Τελευταία Νέα
Νοέ 01

Ανακοίνωση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς

Προς κάθε ενδιαφερόμενο:

Ανακοινώνεται ότι η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς ΔΙ.Μ.Ε.Α από το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, διαθέτει αναγνωρισμένο σχήμα πιστοποίησης προσώπων που αφορά Ελεγκτές Αγοράς ΔΙ.Μ.Ε.Α. Κατόπιν τούτου, υπάρχει η δυνατότητα διαπίστευσης του ανωτέρω σχήματος, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών του ΕΣΥΔ (βλ αναλυτικά στο επισυναπτόμενο κείμενο).

Πιο αναλυτικά, έχει ήδη εκδοθεί η υπ’ αριθμόν 76666/29.7.22 (Β’4075) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που αφορά στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων που ασκούνται κατά παραχώρηση από πρόσωπα της περ. β’ της
παρ. 10 του άρθρου 128 και της παρ. 9 άρθρου 152 του ν. 4512/2018, του τρόπου παραχώρησης των αρμοδιοτήτων αυτών, της πιστοποίησης των προσώπων που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες αυτές, του τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών, προς υποβοήθηση του έργου των ελεγκτών της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

Στο προσεχές χρονικό διάστημα και δη στο πλαίσιο της Δράσης 16703 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) με τίτλο «Καταπολέμηση του παραεμπορίου και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων», πρόκειται να δημοσιευθεί διαγωνισμός για την  υποστήριξη υπηρεσιών ελέγχου της ΔΙ.Μ.Ε.Α. Ο ανάδοχος οφείλει  από την υπογραφή της σύμβασης και σε διάστημα περί των δύο μηνών,  να πιστοποιήσει τα στελέχη  που θα υποστηρίζουν το ελεγκτικό έργο της υπηρεσίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Το έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

ΕΣΥΔ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣ. – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΙΜΕΑ