Τελευταία Νέα
Μάι 16

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 και ώρες 08:00 έως 15:00 το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ». Σκοπός της ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση και η πληροφόρηση όλων των άμεσα ή έμμεσα συσχετιζόμενων με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων αγαθών και υπηρεσιών (αναθέτουσες αρχές/φορείς του Δημοσίου) προκειμένου να αξιοποιήσουν κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και τεχνικές ( Προεμπορικές Δημόσιες Συμβάσεις, Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας) με στόχο την αγορά από το δημόσιο καινοτόμων αγαθών  και υπηρεσιών. Επισυνάπτουμε πρόσκληση του ΕΚΔΔΑ με την επισήμανση πως αιτήσεις συμμετοχών γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 07/06/2019.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις θεματικές ενότητες της ημερίδας και τις διαδικασίες εγγραφής για την συμμετοχή στην ημερίδα παρέχονται στο ηλεκτρονικό σύνδεσμο : ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ: Ημερίδα για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας» στις 14/6