Τελευταία Νέα
Φεβ 02

Αναστολή λειτουργίας επειχειρήσεων για την παραβίαση των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

 

 

 

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4886/2022 και της υπό στοιχεία 10189/02-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΑΔ46ΜΤΛΡ-ΧΓΤ) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δημοσιεύει  τις εμπορικές επωνυμίες των επιχειρήσεων στις οποίες έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της αναστολής λειτουργίας για την παραβίαση των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από την Ελληνική Αστυνομία, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τη Διυηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), στο χρονικό διάστημα από 25-01-2022 έως 30-01-2022. Οι ως άνω επιχειρήσεις περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα: