Τελευταία Νέα
Ιούλ 06

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εκπαίδευση για την περιβαλλοντική αειφορία

Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εκπαίδευση για την περιβαλλοντική αειφορία με διάρκεια από 18/6/2021 έως 24/9/2021.

Η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η απώλεια της βιοποικιλότητας αποτελούν μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και ο κόσμος. Μέσω της Πράσινης Συμφωνίας, η ΕΕ αναλαμβάνει δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ενθαρρύνει όλους τους πολίτες να εργαστούν προς μια πιο πράσινη και βιώσιμη Ευρώπη. Η εκπαίδευση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι καίριας σημασίας, καθώς βοηθά τους πολίτες και τις τοπικές κοινότητες να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που απαιτούνται για αυτήν τη μετάβαση.

Σε αυτήν την δημόσια διαβούλευση μπορούν να λάβουν μέρος εκπαιδευτικοί σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης: Σχολεία, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης, της δικαιοσύνης, για το κλίμα και της προστασίας των καταναλωτών, εθελοντικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης, ερευνητές και ακαδημαϊκοί που ασχολούνται με την εκπαίδευση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή, την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη και συναφή θέματα, και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Σχετικός σύνδεσμος διαβούλευσης: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12985-Environmental-sustainability-education-and-training/public-consultation_en

Διάρκεια: 18/6/2021 έως 24/9/2021.