Σας ενημερώνουμε ότι με την ΚΥΑ 48793/2022 (ΦΕΚ 2416/16.05.2022), μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα των Εμπορικών Σημάτων στον ΟΒΙ. Για την τακτοποίηση θεμάτων τεχνικής φύσεως, θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας:
– Το σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης Εμπορικών Σημάτων για το διάστημα από 17 έως 18/05/2022.
– Η κατάθεση αιτημάτων με φυσική παρουσία στο κτίριο του ΟΒΙ (Βαρβάκη 21 και Μομφεράτου, Αθήνα ) για το διάστημα 17 έως 20/05/2022.

Υπενθυμίζουμε ότι από την ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ η πληρωμή των πάσης φύσεως τελών για τα Εμπορικά Σήματα γίνεται αποκλειστικά με γραμμάτιο είσπραξης του ΟΒΙ ( βλ. τρόπους πληρωμής http://www.obi.gr/el/taxes/payment/ ).

Η κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων πραγματοποιείται κανονικά στο κτίριο του ΟΒΙ (Βαρβάκη 21 και Μομφεράτου, Αθήνα) με την έκδοση γραμματίου είσπραξης ΟΒΙ.

 


 


Η Νομοθετική Μεταρρύθμιση για τα Εμπορικά Σήματα στην Ελλάδα

Πως να αποφύγετε την πληρωμή παραπλανητικών τιμολογίων

Trade Mark Opposition – Ανακοπή Σήματος

Εμπορικά Σήματα

Το εμπορικό σήμα αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου.

Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του με κάθε τρόπο, στα προϊόντα του, στις συσκευασίες και σε κάθε έντυπο υλικό. Έτσι συμβάλλει στην αναγνώριση της προέλευσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας από τον καταναλωτή.

Εισαγωγή

Η Διεύθυνση Σημάτων είναι αρμόδια για την εφαρμογή του Ν. 4679/2020 για τα σήματα (ΦΕΚ 71/Α/20-03-2020) με τον οποίο παρέχεται προστασία σε εθνικό επίπεδο του σήματος των επιχειρήσεων προς διάκριση προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

 

Τη Διεύθυνση Σημάτων συγκροτούν τα παρακάτω τμήματα:

α) Τμήμα Κατάθεσης Σημάτων και Θεσμικών Ρυθμίσεων.

β) Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων.

γ) Τμήμα Ελληνικού Σήματος Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Σημάτων αναφέρεται στα παρακάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:

α) Τμήμα κατάθεσης Σημάτων και Θεσμικών Ρυθμίσεων στο οποίο υπάγονται:

1) Η εφαρμογή της υφιστάμενης Νομοθεσίας σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης σημάτων.

2) Η παραλαβή και ο έλεγχος των δηλώσεων σημάτων (Εθνικών, Διεθνών, εκ Μετατροπής Κοινοτικού και εκ Μετατροπής Διεθνούς), η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων στα ειδικά βιβλία και ευρετηρίαση των σημάτων.

3) Η καταχώριση στα βιβλία των σχετικών μεταβολών επί των σημάτων, η χορήγηση πιστοποιητικών για τις πιο πάνω πράξεις, καθώς και η χορήγηση αντιγράφων σημάτων σε κάθε ενδιαφερόμενο ύστερα από αίτησή του.

4) Η μέριμνα τήρησης και λειτουργίας μηχανογραφικού αρχείου των σημάτων.

5) Η παρακολούθηση και η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που αφορούν τα αντικείμενα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η μελέτη και η εισήγηση σε θέματα επέκτασης της προστασίας με την κατάθεση και άλλων αντικειμένων αυτής.

β) Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων στο οποίο υπάγονται:

1) Η εφαρμογή της υφιστάμενης Νομοθεσίας για την παραδοχή των σημάτων.

2) Η δημοσίευση αποφάσεων των εξεταστών.

3) Η μέριμνα για τη λειτουργία των Διοικητικών Επιτροπών και των Γραμματειών τους.

4) Η δημοσίευση αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων επί των ενδίκων μέσων και κοινοποίηση αυτών στους ενδιαφερόμενους.

γ) Τμήμα Ελληνικού Σήματος Προϊόντων και Υπηρεσιών στο οποίο υπάγονται:

1)  Η υποστήριξη της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος.

2) Η μέριμνα για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του ελληνικού σήματος.

3) Η μέριμνα για την έκδοση νομοθετημάτων και κανονισμών.

4) Η διενέργεια δράσεων για την προώθηση και την προβολή του ελληνικού σήματος.

5) Η συνεργασία με άλλους φορείς.

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος έχει ως  αντικείμενο την υποβολή προτάσεων προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης για την έκδοση κανονισμών και το συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του Σήματος Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4155/2013.

Νόμοι
  • Νόμος 4679/2020 (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 71/A/20-03-2020) – Αιτιολογική
  • Νόμος 4155/13 Κεφ.3ο Άρθρα 14-33 (Δημοσιεύθηκε ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013-Τροποποιήσεις στο ν.4072/2012)
  • Νόμος 4072/12 Μέρος 3ο Άρθρα 121-183 (Σήματα) Παραρτήματα V, VI,VII,VIII,IX (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 86/A/11-04-2012)
  • Κανονισμός(ΕΕ) 2017/1001 για το σήμα της ΕΕ
  • Κανονισμός EE/2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσω­πικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».
  • Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ που ίσχυε για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 12-6-2020, σύμφωνα με την υπʼ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64 /340/οικ.9911(ΦΕΚ Βʼ 1799/11-05-2020 ΑΔΑ ΩΣ5346ΜΤΛ6-ΣΝΔ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών , την υπʼ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196/23-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπʼ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22-3-2020 ΚΥΑ και την από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Αʼ68), ΕΛΗΞΕ την 12η Ιουνίου 2020. Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση των προθεσμιών που το εμπεριέχουν στο σύνολό του ή εν μέρει.
Κοινές Ανακοινώσεις Euipo

Ανακοινώσεις σχετικά με την Ταξινόμηση Κλάσεων

 

Άλλες ανακοινώσεις:

 • Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων
 • Κοινή ανακοίνωση CP3 σχετικά με την Κοινή Πρακτική για το Διακριτικό χαρακτήρα – Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία.
 • Κοινή ανακοίνωση  CP4 σχετικά με την κοινή πρακτική για το πεδίο προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων
 • Κοινή ανακοίνωση CP5 σχετικά με την κοινή πρακτική για τους Σχετικούς Λόγους Απαραδέκτου. Κίνδυνος Σύγχυσης (Επίπτωση των μη διακριτών/αδύναμων στοιχείων)
 • Κοινή Πρακτική CP8: ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ
 • Κοινή Πρακτική CP9  “Διακριτικός χαρακτήρας των τρισδιάστατων σημάτων που περιέχουν λεκτικά και/ή απεικονιστικά στοιχεία όταν το σχήμα αυτό καθαυτό στερείται διακριτικού χαρακτήρα”
 • ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ CP12 “ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ, ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ”
Υλικό συνεδρίων / σεμιναρίων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Εθνικά σήματα

Οδηγίες για την έγχαρτη ή ηλεκτρονική Κατάθεση Εθνικών, εκ Μετατροπής Κοινοτικών & εκ Μετατροπής Διεθνών Σημάτων

 

Ηλεκτρονική Κατάθεση Σημάτων (Νέες Οδηγίες, Μάρτιος 2022)

 

Εγχαρτη Δήλωση Κατάθεσης Σημάτων (Νέες Οδηγίες, Ιανουάριος 2022)

 

Το εμπορικό σήμα αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου. Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του με κάθε τρόπο, στα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του, στις συσκευασίες και σε κάθε έντυπο υλικό. Έτσι συμβάλλει στην αναγνώριση της προέλευσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας από τον καταναλωτή. Η κατοχύρωση διαρκεί για δέκα (10) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται ανά δεκαετία και για απεριόριστες δεκαετίες.

 

Η έγχαρτη Δήλωση Κατάθεσης Εθνικών, εκ Μετατροπής Κοινοτικών &  εκ Μετατροπής Διεθνών Σημάτων, είτε πρόκειται για απλά, είτε για συλλογικά σήματα, υποβάλλεται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα άρθρα 20, 21, 22, 23, 64, 65, 82 και 84 του Ν. 4679/2020 «Εμπορικά σήματα-Ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων και της οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 71/Α/20-3-2020), στο Υπουργείο Ανάπτυξης  & Επενδύσεων (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή –   Δ/νση Σημάτων,  Πλατεία Κάνιγγος – 2ος όροφος – Γραφείο 224(β)-  Ώρες κοινού : καθημερινά 10:30-14:00 εκτός από Πέμπτη που δεν γίνονται καταθέσεις στην Υπηρεσία) σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες: 

 

*Κατεβάστε την  Δήλωση Κατάθεσης Εθνικού Σήματος (σε μορφή Excel) και αποθηκεύστε τη στον Η/Υ σας.

*Ανοίγετε το αποθηκευμένο αρχείο της  Δήλωσης και με το πλήκτρο ΤΑΒ μετακινείστε στα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε.

*Για να εισάγετε μια απεικόνιση επιλέξτε Εισαγωγή –> Εικόνα (ή με την μέθοδο Drag and Drop) και τοποθετείστε την στο υπάρχον πλαίσιο της Δήλωσης, προσαρμόζοντας ανάλογα τις διαστάσεις της  (η απεικόνιση θα πρέπει  να είναι αρχείο  .tif  8x8)

*Κατά την διάρκεια συμπλήρωσης των κλάσεων εάν ο χώρος δεν είναι επαρκής συνεχίζεται σε μια σελίδα Word.

*Αφού συμπληρώσετε τα πεδία “σώζετε” την συμπληρωμένη Δήλωση σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (USB stick) ή σε ψηφιακό δίσκο (CD) και προσκομίζετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά:

 

1.  4 αντίγραφα διπλής όψης υπογεγραμμένα από το δικαιούχο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

2.  Παράβολο του Δημοσίου μεταβλητού ποσού (από το e-παράβολο) με κωδικό 8840  «Κατάθεση δήλωσης σήματος»  120€ για την πρώτη κλάση +20€ για κάθε επιπλέον κλάση.  (Σημαντικό: το όριο πληρωμής μέχρι και την 10η κλάση σύμφωνα με τον καταργηθέντα Ν. 4072/2012 δεν ισχύει πλέον).

3. Διορισμός Αντικλήτου με ονοματεπώνυμο και υπογραφή του δικαιούχου

4.  Εξουσιοδότηση προς τον υποβάλλοντα τη Δήλωση, στην περίπτωση κατάθεσης από τρίτο πρόσωπο πλην του δικαιούχου.

5.  Αν ο δικαιούχος είναι Εταιρία (Ο.Ε. / A.Ε / E.E. / E.Π.Ε. / Ι.Κ.Ε.) υποβάλλονται ανάλογα με την μορφή της εταιρίας: το Καταστατικό ή το ΦΕΚ Εκπροσώπησης ή η Ανακοίνωση στο Γ.Ε.Μ.Η. ή άλλο σχετικό έγγραφο νομιμοποίησης του υπογράφοντος / Δήλωση / Εξουσιοδότηση ή το τυχόν πληρεξούσιο. Η Δήλωση ή Εξουσιοδότηση ή το Πληρεξούσιο απαραίτητα φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου αυτής.

6.  Στην περίπτωση αλλοδαπού δικαιούχου (όταν η κατοικία ή έδρα του καταθέτη είναι στην αλλοδαπή) πρέπει να υποβάλλεται δήλωση περί υπαγωγής αυτού στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

7.  Φάκελος Δικογραφίας ή ντοσιέ με πτερύγια.

8.  Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής και 4€ μεγαρόσημο, στην περίπτωση κατάθεσης από Πληρεξούσιο Δικηγόρο

9.  Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Κοινοτικού απαιτείται παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8841» με εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την πρώτη κλάση + είκοσι (20) ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση μέχρι και την 45η,  η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα των ακολούθων εγγράφων: α) Αίτησης κοινοτικού σήματος β) Αίτησης μετατροπής γ) Εγγράφου του EUIPO που πιστοποιεί την ημερομηνία κατάθεσης του κοινοτικού σήματος δ) Απόφασης του EUIPO, κατά τα κυριότερα αυτής μέρη (αποσπασματική μετάφραση), απ’ όπου προκύπτει ο λόγος απόρριψης του κοινοτικού σήματος. Η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι δύο (2) μήνες και αρχίζει από την επομένη της ειδοποίησης του καταθέτη ή του τυχόν οριζομένου στην αίτηση μετατροπής Έλληνα δικηγόρου, με έγγραφο της Υπηρεσίας μας, επί αποδείξει παραλαβής.

10. Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Διεθνούς απαιτείται παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8841» με εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την πρώτη κλάση + είκοσι (20) ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση μεχρι και την 45η, η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των ακολούθων εγγράφων: α) Εγγράφου του W.I.P.O απ’ όπου προκύπτει η ημερομηνία παύσης της ισχύος της διεθνούς καταχώρισης β) Εγγράφου του W.I.P.O με τα στοιχεία της διεθνούς καταχώρισης.

11. Σήματα πιστοποίησης κατατίθενται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών, αρχών και φορέων δημόσιου δικαίου, κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, υπό την προϋπόθεση ότι ο καταθέτης αυτών δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την παροχή του είδους των προϊόντων ή υπηρεσιών που πιστοποιούνται. Τα σήματα πιστοποίησης διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από το δικαιούχο του σήματος, όσον αφορά το υλικό, τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, την ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά, με εξαίρεση τη γεωγραφική προέλευση, από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν έχουν την ανωτέρω πιστοποίηση. Η κατάθεσή τους συνοδεύεται από Κανονισμό Χρήσης εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών που απαιτούνται και για τα κοινά σήματα, τα δε τέλη κατάθεσης και ανανέωσης της προστασίας τους ορίζονται στο πενταπλάσιο των τελών που ισχύουν για τα υπόλοιπα σήματα (Άρθρα 56-63 Ν.4679/2020). Στην περίπτωση έγχαρτης κατάθεσης σήματος πιστοποίησης απαιτείται παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8843» με εξακόσια (600) ευρώ για την πρώτη κλάση + εκατό (100) ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση. Στην περίπτωση κατάθεσης εκ μετατροπής κοινοτικού ή διεθνούς σήματος πιστοποίησης απαιτείται παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8844» με επτακόσια πενήντα (750) ευρώ για την πρώτη κλάση + εκατό (100) ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση.

 

Ανανέωση Σήματος πραγματοποιείται με αίτηση του δικαιούχου το τελευταίο εξάμηνο της δεκαετούς προστασίας και μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στο:       http://efiling.gge.gr/sp-ui-eservices/

 

 • Το τέλος για την έγχαρτη ανανέωση αντιστοιχεί στο ποσό των εκατόν δέκα (110,00) ευρώ για μια κλάση προϊόντων ή υπηρεσιών, συν είκοσι (20,00) ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση.
 • Το τέλος της ηλεκτρονικής ανανέωσης αντιστοιχεί στο ποσό των ενενήντα (90,00) ευρώ για μια κλάση προϊόντων ή υπηρεσιών, συν είκοσι (20,00) ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση. Παρέχεται πρόσθετη προθεσμία ανανέωσης έξι (6) μηνών μετά τη λήξη της δεκαετίας  με αυξημένο κατά το ήμισυ τέλος ανανέωσης. Σε περίπτωση μη ανανέωσης παύει αυτοδικαίως η προστασία του σήματος.”

Σημειώσεις:

 • Συλλογικά σήματα κατατίθενται μόνο από Συνεταιρισμούς ή Οργανώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρόχων υπηρεσιών ή εμπόρων με νομική προσωπικότητα ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και η κατάθεσή τους συνοδεύεται από Κανονισμό Χρήσης εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών που απαιτούνται και για τα κοινά σήματα, τα δε τέλη κατάθεσης και ανανέωσης της προστασίας τους ορίζονται στο πενταπλάσιο των τελών που ισχύουν για τα υπόλοιπα σήματα (Άρθρα 64-70 Ν.4679/2020). Στην περίπτωση κατάθεσης συλλογικού σήματος απαιτείται παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8843» με εξακόσια (600) € για την πρώτη κλάση  + εκατό (100) € για κάθε επιπλέον κλάση.Στην περίπτωση κατάθεσης εκ μετατροπής συλλογικού κοινοτικού ή διεθνούς σήματος απαιτείται παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8844» με επτακόσια πενήντα (750) € για την πρώτη κλάση + εκατό (100) € για κάθε επιπλέον κλάση.
 • αν ο Δικαιούχος του Σήματος δηλώνει «Με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση» τότε τα αντίγραφα θα πρέπει να είναι έγχρωμες εκτυπώσεις.
 • μετά το πέρας της κατάθεσης Σήματος το ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (USB stick) ή ο ψηφιακός δίσκος (CD) επιστρέφονται.
 • μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το TMclass και με την αναζήτηση όρου (ονομασία συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας) να εντοπίσετε και επιλέξετε τις κλάσεις που σας ενδιαφέρουν σύμφωνα με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες για τα οποία ζητάτε προστασία. Η επιλογή αποδεκτών όρων επιταχύνει τη διαδικασία εξέτασης του κατατεθέντος σήματος. Αν και μπορείτε να επιλέξετε γενικές ενδείξεις που περιλαμβάνονται στους τίτλους των κλάσεων της ταξινόμησης της Νίκαιας, όπως εμφαίνονται στο TΜclass, εντούτοις αυτοί θα καλύπτουν μόνο όσα προϊόντα ή υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο κυριολεκτικό νόημα τους και όχι απαραίτητα όσα περιλαμβάνονται στον αλφαβητικό κατάλογο της οικείας κλάσης. Συνεπώς, θα συνιστούσαμε να εξειδικεύετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία ζητάτε την προστασία του σήματός σας, διαβάζοντας προσεκτικά το άρθρο 23 του Ν.4679/2020.
 • οι κάτωθι κλάσεις χρήζουν εξειδίκευσης από τον αναλυτικό αλφαβητικό κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών, επειδή εμπεριέχουν ασαφείς όρους και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τίτλος της κλάσης. Αυτές οι κλάσεις είναι οι εξής:
   • 7. Μηχανές
   • 37. Επισκευές. Υπηρεσίες εγκαταστάσεων.
   • 40. Επεξεργασία υλικών.
   • 45. Υπηρεσίες προσωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα  προσφερόμενες από τρίτους προς κάλυψη ατομικών αναγκών.

Πληρεξούσιο-Εξουσιοδότηση:

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ

 

Δήλωση Μετατροπής Κοινοτικού Σήματος

Προσοχή: Η Δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί και να εκτυπωθεί στη μορφή του υποδείγματος δήλωσης κατάθεσης (εκτύπωση διπλής όψης), διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή.

Δήλωση μετατροπής κοινοτικού σήματος

 

Δήλωση Μετατροπής Διεθνούς Σήματος

Δήλωση μετατροπής διεθνούς σήματος

 

Ώρες κατάθεσης : καθημερινά 10:30 με 14:00
Η Διεύθυνση Σημάτων από 6/6/2019 και κάθε Πέμπτη δεν πραγματοποιεί οποιαδήποτε συναλλαγή με το κοινό.

 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Διεύθυνση Σημάτων
Πλ. Κάνιγγος, (2ος όροφος / γραφείο 224 Β) 10181 Αθήνα
Τηλ: 210 3893419 – 2103893352
gkefalogiannis@gge.gr

Διεθνή σήματα

Από 1-2-2021 οι καταθέτες αιτήσεων διεθνών σημάτων, οι νέοι δικαιούχοι διεθνούς σήματος που υποβάλλουν αίτηση μεταβολής επί αυτού, καθώς και οι νέοι πληρεξούσιοι δικηγόροι που ορίζονται σε αντικατάσταση παλαιότερου, στις σχετικές αιτήσεις τους προς τον WIPO, θα πρέπει να αναφέρουν τόσο το e-mail του καταθέτη ή δικαιούχου του σήματος, όσο και αυτό του πληρεξουσίου δικηγόρου του.

 

Διεθνή Σήματα

Το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης, που αφορά την Διεθνή καταχώρηση σημάτων, τέθηκε σε εφαρμογή στην Ελλάδα στις 10/8/2000 (σχετικά νομοθετικά κείμενα , Νόμος 2783/2000, ΦΕΚ Α: 1/7-1-2000 και Nόμος 4679/2020, άρθρ. 71-82 ( ΦΕΚ 71/Α’/20-03-2020).

 

1. Προϋποθέσεις

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται/συμπληρώνεται μέσω διαδικτύου στο site του Διεθνούς Γραφείου www.wipo.int/madrid/en/forms/  (η γαλλική έκδοση της αίτησης στο site: www.wipo.int/fr/forms/) και φέρει τον κωδικό στην άνω δεξιά γωνία ΜΜ2(E), αποτελείται δε από 9 σελίδες, σε κειμενογράφο DOC και συμπληρώνεται στα αγγλικά ή γαλλικά.

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης διεθνούς σήματος είναι ο αιτών :

1.Να είναι Έλληνας υπήκοος ή να κατοικεί στην Ελλάδα, ή να είναι Εταιρεία με πραγματική και μόνιμη βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Ελλάδα &
2.Να έχει καταθέσει ή καταχωρίσει το ίδιο σήμα ως εθνικό

Σε περίπτωση που η αίτηση για διεθνές σήμα γίνει μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία της κατάθεσης του εθνικού σήματος, ο καταθέτης έχει δικαίωμα να ζητήσει προτεραιότητα.

 

2. Διαδικασία

1)Η κατάθεση της ανωτέρω αίτησης ΜΜ2(Ε) γίνεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γ.Γ.Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Σημάτων- Πρωτόκολλο (γραφείο 222Β) εις διπλούν με πρωτότυπη σφραγίδα/υπογραφή του καταθέτη ή του εντολοδόχου, τυπωμένη, 1 σελίδα ανά φύλλο, προσκομίζοντας:

– ένα παράβολο των 15 € (e-paravolo 2377), για διαβίβαση της αίτησης στο Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Π.Ο.Δ.Ι.)

– ένα αντίγραφο του εθνικού σήματος

– σε ηλεκτρονική μορφή το έντυπο της αίτησης με προσκομιδή, στην αρμόδια Υπηρεσία, usb ή άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού αποθηκευτικού μέσου (άρθρου 73 παρ.2 ν.4679/2020).

 2) Ο δικαιούχος του σήματος έχει δικαίωμα να καταθέσει μόνος του την αίτηση. Η υπογραφή της αίτησης από δικηγόρο είναι προαιρετική και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται πληρεξούσιο έγγραφο.

3) Στην 6η σελίδα της αίτησης υπάρχει κατάλογος επιλογής χωρών προορισμού, όπου ο αιτών συμπληρώνει τις χώρες που επιθυμεί.Στην 9η σελ, αναφέρεται στο στοιχείο b) το link : :  www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp , όπου ο αιτών ανατρέχει για να διαπιστώσει ποιες χώρες έχουν ατομικά τέλη (individual fees) ή συμπληρωματικά τέλη (complementary fees), καθώς και τα έξοδα ανά κλάση για τις χώρες αυτές.

4) O υπολογισμός των τελών γίνεται ως εξής:

– στο πεδίο FEE CALCULATOR (υπολογιστής εξόδων) συμπληρώνουμε την/τις χώρα/ες προορισμού, την/τις κλάση/σεις των προϊόντων / υπηρεσιών, αν είναι ασπρόμαυρο ή έγχρωμο το σήμα, και αυτόματα υπολογίζει αναλυτικά όλα τα έξοδα ανά χώρα, καθώς και το βασικό τέλος καταχώρισης (653 CHF για ασπρόμαυρο σήμα ή 903 CHF για έγχρωμο σήμα).

– Το αναλυτικό αποτέλεσμα των εξόδων (σε Ελβετικά Φράγκα CHF) συμπληρώνεται στη σελίδα 9 της αίτησης και το συνολικό ποσό ο αιτών οφείλει να το καταβάλει στο Διεθνές Γραφείο, επιλέγοντας έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης.

5) Συμπλήρωση της φόρμας αίτησης  διεθνούς σήματος με χώρα προέλευσης την Ελλάδα.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης ΜΜ2(Ε)  θα βρείτε στο site:  wipo.int/madrid/en/how_to/file ή wipo.int/madrid/fr/how_to/file ( η γαλλική έκδοση των οδηγιών), για τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων:

 1. Χώρα
 2. Καταθέτης
 3. Προϋποθέσεις κατάθεσης σήματος
 4. Δικηγόρος
 5. Βασική Κατάθεση ή καταχώριση
 6. Δήλωση προτεραιότητας
 7. Σήμα
 8. Χρώμα Σήματος
 9. Διάφορες ενδείξεις
 10. Προϊόντα και υπηρεσίες
 11. Κατάλογος χωρών όπου ζητείται προστασία του σήματος
 12. Υπογραφή του Καταθέτη ή του αντιπροσώπου του – Σφραγίδα – Ημερομηνία
 13. Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία Σημάτων
 14. Υπολογισμός τελών

 Έλεγχος

Ο έλεγχος των διεθνών σημάτων γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wipo.int.

1.Επιλέγουμε WIPO/MADRID: The international trademark system

2.Πάμε Madrid e services

3.Επιλέγουμε MONITOR

4. Επιλέγουμε Madrid Monitor

5.Στο πεδίο MARK δίνουμε την επωνυμία ή μέρος της επωνυμίας του σήματος που ερευνούμε βάζοντας στο τέλος το σύμβολο * (αστερίσκος), το οποίο έχει την έννοια του «περιέχει».

6.Εάν ο εν λόγω έλεγχος ανασύρει ένα διεθνές σήμα και επιθυμούμε να δούμε αν αυτό το σήμα ισχύει ως διεθνές στις χώρες όπου θέλουμε να ισχύσει, τότε στο πεδίο «Designated Contracting Parties» επιβεβαιώνουμε αν υπάρχουν τα αρχικά της εν λόγω χώρας.

 

3. Αρχείο Διεθνών Σημάτων με ισχύ στην Ελλάδα

 

Αρχείο Διεθνών Σημάτων με ισχύ στην Ελλάδα

 

Είναι ένα αρχείο σε μορφή EXCEL, με όλα τα Διεθνή Σήματα που έχουν ζητήσει προστασία στην Ελλάδα.
1. Επιλέγουμε το κελί Β1 ΣΗΜΑ και κάνουμε κλικ στο βελάκι
2. Επιλέγουμε (Προσαρμογή…) και περιέχει
3. Επιλέγουμε το ΣΗΜΑ που θέλουμε να ελέγξουμε
4. Πατάμε ΟΚ
5. Εμφανίζονται όλα τα Διεθνή Σήματα που έχουν έρθει στην Ελλάδα, δηλαδή
-Ελληνικό νούμερο
-Διεθνές νούμερο
-Κλάσεις
-Λήξη 18μήνου

Βρίσκουμε το Ελληνικό νούμερο και ανατρέχουμε στα αντίστοιχα πράσινα βιβλία.

Σημείωση: Επίσημο μητρώο των διεθνών καταχωρήσεων θεωρείται το μητρώο του WIPO. Eγγραφές στο ως άνω μητρώο, που έρχονται σε αντίθεση με τις εγγραφές στα Βιβλία Σημάτων, θεωρούνται ότι υπερισχύουν των τελευταίων.

 

Πληροφορίες για Διεθνή Σήματα

Δ/ΝΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ
Τηλέφωνο: 2103893469

Γραφείο : 212

 

Σήματα της Ε.Ε.

Οδηγίες και Έλεγχος Σημάτων της Ε.Ε. (Κοινοτικών Σημάτων)

 

Για τη διαδικασία κατάθεσης σήματος της ΕΕ, συνδεθείτε στο ακόλουθο link: https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/help , όπου θα βρείτε Οδηγίες, σε μορφή Συχνών Ερωτήσεων -Απαντήσεων, για τις διάφορες διαδικασίες που αφορούν σήμα της ΕΕ. Επίσης, μπορείτε να απευθύνεστε στο ακόλουθο link : https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/contact-us και στα τηλέφωνα : +34 965 139 100 και +34 965 139 400.

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Σημάτων, Γραφείο Σήματος της Ε.Ε. (Κοινοτικών Σημάτων), στα τηλέφωνα 210-3893395 & 210-3893444.

Εκπαιδευτικά Videos

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ VIDEOS ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οδηγίες & απαιτούμενα δικαιολογητικά για αιτήσεις μεταβολών επί σημάτων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μεταβολών επί Σήματος (Νέες Οδηγίες, Ιανουάριος 2022)

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Παράτασης Προστασίας Σήματος (Νέες Οδηγίες, Ιανουάριος 2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Γ. Αθανασοπούλου    210 3893264  athanasopoulou@gge.gr

Σ. Καραγιαννίδης       210 3893360  skaragianidis@gge.gr

Ε. Τρακάδα                210 3893444  etrakada@gge.gr

Β. Παναγιωτάρα   2103893363    vpanagiotara@gge.gr

Φ. Γιαννοπούλου       210 3893102  gianopoulou@gge.gr

Π. Γερου      2103893282      pgerou@gge.gr 

Ρ. Πετροπουλέα    210 3893282  rebpetrop@gge.gr

ΕΚΘΕΜΑΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΕΣ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Εισαγωγή

Η Διεύθυνση Σημάτων είναι αρμόδια για την εφαρμογή του Ν. 4679/2020 για τα σήματα (ΦΕΚ 71/Α/20-03-2020) με τον οποίο παρέχεται προστασία σε εθνικό επίπεδο του σήματος των επιχειρήσεων προς διάκριση προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

 

Τη Διεύθυνση Σημάτων συγκροτούν τα παρακάτω τμήματα:

α) Τμήμα Κατάθεσης Σημάτων και Θεσμικών Ρυθμίσεων.

β) Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων.

γ) Τμήμα Ελληνικού Σήματος Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Σημάτων αναφέρεται στα παρακάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:

α) Τμήμα κατάθεσης Σημάτων και Θεσμικών Ρυθμίσεων στο οποίο υπάγονται:

1) Η εφαρμογή της υφιστάμενης Νομοθεσίας σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης σημάτων.

2) Η παραλαβή και ο έλεγχος των δηλώσεων σημάτων (Εθνικών, Διεθνών, εκ Μετατροπής Κοινοτικού και εκ Μετατροπής Διεθνούς), η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων στα ειδικά βιβλία και ευρετηρίαση των σημάτων.

3) Η καταχώριση στα βιβλία των σχετικών μεταβολών επί των σημάτων, η χορήγηση πιστοποιητικών για τις πιο πάνω πράξεις, καθώς και η χορήγηση αντιγράφων σημάτων σε κάθε ενδιαφερόμενο ύστερα από αίτησή του.

4) Η μέριμνα τήρησης και λειτουργίας μηχανογραφικού αρχείου των σημάτων.

5) Η παρακολούθηση και η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που αφορούν τα αντικείμενα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η μελέτη και η εισήγηση σε θέματα επέκτασης της προστασίας με την κατάθεση και άλλων αντικειμένων αυτής.

β) Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων στο οποίο υπάγονται:

1) Η εφαρμογή της υφιστάμενης Νομοθεσίας για την παραδοχή των σημάτων.

2) Η δημοσίευση αποφάσεων των εξεταστών.

3) Η μέριμνα για τη λειτουργία των Διοικητικών Επιτροπών και των Γραμματειών τους.

4) Η δημοσίευση αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων επί των ενδίκων μέσων και κοινοποίηση αυτών στους ενδιαφερόμενους.

γ) Τμήμα Ελληνικού Σήματος Προϊόντων και Υπηρεσιών στο οποίο υπάγονται:

1)  Η υποστήριξη της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος.

2) Η μέριμνα για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του ελληνικού σήματος.

3) Η μέριμνα για την έκδοση νομοθετημάτων και κανονισμών.

4) Η διενέργεια δράσεων για την προώθηση και την προβολή του ελληνικού σήματος.

5) Η συνεργασία με άλλους φορείς.

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος έχει ως  αντικείμενο την υποβολή προτάσεων προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης για την έκδοση κανονισμών και το συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του Σήματος Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4155/2013.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Νόμοι
  • Νόμος 4679/2020 (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 71/A/20-03-2020) – Αιτιολογική
  • Νόμος 4155/13 Κεφ.3ο Άρθρα 14-33 (Δημοσιεύθηκε ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013-Τροποποιήσεις στο ν.4072/2012)
  • Νόμος 4072/12 Μέρος 3ο Άρθρα 121-183 (Σήματα) Παραρτήματα V, VI,VII,VIII,IX (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 86/A/11-04-2012)
  • Κανονισμός(ΕΕ) 2017/1001 για το σήμα της ΕΕ
  • Κανονισμός EE/2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσω­πικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».
  • Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ που ίσχυε για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 12-6-2020, σύμφωνα με την υπʼ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64 /340/οικ.9911(ΦΕΚ Βʼ 1799/11-05-2020 ΑΔΑ ΩΣ5346ΜΤΛ6-ΣΝΔ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών , την υπʼ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196/23-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπʼ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22-3-2020 ΚΥΑ και την από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Αʼ68), ΕΛΗΞΕ την 12η Ιουνίου 2020. Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση των προθεσμιών που το εμπεριέχουν στο σύνολό του ή εν μέρει.
Κοινές Ανακοινώσεις Euipo

Ανακοινώσεις σχετικά με την Ταξινόμηση Κλάσεων

 

Άλλες ανακοινώσεις:

 • Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων
 • Κοινή ανακοίνωση CP3 σχετικά με την Κοινή Πρακτική για το Διακριτικό χαρακτήρα – Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία.
 • Κοινή ανακοίνωση  CP4 σχετικά με την κοινή πρακτική για το πεδίο προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων
 • Κοινή ανακοίνωση CP5 σχετικά με την κοινή πρακτική για τους Σχετικούς Λόγους Απαραδέκτου. Κίνδυνος Σύγχυσης (Επίπτωση των μη διακριτών/αδύναμων στοιχείων)
 • Κοινή Πρακτική CP8: ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ
 • Κοινή Πρακτική CP9  “Διακριτικός χαρακτήρας των τρισδιάστατων σημάτων που περιέχουν λεκτικά και/ή απεικονιστικά στοιχεία όταν το σχήμα αυτό καθαυτό στερείται διακριτικού χαρακτήρα”
 • ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ CP12 “ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ, ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ”
Υλικό συνεδρίων / σεμιναρίων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
Εθνικά σήματα

Οδηγίες για την έγχαρτη ή ηλεκτρονική Κατάθεση Εθνικών, εκ Μετατροπής Κοινοτικών & εκ Μετατροπής Διεθνών Σημάτων

 

Ηλεκτρονική Κατάθεση Σημάτων (Νέες Οδηγίες, Μάρτιος 2022)

 

Εγχαρτη Δήλωση Κατάθεσης Σημάτων (Νέες Οδηγίες, Ιανουάριος 2022)

 

Το εμπορικό σήμα αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου. Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του με κάθε τρόπο, στα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του, στις συσκευασίες και σε κάθε έντυπο υλικό. Έτσι συμβάλλει στην αναγνώριση της προέλευσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας από τον καταναλωτή. Η κατοχύρωση διαρκεί για δέκα (10) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται ανά δεκαετία και για απεριόριστες δεκαετίες.

 

Η έγχαρτη Δήλωση Κατάθεσης Εθνικών, εκ Μετατροπής Κοινοτικών &  εκ Μετατροπής Διεθνών Σημάτων, είτε πρόκειται για απλά, είτε για συλλογικά σήματα, υποβάλλεται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα άρθρα 20, 21, 22, 23, 64, 65, 82 και 84 του Ν. 4679/2020 «Εμπορικά σήματα-Ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων και της οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 71/Α/20-3-2020), στο Υπουργείο Ανάπτυξης  & Επενδύσεων (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή –   Δ/νση Σημάτων,  Πλατεία Κάνιγγος – 2ος όροφος – Γραφείο 224(β)-  Ώρες κοινού : καθημερινά 10:30-14:00 εκτός από Πέμπτη που δεν γίνονται καταθέσεις στην Υπηρεσία) σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες: 

 

*Κατεβάστε την  Δήλωση Κατάθεσης Εθνικού Σήματος (σε μορφή Excel) και αποθηκεύστε τη στον Η/Υ σας.

*Ανοίγετε το αποθηκευμένο αρχείο της  Δήλωσης και με το πλήκτρο ΤΑΒ μετακινείστε στα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε.

*Για να εισάγετε μια απεικόνιση επιλέξτε Εισαγωγή –> Εικόνα (ή με την μέθοδο Drag and Drop) και τοποθετείστε την στο υπάρχον πλαίσιο της Δήλωσης, προσαρμόζοντας ανάλογα τις διαστάσεις της  (η απεικόνιση θα πρέπει  να είναι αρχείο  .tif  8x8)

*Κατά την διάρκεια συμπλήρωσης των κλάσεων εάν ο χώρος δεν είναι επαρκής συνεχίζεται σε μια σελίδα Word.

*Αφού συμπληρώσετε τα πεδία “σώζετε” την συμπληρωμένη Δήλωση σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (USB stick) ή σε ψηφιακό δίσκο (CD) και προσκομίζετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά:

 

1.  4 αντίγραφα διπλής όψης υπογεγραμμένα από το δικαιούχο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

2.  Παράβολο του Δημοσίου μεταβλητού ποσού (από το e-παράβολο) με κωδικό 8840  «Κατάθεση δήλωσης σήματος»  120€ για την πρώτη κλάση +20€ για κάθε επιπλέον κλάση.  (Σημαντικό: το όριο πληρωμής μέχρι και την 10η κλάση σύμφωνα με τον καταργηθέντα Ν. 4072/2012 δεν ισχύει πλέον).

3. Διορισμός Αντικλήτου με ονοματεπώνυμο και υπογραφή του δικαιούχου

4.  Εξουσιοδότηση προς τον υποβάλλοντα τη Δήλωση, στην περίπτωση κατάθεσης από τρίτο πρόσωπο πλην του δικαιούχου.

5.  Αν ο δικαιούχος είναι Εταιρία (Ο.Ε. / A.Ε / E.E. / E.Π.Ε. / Ι.Κ.Ε.) υποβάλλονται ανάλογα με την μορφή της εταιρίας: το Καταστατικό ή το ΦΕΚ Εκπροσώπησης ή η Ανακοίνωση στο Γ.Ε.Μ.Η. ή άλλο σχετικό έγγραφο νομιμοποίησης του υπογράφοντος / Δήλωση / Εξουσιοδότηση ή το τυχόν πληρεξούσιο. Η Δήλωση ή Εξουσιοδότηση ή το Πληρεξούσιο απαραίτητα φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου αυτής.

6.  Στην περίπτωση αλλοδαπού δικαιούχου (όταν η κατοικία ή έδρα του καταθέτη είναι στην αλλοδαπή) πρέπει να υποβάλλεται δήλωση περί υπαγωγής αυτού στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

7.  Φάκελος Δικογραφίας ή ντοσιέ με πτερύγια.

8.  Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής και 4€ μεγαρόσημο, στην περίπτωση κατάθεσης από Πληρεξούσιο Δικηγόρο

9.  Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Κοινοτικού απαιτείται παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8841» με εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την πρώτη κλάση + είκοσι (20) ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση μέχρι και την 45η,  η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα των ακολούθων εγγράφων: α) Αίτησης κοινοτικού σήματος β) Αίτησης μετατροπής γ) Εγγράφου του EUIPO που πιστοποιεί την ημερομηνία κατάθεσης του κοινοτικού σήματος δ) Απόφασης του EUIPO, κατά τα κυριότερα αυτής μέρη (αποσπασματική μετάφραση), απ’ όπου προκύπτει ο λόγος απόρριψης του κοινοτικού σήματος. Η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι δύο (2) μήνες και αρχίζει από την επομένη της ειδοποίησης του καταθέτη ή του τυχόν οριζομένου στην αίτηση μετατροπής Έλληνα δικηγόρου, με έγγραφο της Υπηρεσίας μας, επί αποδείξει παραλαβής.

10. Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Διεθνούς απαιτείται παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8841» με εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την πρώτη κλάση + είκοσι (20) ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση μεχρι και την 45η, η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των ακολούθων εγγράφων: α) Εγγράφου του W.I.P.O απ’ όπου προκύπτει η ημερομηνία παύσης της ισχύος της διεθνούς καταχώρισης β) Εγγράφου του W.I.P.O με τα στοιχεία της διεθνούς καταχώρισης.

11. Σήματα πιστοποίησης κατατίθενται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών, αρχών και φορέων δημόσιου δικαίου, κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, υπό την προϋπόθεση ότι ο καταθέτης αυτών δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την παροχή του είδους των προϊόντων ή υπηρεσιών που πιστοποιούνται. Τα σήματα πιστοποίησης διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από το δικαιούχο του σήματος, όσον αφορά το υλικό, τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, την ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά, με εξαίρεση τη γεωγραφική προέλευση, από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν έχουν την ανωτέρω πιστοποίηση. Η κατάθεσή τους συνοδεύεται από Κανονισμό Χρήσης εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών που απαιτούνται και για τα κοινά σήματα, τα δε τέλη κατάθεσης και ανανέωσης της προστασίας τους ορίζονται στο πενταπλάσιο των τελών που ισχύουν για τα υπόλοιπα σήματα (Άρθρα 56-63 Ν.4679/2020). Στην περίπτωση έγχαρτης κατάθεσης σήματος πιστοποίησης απαιτείται παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8843» με εξακόσια (600) ευρώ για την πρώτη κλάση + εκατό (100) ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση. Στην περίπτωση κατάθεσης εκ μετατροπής κοινοτικού ή διεθνούς σήματος πιστοποίησης απαιτείται παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8844» με επτακόσια πενήντα (750) ευρώ για την πρώτη κλάση + εκατό (100) ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση.

 

Ανανέωση Σήματος πραγματοποιείται με αίτηση του δικαιούχου το τελευταίο εξάμηνο της δεκαετούς προστασίας και μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στο:       http://efiling.gge.gr/sp-ui-eservices/

 

 • Το τέλος για την έγχαρτη ανανέωση αντιστοιχεί στο ποσό των εκατόν δέκα (110,00) ευρώ για μια κλάση προϊόντων ή υπηρεσιών, συν είκοσι (20,00) ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση.
 • Το τέλος της ηλεκτρονικής ανανέωσης αντιστοιχεί στο ποσό των ενενήντα (90,00) ευρώ για μια κλάση προϊόντων ή υπηρεσιών, συν είκοσι (20,00) ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση. Παρέχεται πρόσθετη προθεσμία ανανέωσης έξι (6) μηνών μετά τη λήξη της δεκαετίας  με αυξημένο κατά το ήμισυ τέλος ανανέωσης. Σε περίπτωση μη ανανέωσης παύει αυτοδικαίως η προστασία του σήματος.”

Σημειώσεις:

 • Συλλογικά σήματα κατατίθενται μόνο από Συνεταιρισμούς ή Οργανώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρόχων υπηρεσιών ή εμπόρων με νομική προσωπικότητα ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και η κατάθεσή τους συνοδεύεται από Κανονισμό Χρήσης εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών που απαιτούνται και για τα κοινά σήματα, τα δε τέλη κατάθεσης και ανανέωσης της προστασίας τους ορίζονται στο πενταπλάσιο των τελών που ισχύουν για τα υπόλοιπα σήματα (Άρθρα 64-70 Ν.4679/2020). Στην περίπτωση κατάθεσης συλλογικού σήματος απαιτείται παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8843» με εξακόσια (600) € για την πρώτη κλάση  + εκατό (100) € για κάθε επιπλέον κλάση.Στην περίπτωση κατάθεσης εκ μετατροπής συλλογικού κοινοτικού ή διεθνούς σήματος απαιτείται παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8844» με επτακόσια πενήντα (750) € για την πρώτη κλάση + εκατό (100) € για κάθε επιπλέον κλάση.
 • αν ο Δικαιούχος του Σήματος δηλώνει «Με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση» τότε τα αντίγραφα θα πρέπει να είναι έγχρωμες εκτυπώσεις.
 • μετά το πέρας της κατάθεσης Σήματος το ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (USB stick) ή ο ψηφιακός δίσκος (CD) επιστρέφονται.
 • μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το TMclass και με την αναζήτηση όρου (ονομασία συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας) να εντοπίσετε και επιλέξετε τις κλάσεις που σας ενδιαφέρουν σύμφωνα με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες για τα οποία ζητάτε προστασία. Η επιλογή αποδεκτών όρων επιταχύνει τη διαδικασία εξέτασης του κατατεθέντος σήματος. Αν και μπορείτε να επιλέξετε γενικές ενδείξεις που περιλαμβάνονται στους τίτλους των κλάσεων της ταξινόμησης της Νίκαιας, όπως εμφαίνονται στο TΜclass, εντούτοις αυτοί θα καλύπτουν μόνο όσα προϊόντα ή υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο κυριολεκτικό νόημα τους και όχι απαραίτητα όσα περιλαμβάνονται στον αλφαβητικό κατάλογο της οικείας κλάσης. Συνεπώς, θα συνιστούσαμε να εξειδικεύετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία ζητάτε την προστασία του σήματός σας, διαβάζοντας προσεκτικά το άρθρο 23 του Ν.4679/2020.
 • οι κάτωθι κλάσεις χρήζουν εξειδίκευσης από τον αναλυτικό αλφαβητικό κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών, επειδή εμπεριέχουν ασαφείς όρους και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τίτλος της κλάσης. Αυτές οι κλάσεις είναι οι εξής:
   • 7. Μηχανές
   • 37. Επισκευές. Υπηρεσίες εγκαταστάσεων.
   • 40. Επεξεργασία υλικών.
   • 45. Υπηρεσίες προσωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα  προσφερόμενες από τρίτους προς κάλυψη ατομικών αναγκών.

Πληρεξούσιο-Εξουσιοδότηση:

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ

 

Δήλωση Μετατροπής Κοινοτικού Σήματος

Προσοχή: Η Δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί και να εκτυπωθεί στη μορφή του υποδείγματος δήλωσης κατάθεσης (εκτύπωση διπλής όψης), διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή.

Δήλωση μετατροπής κοινοτικού σήματος

 

Δήλωση Μετατροπής Διεθνούς Σήματος

Δήλωση μετατροπής διεθνούς σήματος

 

Ώρες κατάθεσης : καθημερινά 10:30 με 14:00
Η Διεύθυνση Σημάτων από 6/6/2019 και κάθε Πέμπτη δεν πραγματοποιεί οποιαδήποτε συναλλαγή με το κοινό.

 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Διεύθυνση Σημάτων
Πλ. Κάνιγγος, (2ος όροφος / γραφείο 224 Β) 10181 Αθήνα
Τηλ: 210 3893419 – 2103893352
gkefalogiannis@gge.gr

Διεθνή σήματα

Από 1-2-2021 οι καταθέτες αιτήσεων διεθνών σημάτων, οι νέοι δικαιούχοι διεθνούς σήματος που υποβάλλουν αίτηση μεταβολής επί αυτού, καθώς και οι νέοι πληρεξούσιοι δικηγόροι που ορίζονται σε αντικατάσταση παλαιότερου, στις σχετικές αιτήσεις τους προς τον WIPO, θα πρέπει να αναφέρουν τόσο το e-mail του καταθέτη ή δικαιούχου του σήματος, όσο και αυτό του πληρεξουσίου δικηγόρου του.

 

Διεθνή Σήματα

Το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης, που αφορά την Διεθνή καταχώρηση σημάτων, τέθηκε σε εφαρμογή στην Ελλάδα στις 10/8/2000 (σχετικά νομοθετικά κείμενα , Νόμος 2783/2000, ΦΕΚ Α: 1/7-1-2000 και Nόμος 4679/2020, άρθρ. 71-82 ( ΦΕΚ 71/Α’/20-03-2020).

 

1. Προϋποθέσεις

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται/συμπληρώνεται μέσω διαδικτύου στο site του Διεθνούς Γραφείου www.wipo.int/madrid/en/forms/  (η γαλλική έκδοση της αίτησης στο site: www.wipo.int/fr/forms/) και φέρει τον κωδικό στην άνω δεξιά γωνία ΜΜ2(E), αποτελείται δε από 9 σελίδες, σε κειμενογράφο DOC και συμπληρώνεται στα αγγλικά ή γαλλικά.

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης διεθνούς σήματος είναι ο αιτών :

1.Να είναι Έλληνας υπήκοος ή να κατοικεί στην Ελλάδα, ή να είναι Εταιρεία με πραγματική και μόνιμη βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Ελλάδα &
2.Να έχει καταθέσει ή καταχωρίσει το ίδιο σήμα ως εθνικό

Σε περίπτωση που η αίτηση για διεθνές σήμα γίνει μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία της κατάθεσης του εθνικού σήματος, ο καταθέτης έχει δικαίωμα να ζητήσει προτεραιότητα.

 

2. Διαδικασία

1)Η κατάθεση της ανωτέρω αίτησης ΜΜ2(Ε) γίνεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γ.Γ.Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Σημάτων- Πρωτόκολλο (γραφείο 222Β) εις διπλούν με πρωτότυπη σφραγίδα/υπογραφή του καταθέτη ή του εντολοδόχου, τυπωμένη, 1 σελίδα ανά φύλλο, προσκομίζοντας:

– ένα παράβολο των 15 € (e-paravolo 2377), για διαβίβαση της αίτησης στο Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Π.Ο.Δ.Ι.)

– ένα αντίγραφο του εθνικού σήματος

– σε ηλεκτρονική μορφή το έντυπο της αίτησης με προσκομιδή, στην αρμόδια Υπηρεσία, usb ή άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού αποθηκευτικού μέσου (άρθρου 73 παρ.2 ν.4679/2020).

 2) Ο δικαιούχος του σήματος έχει δικαίωμα να καταθέσει μόνος του την αίτηση. Η υπογραφή της αίτησης από δικηγόρο είναι προαιρετική και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται πληρεξούσιο έγγραφο.

3) Στην 6η σελίδα της αίτησης υπάρχει κατάλογος επιλογής χωρών προορισμού, όπου ο αιτών συμπληρώνει τις χώρες που επιθυμεί.Στην 9η σελ, αναφέρεται στο στοιχείο b) το link : :  www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp , όπου ο αιτών ανατρέχει για να διαπιστώσει ποιες χώρες έχουν ατομικά τέλη (individual fees) ή συμπληρωματικά τέλη (complementary fees), καθώς και τα έξοδα ανά κλάση για τις χώρες αυτές.

4) O υπολογισμός των τελών γίνεται ως εξής:

– στο πεδίο FEE CALCULATOR (υπολογιστής εξόδων) συμπληρώνουμε την/τις χώρα/ες προορισμού, την/τις κλάση/σεις των προϊόντων / υπηρεσιών, αν είναι ασπρόμαυρο ή έγχρωμο το σήμα, και αυτόματα υπολογίζει αναλυτικά όλα τα έξοδα ανά χώρα, καθώς και το βασικό τέλος καταχώρισης (653 CHF για ασπρόμαυρο σήμα ή 903 CHF για έγχρωμο σήμα).

– Το αναλυτικό αποτέλεσμα των εξόδων (σε Ελβετικά Φράγκα CHF) συμπληρώνεται στη σελίδα 9 της αίτησης και το συνολικό ποσό ο αιτών οφείλει να το καταβάλει στο Διεθνές Γραφείο, επιλέγοντας έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης.

5) Συμπλήρωση της φόρμας αίτησης  διεθνούς σήματος με χώρα προέλευσης την Ελλάδα.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης ΜΜ2(Ε)  θα βρείτε στο site:  wipo.int/madrid/en/how_to/file ή wipo.int/madrid/fr/how_to/file ( η γαλλική έκδοση των οδηγιών), για τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων:

 1. Χώρα
 2. Καταθέτης
 3. Προϋποθέσεις κατάθεσης σήματος
 4. Δικηγόρος
 5. Βασική Κατάθεση ή καταχώριση
 6. Δήλωση προτεραιότητας
 7. Σήμα
 8. Χρώμα Σήματος
 9. Διάφορες ενδείξεις
 10. Προϊόντα και υπηρεσίες
 11. Κατάλογος χωρών όπου ζητείται προστασία του σήματος
 12. Υπογραφή του Καταθέτη ή του αντιπροσώπου του – Σφραγίδα – Ημερομηνία
 13. Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία Σημάτων
 14. Υπολογισμός τελών

 Έλεγχος

Ο έλεγχος των διεθνών σημάτων γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wipo.int.

1.Επιλέγουμε WIPO/MADRID: The international trademark system

2.Πάμε Madrid e services

3.Επιλέγουμε MONITOR

4. Επιλέγουμε Madrid Monitor

5.Στο πεδίο MARK δίνουμε την επωνυμία ή μέρος της επωνυμίας του σήματος που ερευνούμε βάζοντας στο τέλος το σύμβολο * (αστερίσκος), το οποίο έχει την έννοια του «περιέχει».

6.Εάν ο εν λόγω έλεγχος ανασύρει ένα διεθνές σήμα και επιθυμούμε να δούμε αν αυτό το σήμα ισχύει ως διεθνές στις χώρες όπου θέλουμε να ισχύσει, τότε στο πεδίο «Designated Contracting Parties» επιβεβαιώνουμε αν υπάρχουν τα αρχικά της εν λόγω χώρας.

 

3. Αρχείο Διεθνών Σημάτων με ισχύ στην Ελλάδα

 

Αρχείο Διεθνών Σημάτων με ισχύ στην Ελλάδα

 

Είναι ένα αρχείο σε μορφή EXCEL, με όλα τα Διεθνή Σήματα που έχουν ζητήσει προστασία στην Ελλάδα.
1. Επιλέγουμε το κελί Β1 ΣΗΜΑ και κάνουμε κλικ στο βελάκι
2. Επιλέγουμε (Προσαρμογή…) και περιέχει
3. Επιλέγουμε το ΣΗΜΑ που θέλουμε να ελέγξουμε
4. Πατάμε ΟΚ
5. Εμφανίζονται όλα τα Διεθνή Σήματα που έχουν έρθει στην Ελλάδα, δηλαδή
-Ελληνικό νούμερο
-Διεθνές νούμερο
-Κλάσεις
-Λήξη 18μήνου

Βρίσκουμε το Ελληνικό νούμερο και ανατρέχουμε στα αντίστοιχα πράσινα βιβλία.

Σημείωση: Επίσημο μητρώο των διεθνών καταχωρήσεων θεωρείται το μητρώο του WIPO. Eγγραφές στο ως άνω μητρώο, που έρχονται σε αντίθεση με τις εγγραφές στα Βιβλία Σημάτων, θεωρούνται ότι υπερισχύουν των τελευταίων.

 

Πληροφορίες για Διεθνή Σήματα

Δ/ΝΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ
Τηλέφωνο: 2103893469

Γραφείο : 212

 

Σήματα της Ε.Ε.

Οδηγίες και Έλεγχος Σημάτων της Ε.Ε. (Κοινοτικών Σημάτων)

 

Για τη διαδικασία κατάθεσης σήματος της ΕΕ, συνδεθείτε στο ακόλουθο link: https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/help , όπου θα βρείτε Οδηγίες, σε μορφή Συχνών Ερωτήσεων -Απαντήσεων, για τις διάφορες διαδικασίες που αφορούν σήμα της ΕΕ. Επίσης, μπορείτε να απευθύνεστε στο ακόλουθο link : https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/contact-us και στα τηλέφωνα : +34 965 139 100 και +34 965 139 400.

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Σημάτων, Γραφείο Σήματος της Ε.Ε. (Κοινοτικών Σημάτων), στα τηλέφωνα 210-3893395 & 210-3893444.

Εκπαιδευτικά Videos

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ VIDEOS ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΙ ΣΗΜΑΤΩΝ

Οδηγίες & απαιτούμενα δικαιολογητικά για αιτήσεις μεταβολών επί σημάτων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μεταβολών επί Σήματος (Νέες Οδηγίες, Ιανουάριος 2022)

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Παράτασης Προστασίας Σήματος (Νέες Οδηγίες, Ιανουάριος 2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΜΑΤΩΝ

Γ. Αθανασοπούλου    210 3893264  athanasopoulou@gge.gr

Σ. Καραγιαννίδης       210 3893360  skaragianidis@gge.gr

Ε. Τρακάδα                210 3893444  etrakada@gge.gr

Β. Παναγιωτάρα   2103893363    vpanagiotara@gge.gr

Φ. Γιαννοπούλου       210 3893102  gianopoulou@gge.gr

Π. Γερου      2103893282      pgerou@gge.gr 

Ρ. Πετροπουλέα    210 3893282  rebpetrop@gge.gr

ΕΚΘΕΜΑΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΕΣ