Τελευταία Νέα
Ιούλ 30

Ανακοίνωση σχετικά με την παροχή στοιχείων /πληροφοριών του Πίνακα 2 της ΚΥΑ 70362/2021 για τα έτη 2018-2020

Σε συνέχεια της δημοσίευσης στο ΦΕΚ 2802/Β΄/30.06.2021 της με αριθ. 70362/24.06.2021 Κ.Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός λεπτομερειών για τη σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 340 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)»,

καθώς και του με αριθ. πρωτ. 4297/22.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΦ5ΞΟΞΤΒ-4ΕΟ) εγγράφου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), με το παρόν παρέχουμε διευκρινίσεις για τα κάτωθι ζητήματα:

 

  1. Όσον αφορά την πρώτη έκθεση παρακολούθησης των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων, που θα υποβληθεί μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ως άνω αναφερόμενης Κ.Υ.Α. (βλ. άρθρο 6),

η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών από τους υπόχρεους φορείς προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. είναι η 31η Αυγούστου 2021 ( επισημαίνουμε ότι επίκειται άμεσα η σχετική διόρθωση στο Φ.Ε.Κ)

 

Για το Φ.Ε.Κ.με τις τροποποιήσεις, πατήστε εδώ

 

  1. Όσον αφορά τα στοιχεία των συμβάσεων κάτω των ορίων του Πίνακα 2, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα της ως άνω αναφερόμενης Κ.Υ.Α., σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία συμβάσεων που ανατέθηκαν με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης και συνοπτικού διαγωνισμού.