό μήνυμα επισυνάπτονται τα πρόχειρα  προγράμματα παρουσιάσεων (draft Agendas) για τα δύο σκέλη της τηλεδιάσκεψης (7-8 Δεκ για όλους τους συμμετέχοντες που έστειλαν αίτημα συμμετοχής και επιπλέον 9 Δεκ μόνο για στρατιωτικούς/κυβερνητικούς εκπροσώπους Χωρών μελών ΝΑΤΟ). Τα οριστικά προγράμματα (Agendas) θα κοινοποιηθούν εντός ημερών.

 Στο εν λόγω μήνυμα εμπεριέχεται ο σύνδεσμος για το Registration με προθεσμία την 1η Δεκ. Ο εν λόγω σύνδεσμος παρέχει την δυνατότητα εγγραφής είτε μόνο στο αδιαβάθμητο σκέλος (7-8 Δεκ), είτε στο σύνολο της σύσκεψης, συμπεριλαμβανομένης και της 9ης Δεκ με τους περιορισμούς που προαναφέρθηκαν. Επισημαίνεται ότι η NCIA/Industry Relations έχει ήδη αποστείλει τον απαιτούμενο σύνδεσμο πρόσκλησης (για το 1ο σκέλος 7-8 Δεκ – προσβάσιμο για όλους) στους εκπροσώπους της Βιομηχανίας – Ακαδημαϊκού χώρου που ήδη έστειλαν αίτημα συμμετοχής εντός της προθεσμίας.

 Αναφορικά με την διαβαθμισμένη ημέρα παρουσιάσεων (9 Δεκ) προτείνεται να οριστεί ένας κύριος εκπρόσωπος ανά Χώρα ΝΑΤΟ που πρόκειται να ομιλήσει στα πλαίσια παρουσιάσεων και τα στοιχεία του να προωθηθούν στην NCIA μέχρι τις 1 Δεκ.

20201125_Agenda – MN5G Meeting (DRAFT 2)

20201125_Agenda – 5G Workshop (DRAFT 2)

Invitation for Bids (IFB) for an Enterprise License Agreement (ELA) for McAfee software licenses and support services for 3 years, IFB-CO-115286-McAfee

Amendment 1 to IFB-CO-115286-MCAFEE

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής(Notification of Intend/ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Restore Fuel Storage Tanks at Chievres, Belgium» (SERIAL 2PL40153)82-0),1

20201117 2PL40153 NOI NCB+ Belgium Chièvres Restore Fuel Tanks

20201118 2PL40153 NOI NCB+ Belgium Chièvres Restore Fuel Tanks PDOGTN

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14974-BMD, για το Έργο : «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS)» PART II

(NU) 05-IFB-CO-14974-BMD-Book II-Part IV-Statement of Work

(NU) 07-IFB-CO-14974-BMD-Book II-Part IV-SOW-Annex A – List of Requirements

(NU) 06-IFB-CO-14974-BMD-Book II-Part IV-Annexes to Statement of Work

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14974-BMD, για το Έργο : «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS)»

IFB-CO-14974-BMD

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-115049-NCOP2, για το Έργο : «Implementation of the NATO Common Operational Picture (NCOP) Increment 2» PART IΙI FINAL

6_IFB-CO-115049-NCOP2 – SOW Annex C – Bi-SC Education and Individual Training Directive 075-007

7_IFB-CO-115049-NCOP2-Book II Part IV- SOW

8_IFB-CO-115049-NCOP2-Book II-Part III-Contract General Provision

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-115049-NCOP2, για το Έργο : «Implementation of the NATO Common Operational Picture (NCOP) Increment 2» PART IΙ

_IFB-CO-115049-NCOP2_PART_

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-115049-NCOP2, για το Έργο : «Implementation of the NATO Common Operational Picture (NCOP) Increment 2» PART I

1_IFB-CO-115049-NCOP2 Book 1 – Bidding Instructions

0_IFB-CO-115049-NCOP2-Internal Distribution List

0_IFB-CO-115049-NCOP2-External Distribution List

0_IFB-CO-115049-NCOP2-Cover Letter

20201115 IFB-CO-115049-NCOP2 PDOGTN

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής (Notification of Intend/ΝO), σε Αίτηση για Προσφορές (Request for Quotations/RFQ) για το Έργο: « Cyber Security System Refresh»

20201115 NOI RFQ-CO-115300-CSSR NCIA

20201115 NOI RFQ-CO-115300-CSSR PDOGTN

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής, Notification of Intend (ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Provide Outdoor Infrastructure For Maritime Patrol Aircraft (MPA) at Evenes Air Station, Norway» (SERIAL 2AF11182-0)

20201007 5AF11153-0 NOI NCB+RESTORATION OF AIRCRAFT PARKING APRON NORWAY

20201007 5AF11153-0 NOI NCB+RESTORATION OF AIRCRAFT PARKING APRON PDOGTN

3η Τροποποίηση Πρόθεσης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret And Mission Secret (IEG-C)», IFB-CO-14314-IEG-C

NOI IFB-CO-14314-IEG-C_Amendment 3

PROTHESH PROSKLHSHS YPOBOLHS PROSFORVN_NOI IFB-CO-14314-IEG-C_Amendment 3

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής, Notification of Intend (ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Enterprise Business Applications (EBA) Project, Portfolio, Programme and Service Management (P3SM)»

20201104 NOI-IFB-CO-115226-P3SM- PDOGTN

201103 NOI-IFB-CO-115226-P3SM_NCIA

Έρευνα Αγοράς για Παροχή Πληροφοριών για το Έργο: «NATO’s Fictional Operational Scenario Requiring a Commercial Satellite Communications Solution»

RFI-ACT-SACT-20-115 Input to NATO’s Fictional Operational Scenario requiring a commercial satellite communication solution

RFI-ACT-SACT-20-115_

Έρευνα Αγοράς για Παροχή Πληροφοριών για το Έργο: «Abstracts and Submissions for Inclusion and Publication in the NATO Legal Gazette Issue 42, Legal Aspects of Space»

RFI-ACT-SACT-20-114 Legal Aspects of Space

RFI-ACT-SACT-20-114_

Πρόσκληση της NCIA σχετική με τη διεξαγωγή Ημερίδας/ Workshop / Τηλεδιάσκεψης με θέμα τον μετασχηματισμό των συμμαχικών δυνάμεων μέσω της 5G τεχνολογίας, η οποία πρόκειται να διεξαχθεί στις 7-9 Δεκ. 20  από 14.00 έως 18.00

Invitation – Transforming Allied Forces through 5G

Enclosure 3 – Leaflet – Multinational Collaboration on 5G

Enclosure 2 – Working paper – Potential of 5G technologies for military application

Enclosure 1 – Letter from Latvian MoD

Call for Participation – Workshop on Transforming Allied Forces Through 5G

8η Τροποποίηση και 11η Έκδοση Διευκρινιστικών Ερωτήσεων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure, (IFB-CO-15049-BITI)»

20201021 IFB CO 15049 BITI CR11

20201021 IFB CO 15049 BITI CR11 + AMENDMENT 8 PDOGTN

20201019 IFB-CO-15049-BITI Amendment 8

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής, Notification of Intend (ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Reorganisation of Ship-Shore-Ship Buffer (SSSB) Capability Including Associated Communications Systems» (SERIAL 2015/0CM03072 – 02,03 &…

20201021 NOI-IFB-CO-15577-SSSB – UK GR NL PDOGTN

20201021 NOI-IFB-CO-15577-SSSB – UK GR NL NCIA

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Passive Network Structured Cabling for the Technical Facilities at the NCI Agency The Hague» (RFQ-CO-115268-AFAP)

20201019 RFQ-CO-115268-AFAP Amendment 3 NCIA

20201019 RFQ-CO-115268-AFAP Amendment 3 PDOGTN

Procurement of Support for NCIA Services Hewlett Packard Enterprise (HPE) Hardware, Ref: NCIA/ ACQ/2020/7171

NOI IFB-CO-115240-HPE

Request For Information (RFI) 2020-44940 – SITCEN Automated Callout System, FC(PROC)(2020)0114

FC(PROC)(2020)0114 (1)

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia (RFQ-CO-115283-NATINAMDS)

20201012 Attachment B. RFQ-CO-115283-NATINAMDS – Amendment 4– Book I – Bidding Sheets

20201012 RFQ-CO-115283-NATINAMDS-Amendment 4 NCIA

20201015 RFQ-CO-115283-NATINAMDS-Amendment 4 PDOGTN

20201012 Attachment A. RFQ-CO-115283-NATINAMDS – Amendment 4– Answers to Clarification Requests

1η και 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Passive Network Structured Cabling for the Technical Facilities at the NCI Agency The Hague» (RFQ-CO-115268-AFAP)

20201006 RFQ-CO-115268-AFAP Amedment 1 NCIA

20201015 RFQ-CO-115268-AFAP Amendment 1 + 2 PDOGTN

20201012 RFQ-CO-115268-AFAP Amedment 2 NCIA

9η Έκδοση Διευκρινιστικών Ερωτήσεων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure, (IFB-CO-15049-BITI)»

20201012 IFB CO 15049 BITI CR9 PDOGTN

20201005 IFB CO 15049 BITI CR9 NCIA

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia (RFQ-CO-115283-NATINAMDS)»

20201007 RFQ-CO-115283-NATINAMDS-Amendment 3 PDOGTN

20201007 RFQ-CO-115283-NATINAMDS-Amendment 3 NCIA

20201007 RFQ-CO-115283-NATINAMDS-Amendment 3 NCIA Attachment D Book II – Part IV – Statement of Work

20201007 RFQ-CO-115283-NATINAMDS-Amendment 3 NCIA Attachment C Book II – Part I -II- Prospective Contract

20201007 RFQ-CO-115283-NATINAMDS-Amendment 3 NCIA Attachment B Book I – Bidding Sheets

20201007 RFQ-CO-115283-NATINAMDS-Amendment 3 NCIA Attachment A Answers

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of GAG Radio,Capability for NATINAMDS Extension to North Macedonia», (RFQ-CO-115278-NATINAMDS)

20201002 RFQ CO 115278 NATINAMDS AM2 NCIA

20201006 RFQ CO 115278 NATINAMDS AM2 PDOGTN

3η Και 4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «COTS IT Hardware,Equipment and Associated Support», (IFB-CO-115125-e-FIT)

20201007 0_NU_IFB-CO-115125-e-FIT_Distribution_Amendment 2

20201007 0_NU_IFB-CO-115125-e-FIT_Distribution_Amendment 1

20201006 NU_IFB-CO-115125-e-FIT_Distribution_Amendment 3 NCIA

20201006 NU_IFB-CO-115125-e-FIT_Distribution_Amendment 4 NCIA

20201006 NU_IFB-CO-115125-e-FIT_Distribution_Amendment 3 + 4

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για τον Διαγωνισμό: «Global Mobile,Telephony Contract» (IFB-CO-15038-GMT )

20201007 IFB-CO-15038-GMT Amendment 3 PDOGTN

20201002 IFB-CO-15038-GMT Amendment 3 NCIA

20201002 IFB-CO-15038-GMT_SSS Amd 3

20201002 Book II IFB-CO-15038-GMT Part IV SOW – AMD 3

20201002 Book I IFB-CO-15038 GMT AMD 3

20201002 Book II IFB-CO-15038 Part II AMD 3

Ειδοποίηση Πρόθεσης Συμμετοχής σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Restoration of Aircraft Parking Apron, Oerland, Norway» (SERIAL 5AF11153-0)

20201007 5AF11153-0 NCB+RESTORATION OF AIRCRAFT PARKING APRON PDOGTN

20201006 5AF11153-0 NCB+RESTORATION OF AIRCRAFT PARKING APRON NORWAY

Τελική Λίστα Διαγωνιζομένων για το Έργο: «Integration Test Bed Build 6 (ITB B6)» (IFB-CO-,14974-BMD)

20201005 IFB-CO-14974-BMD Final Bidders List PDOGTN

20201005 IFB-CO-14974-BMD Final Bidders List NCIA

Ειδοποίηση Πρόθεσης Συμμετοχής σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Provide,Temporary Housing for JLSG at HQ JFC Brunssum – Urgent Requirement» (SERIAL2020/2HQ09804-00)

20200803 2HQ09804-00 NCB+ AC4(PP)D28207

20201002 2HQ09804-00 NCB+ Provide Temporary Housing for JSLG The Netherlands Final

20201002 2HQ09804-00 NCB+ Provide Temporary Housing for JSLG The Netherlands

20201007 2HQ09804-00 NCB+ Provide Temporary Housing for JSLG PDOGTN

Provision of Transport Core Services (TCS), IFB-CO-14797-TCS, Ref: NCIA/ACQ/2020/7112

IFB-CO-14797-TCS Full

NCIA_ACQ_2020_7016

NOI to issue an IFIB for Information Knowledge Management Functional Administration Deliverable Services, IFIB-ACT-JFTC 20-101

NOI for IFIB-ACT-JFTC 20-101 IKM Deliverables

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Passive Network Structured Cabling for the,Technical Facilities at the NCI Agency The Hague» (RFQ-CO-115268-AFAP)

20200924 RFQ-CO-115268-AFAP NCIA

20200927 RFQ-CO-115268-AFAP MABAS

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για τον Διαγωνισμό: «Global Mobile,Telephony Contract» (IFB-CO-15038-GMT )

20200921 IFB-CO-15038-GMT Amendment 2 NCIA

20200927 IFB-CO-15038-GMT Amendment 2 MABAS

Enhancement of the Joint Exercise Management Module (JEMM) within Ballistic Missile Defence (BMD) Increment 1 functions in Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Functional Services (FS), (NOI-IFB-CO-115112-ETEE)

20200924 NOI IFB-CO-115112-ETEE WP1 JEMM FINAL MABAS

20200921 NOI IFB-CO-115112-ETEE WP1 JEMM FINAL NCIA

Enhancement of the Air Integrated Training Capability (ITC) to deliver the Air and Missile Defence (AMD) Simulation System within Ballistic Missile Defence (BMD Increment 1 functions in Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Functional Services (FS), (NOI-IFB-CO-115113-ETEE)

20200924 NOI IFB-CO-115113-ETEE WP2 AMD SIM 4 FINAL MABAS

20200921 NOI IFB-CO-115113-ETEE WP2 AMD SIM 4 FINAL NCIA

Operational Assurance, Hand-Over, Training And Mentoring capability within Ballistic Missile Defence (BMD) Increment 1 Functions in Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Functional Services (FS)), (NOI-IFB-CO- 115115-ETEE)

20200924 NOI IFB-CO-115115-ETEE WP4 OPER ASSURANCE FINAL MABAS

20200921 NOI IFB-CO-115115-ETEE WP4 OPER ASSURANCE FINAL NCIA

NOI to issue an IFIB for vehicle for the Joint Warfare Centre (JWC) Transportation Branch, IFIB-ACT-JWC-20-98

20200923 NU NOI-IFIB-ACT-JWC-20-98 Vehicle procurement

8η Έκδοση Διευκρινιστικών Απαντήσεων για το έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI, καταληκτική ημερομηνία παραμένει η 23η Οκτ 2020, 12:00 τ.ώ.

20200922 ΙFB-CO-15049-BITI CR8_External Distribution NCIA

20200922 ΙFB-CO-15049-BITI CR8_External Distribution MABAS

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of GAG Radio Capability for NATINAMDS Extension to North Macedonia», (RFQ-CO-115278-NATINAMDS), καταληκτική ημερομηνία παραμένει η 8η Οκτ 2020, 14:00 τ.ώ.

20200924 RFQ-CO-115278-NATINAMDS-Amendment 1 NCIA

20200924 RFQ-CO-115278-NATINAMDS-Amendment 1 MABAS

 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia», (RFQ-CO-115283-NATINAMDS), καταληκτική ημερομηνία παραμένει η 8η Οκτωβρίου 2020.

20200924 RFQ-CO-115283-NATINAMDS-Amendment 2 NCIA

20200924 RFQ-CO-115283-NATINAMDS-Amendment 2 MABAS

Πρόθεση Προσκλησης Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμών IFB-CO-115112-ETEE, IFB-CO-115113-ETEE, IFB-CO-115115-ETEE

20200924 NOI IFB-CO-115115-ETEE WP4 OPER ASSURANCE FINAL MABAS

20200924 NOI IFB-CO-115113-ETEE WP2 AMD SIM 4 FINAL MABAS

20200924 NOI IFB-CO-115112-ETEE WP1 JEMM FINAL MABAS

20200921 NOI IFB-CO-115115-ETEE WP4 OPER ASSURANCE FINAL NCIA

20200921 NOI IFB-CO-115113-ETEE WP2 AMD SIM 4 FINAL NCIA

20200921 NOI IFB-CO-115112-ETEE WP1 JEMM FINAL NCIA

Invitation for Bids (IFB)2020-44589 – Passenger Road Transportation Services, FC(PROC)(2020)0101

FC(PROC)(2020)0101

 7η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

2020-09-10 IFB-CO-15049-BITI Amendment 7 NCIA

2020-09-10 3665 IFB-CO-15049-BITI Amendment 7 MABAS

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia », (RFQ-CO-115283-NATINAMDS)

2020-09-16 RFQ-CO-115283-NATINAMDS – Amendment 1 NCIA

2020-09-17 RFQ-CO-115283-NATINAMDS – Amendment 1 MABAS

2020-09-16 Attachment A. RFQ-CO-115283-NATINAMDS -Amdt 1-Book I – Bidding Sheets

2020-09-16 Attachment B. RFQ-CO-115283-NATINAMDS-Amdt 1- Book II – Prospective Contract – Part I -II

Request for Proposal (RFP) 2020-44434 – Maintenance services exterior spaces and winter services, FC(PROC)(2020)0099

FC(PROC)(2020)0099

ΝΟΙ to issue an IFIP for Water Treatment for Olympic Swimming pool, Ornamental Fountains and Osmosis Implant Service at JFC Naples, ACO-NAP-20-20

NOI for IFIB Letter JFCNP Water Swimming Pool Fountain and Osmosis Revised

Contractor Support for Innovation Branch Space Studies, IFIB-ACT-SACT-21-01

NOI-ACT-SACT 21-01 CONTRACTOR SUPPORT FOR SPACE STUDIES

6η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

2020-09-07 IFB-CO-15049-BITI Amendment 6_Cover Letter_External Distribution

 Notification of Intent to Invite Bids for the implementation of the Project ‘Transport Core Services’, IFB-CO-14797-TCS , Ref: NCIA/ACQ/2020/7016

NOI-IFB-CO-14797-TCS

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-SACT-20-47, για την ανάδειξη “Contractor Support for Strategic Foresight Branch, China Subject Matter Expert “

NOI-IFIB-ACT-SACT-20-47 AMENDMENT 1

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Restoration of Minimum Cover Pipeline Fufeld-Pfungstadt»

EFB ICB 01-2020 signed

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of Passive Network Structured Cabling for the Technical Facilities at NCI Agency The Hague», RFQ-CO-115268-FGFS

NOI-RFQ-CO-115268-FGFS-1

5η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

IFB-CO-15049-BITI_Amendment 5 and Clarification Requests Release 6

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Ballistic Missile Defence – System Engineering and Integration and Test (SE&I)», IFB-CO-15575-BMD

3. IFB-CO-15575-BMD-Amdt 2 Annex B – BOOK I

2. IFB-CO-15575-BMD-Amdt 2 Annex A Answers to Clarification Requests

1. IFB-CO-15575-BMD-Amendment 2 Cover letter- distribution

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Intelligence Functional Services (INTEL-FS) – Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS», IFB-CO-14873-INTELFS2

NOI-IFB-CO-14873-INTELFS2

Request For Information (RFI) 2020-39118 – Global Security Services Framework Agreement

FC(PROC)(2020)0068 – RFI_2020_39118_LettertoDelegations

Clarification Requests (Release # 3) στα πλαίσια Διαγωνισμού (ICB) Έργου: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

IFB-CO-15049-BITI Clarification Requests 3

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Active IT Network Equipment and Services for FGFS Project in the Hague», RFQ-CO-115228-FGFS

RFQ-CO-115228-FGFS Amendment 2_Distribution

5η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Discussion, Audio, and Video Systems (DAVS)», RFQ-CO-115182-DAVS

RFQ-CO-115182-DAVS Cover Letter (Clarification Request 5)

Attachment B RFQ-CO-115182-DAV SSS AMD 5

Attachment A RFQ-CO-115182-DAVS CRs Amendment 5

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Active IT Network Equipment and Services for FGFS Project in the Hague», RFQ-CO-115228-FGFS

RFQ-CO-115228-FGFS Distribution

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

IFB-CO-15049-BITI Amendment 3_Cover Letter_final -Internal Distribution

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο:: «Provide Information Administration Services and Upgrade NATO Information Portal (IAS)», IFB-CO- 15079-IAS

00-IFB-CO-15079-IAS Amendment No. 4-cover (002)

00-IFB-CO-15079-IAS Amendment No. 2 cover

00-IFB-CO-15079-IAS Amendment No. 3

00-IFB-CO-15079-IAS Amendment No. 1 (002)

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Discussion, Audio, and Video Systems (DAVS)», RFQ-CO-115182-DAVS

Request for Quotation (RFQ) No. RFQ-CO-115182-DAVS

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of NATO Wide Global Mobile Telephony Contract», IFB-CO-15038-GMT

IFB-CO-15038-GMT SSS

Book II IFB-CO-15038-GMT

Book I IFB-CO-15038 GMT

Bidders List IFB-CO-15038-GMT

IFB-CO-15038-GMT Cover Letter

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

200703_NCIA_ACQ_2020_6869_IFB_CO_15049__BITI_Ammendement_2_Response_2

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Ballistic Missile Defence – System Engineering and Integration and Test (SE&I)», IFB-CO-15575-BMD

Attachment C to IFB-CO-15575-BMD Amdt 1 Cover letter

IFB-CO-15575-BMD Amdt 1 Cover Letter

Attachment B to IFB-CO-15575-BMD Amdt 1 Cover letter

Attachment A to IFB-CO-15575-BMD Amdt 1 Cover letter

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACT-JWC-20-59 ( Οffice supplies and cleaning consumables for the Joint Warfare Centre (JWC), Stavanger, Norway)

NOI ACT-JWC-20-59 OFFICE SUPPLIES AND CLEANING CONSUMABLES

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACT-JWC-20-60 (Office furniture to Joint Warfare Centre (JWC), Stavanger, Norway)

NOI ACT-JWC-20-60 OFFICE FURNITURE

Αίτημα Συνεργασίας Ουγγρικής εταιρείας TeGe Elektronik Co με Ελληνική

A Hungarian company is looking for a partnership with a Greek firm to take part in a tender. The companies credentials can be found at: https://www.tege-elektronik.hu

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Discussion, Audio, and Video Systems (DAVS)», RFQ-CO-115182-DAVS

RFQ-CO-115182-DAVS Cover Letter (Clarification Request 3)

Attachment A RFQ-CO-115182-DAVS Amendment 3

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «SECURE MARITIME CIS (SEMARCIS)», RFQ-CO-115177-SEMARCIS

Attachment D RFQ-CO-115177-SEMARCIS Book II Part IV SOW

Cover Letter RFQ-CO-115177-SEMARCIS AMD 4

Attachment C SSS RFQ-CO-115177 SEMARCIS Amendment 4

Attachment B RFQ CO-115177-SEMARCIS Book I

Attachment A AMENDMENT 4 RFQ-CO-115177-SEMARCIS

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

200624_NCIA_ACQ_2020_6839_IFB_CO_BITI_TechRefreshBalkansInfrastructure_AMND1_ClarificationResponse1

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, NOI-RFP-ACT-SACT-20-38, for Educational and Training Staff-Training Coordinator

NOI-RFP-ACT-SACT-20-38

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «SECURE MARITIME CIS (SEMARCIS)», RFQ-CO-115177-SEMARCIS

Attachment A RFQ-CO-115177-SEMARCIS CR 2

RFQ-CO-115177-SEMARCIS Cover Letter (Clarification Request 2)

Distribution of Invitation for Bid (IFB) and Final Bidders List,IFB-CO-15575-BMD,System Engineering and Integration (SE&I)

Distribution IFB-CO-15575-BMD Final Bidders List and IFB

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NATO Wide Global Mobile Telephony Contract», (IFIB-CO-15038-GMT)

NOI IFB-CO-15038-GMT

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-LC-20-17 (Contracted Support Services for MWR Facilities at HQ LANDCOM)

NOI-ACO-LC-20-17 for Distribution to NATO Delegations

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «SECURE MARITIME CIS (SEMARCIS)», RFQ-CO-115177-SEMARCIS

Request For Quotation (RFQ) No. RFQ-CO-115177-SEMARCIS

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Discussion, Audio, and Video Systems (DAVS)», RFQ-CO-115182-DAVS

RFQ-CO-115182-DAVS

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Discussion, Audio, and Video Systems (DAVS)», RFQ-CO-115182-DAVS

Attachement A RFQ-CO-115182-DAVS

RFQ-CO-115182-DAVS Cover Letter (Clarification Request 1)

Πρόθεση πρόσκλησης υποβολής προσφορών σε διαγωνισμό International Competitive Bidding (ICB) – Replacement of transformers and EMP filters in a protected facility of SHAPE in MONS Belgium

20VPA01 MONS – SHAPE – Remplacement transformateurs et filtres EMP – avis de préinformation et traduction neutre

2η Τροποποίηση Πρόθεσης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: ‘’Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret And Mission Secret (IEG-C)’’, IFB-CO-14314-IEG-C

NOI IFB-CO-14314-IEG-C_Amendment 2

1η τροποποίηση πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα της NCIA – NCI Agency Market Survey – Request for Information MS-CO-115171-SATCOM-GSBS – Amendment No.1

MS-CO-115171-SATCOM-GSBS – AMD1 – distro NATO

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «SECURE MARITIME CIS (SEMARCIS)», RFQ-CO-115177-SEMARCIS

Attachment A CR Response Amendment 1

RFQ-CO-115177-SEMARCIS Cover Letter (Clarification Request 1)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

IFB-CO-15049-BITI

IFB-CO-15049-BITI (COR)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Discussion, Audio, and Video Systems (DAVS)», RFQ-CO-115182-DAVS

RFQ-CO-115182-DAVS Schedule of Supplies and Services

Cover Letter RFQ-CO-115182-DAVS

Book II RFQ-CO-115182-DAVS

Book I RFQ-CO-115182-DAVS

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-NAP-20-16, για την πρόσκτηση”Food and Coffee Concession at JFC Naples – Lago Patria, ,Giugliano, Italy”

Food and Coffee NOI FINAL

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

IFB-CO-15049-BITI

NCI Agency Market Survey Request MS-CO-115226-P3SM Project Portfolio, Program and Service Management (P3SM) Solution

NCIA-ACQ-2020-6765

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Lipnik nad Becvou – Enhancement of DCM facilities», Bid number: ICB /02/2020 – DCM,  Project Serial: 2018/2HQ22201-M

ICB Notification – Lipnik DCM

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «SECURE MARITIME CIS (SEMARCIS)», RFQ-CO-115177-SEMARCIS

Book II RFQ-CO-115177-SEMARCIS

Book I RFQ CO-115177-SEMARCIS

Cover Letter RFQ-CO-115177-SEMARCIS Distro II

SSS RFQ-CO-115177-SEMARCIS

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-SH-MWB-20-13, για την προμήθεια “Duty Free goods for retail sale in the SHAPE Rationed Items Store”

ACO-SH-MWB-20-13 IFIB NOI

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-LC-20-11, για την προμήθεια “Duty Free Items of Bazaar for HQ LANDCOM”

NOI LANDCOM Duty Free Items

Παράταση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NATO Wide Global Mobile Telephony Contract», (IFIB-CO-15038-GMT) – Amendment 9

20200517_NU_IFB-CO-15038-GMT_SSSV03 AMD 9

Book II IFB-CO-15038-GMT AMD 9

Book I IFB-CO-15038 GMT AMD 9

IFB-CO-15038-GMT Cover Letter Amendment 9

Market Survey – Request for Information_Project “Provide SATCOM Ground Segment Baseband Systems”, Project Serial Number 2016/0CM03119, Capability Package (CP) 9A0130 “Provide Satellite Communications (SATCOM)Transmission Services”, NCI Agency Reference

200526_NCIA_ACQ_2020_6724_RFI_MarketSurvey_SATCOM_GroundSegmentBasebandSystems_ModemsCOTS_CP_9A0130_Project_2016_0CM03119

7η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Air and Missile Command and Control – Shelters for Deployable ARS Security Upgrade Project (SUP)», RFQ-CO-15559-AMDC2

RFQ-CO-15559-AMDC2-Amdt 7

Request for Information (RFI) Call for Nations and Industry input to provide elements of NATO’s Deployable Communication Information Systems (DCIS) Capability, RFI-ACT-SACT-20-45

RFI-ACT-SACT-20-45 Call for Nations and Industry input to provide elements of NATO’S DCIS Capability

Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα της NCIA (NCI Agency Market Survey – Request for Information 115150)- Market Survey – Request for Additional Information_Project “Cost Estimating Software Tool”, Project Serial Number 115150, NCI Agency Reference: 115150 Estimating Tool

MS-CO-115150-Estimating Tool – Corrected copy

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provide Information Administration Services and Upgrade NATO Information Portal (IAS)», IFB-CO- 15079-IAS (11/5/2020)

IFB-CO-15079-IAS_Final (PART 2)

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-SH-20-10, for Legal Advisors Worktop Functional Area System (LAWFAS) Legal and Technical Support Services (11/5/2020)

NOI ACO-SH-20-10

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provide Information Administration Services and Upgrade NATO Information Portal (IAS)», IFB-CO- 15079-IAS (9/5/2020)

IFB-CO-15079-IAS_Final (PART 1)

1B_IFB-CO-15079-IAS – Book 1 Annex D BRCM

1C_IFB-CO-15079-IAS – Book 1 Annex A Bidding Sheets v4_FINAL

Υποβολή Καινοτόμων Προτάσεων Βιομηχανίας στο Πλαίσιο: «NCI Agency Defence Innovation Challenge 2020» (5/5/2020)

NCIA-EM-SCPO-2020-00344 – NCI Agency Defence Innovation Challenge 2020 -…

NCI Agency Defence Innovation Challenge 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για Διαγωνισμούς Έργων Πολωνίας: ICB/4/2019, ICB/5/2019, ICB/6/2019 και ICB/4/2019(4/5/2020)

ICB-4-2019 extension

ICB-5-2019 extension

ICB-6-2019 extension

ICB-7-2019 extension

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACT-NAGSF-20-09, for Facility Maintenance and Support Services (4/5/2020)

NOI – ACO-NAGSF-20-09-Facility Maintenance

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provide ACCS Software Based Element (ASBE)», IFB-CO-14123-ACCS (4/5/2020)

NOI-IFB-CO-14123-ACCS_Amendment 1

6η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Air and Missile Command and Control – Shelters for Deployable ARS Security Upgrade Project (SUP)», RFQ-CO-15559-AMDC2 (4/5/2020)

RFQ-CO-15559-AMDC2-Amdt 6-1

Request For Information: Cyber Security Mobile Device Analysis Tools, Ref: MS-CO-115190-MDA(4/5/2020)

MS_CO-115190-MDA – Request For Information (Registry)

Request for Information (RFI) Call for Industry input to NATO’s High Throughput Satellite Development Experiment 2020 (HTS DevEx 20), RFI-ACT-SACT-20-30 (4/5/2020)

RFI-ACT-SACT-20-30 NATO HTS DevEx 2020 – Amendment 1

5η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Cyber Security Computer Forensics and Investigative Tools», RFQ-CO-115009-FIT (4/5/2020)

RFQ-CO-115009-FIT Amendment 5 – Combined

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Zvolen – ASBE, extension of building No. 8»(30/04/2020)

Letter ÚSMŠ-76_2020
Notification of Intent ICB ASBE CW ICB

Request for Information (RFI) Call for Industry input to NATO’s High Throughput Satellite Development Experiment 2020 (HTS DevEx 20), RFI-ACT-SACT-20-30 (30/04/2020)

RFI-ACT-SACT-20-30 NATO HTS DevEx 2020 – Amendment 1

Παράταση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NATO Wide Global Mobile Telephony Contract», (IFIB-CO-15038-GMT) – Amendment 8 (30/04/2020)

IFB-CO-15038-GMT Cover Letter Amendment 8

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Cyber Security Computer Forensics and Investigative Tools», RFQ-CO-115009-FIT (29/04/2020)

RFQ-CO-115009-FIT Combined – Amendment 4

1η Τροποποίηση – Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για Σύναψη «Frequent and Swift Transaction (e-FAST) Contracts Programme for the Provision of COTS Hardware and associated support», (IFIB-CO-115125-e-Fast) (21/04/2020)

Email_02-04-2020#IFB-CO-115125-e-Fast-Amd-1
Notification of Intent IFB-CO-115125-e-FAST – Amendment 1

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Cyber Security Computer Forensics and Investigative Tools», RFQ-CO-115009-FIT (21/04/2020)

RFQ-CO-115009-FIT Combined AMD3
PROSKLHSH YPOBOLHS PROSFORVN_RFQ-CO-115009-FIT Combined AMD3

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Air and Missile Command and Control – Shelters for Deployable ARS Security Upgrade Project (SUP)», RFQ-CO-15559-AMDC2 (21/04/2020)

PROSKLHSH YPOBOLHS PROSFORVN_Amendment 3 – RFQ-CO-15559-AMDC2
RFQ-CO-15559-AMDC2-Amdt 3 Registry

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Air and Missile Command and Control – Shelters for Deployable ARS Security Upgrade Project (SUP)», RFQ-CO-15559-AMDC2 (21/04/2020)

PROSKLHSH YPOBOLHS PROSFORVN_Amendment 4 – RFQ-CO-15559-AMDC2
RFQ-CO-15559-AMDC2-Amdt 4

5η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Air and Missile Command and Control – Shelters for Deployable ARS Security Upgrade Project (SUP)», RFQ-CO-15559-AMDC2 (21/04/2020)

RFQ-CO-15559-AMDC2-Amdt 5

NCI Agency Air and Missile Command and Control – Shelters for Deployable ARS Security Upgrade Project (SUP), RFQ-CO-15559-AMDC2 (21/04/2020)

01. RFQ-CO-15559-AMDC2-Amendment 2

Provide Reception Facilities, Tunari, Romania (21/04/2020)

ROU N14_08042020

Request for Vendors for NCI Agency Market Survey Request Deployable Passive Electronic Support Measures (ESM) Tracker (DPET) (21/04/2020)

CO_MS_115086-ACCS-NCIA Markey Survey DPETvGM

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία (ACO-Ε3Α-20-08) (21/04/2020)

Email_09-04-2020_IFB_ACO_E3A-20-08
NOI ACO-E3A-20-08 TRAVEL AGENT

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACT-SACT-20-24 (21/04/2020)

NOI-ACT-SACT 20-24 INNOVATION LAB MMM SUPPORT

Παράταση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NATO Wide Global Mobile Telephony Contract», (IFIB-CO-15038-GMT) – Amendment 7 (21/04/2020)

Email_02-04-2020#IFB-CO-15038-GMT_Amd7
IFB-CO-15038-GMT Cover Letter Amendment 7

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provide ACCS Software Based Element (ASBE)», IFB-CO-14123-ACCS (21/04/2020)

NOI-IFB-CO-14123-ACCS_FINAL signed

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία για την Ανάδειξη Αναδόχου Σύμβασης αφορούσα «Waterproofing and replacement of the brick cladding Facades», Ρώμη-Ιταλία, IFB-NDC-2020/01 (21/04/2020)

NDC Notification of Intent (NOI) – NDC 2020-01

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία για την Ανάδειξη Αναδόχου Σύμβασης αφορούσα «Car parking shelters with photovoltaic panels», Ρώμη-Ιταλία, IFB-NDC-2020/02 (21/04/2020)

NDC Notification of Intent (NOI) – NDC 2020-02