Ρύθμιση οφειλών για την προστασία της κύριας κατοικίας

Εφαρμογή 2 : Ρύθμιση οφειλών για την προστασία της κύριας κατοικίας (άρθρο 9 παρ.2 ν. 3869/2010)

Προσδιορισμός και κατανομή μηνιαίας δόσης

Η παρούσα εφαρμογή υπολογίζει τη μηνιαία δόση που καταβάλλει ο οφειλέτης για να εξαιρέσει από τη ρευστοποίηση το ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του ή το μοναδικό ακίνητό του που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία. Στην περίπτωση αυτή ρυθμίζεται η ικανοποίηση του πιστωτή μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Η εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα, για τον οποίο υφίσταται μέτρηση ( http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Publications/Sdos.aspx?Filter_By=4).
Σε περίπτωση που επιλεγεί κυμαινόμενο επιτόκιο αυτό θα αναπροσαρμόζεται με το επιτόκιο αναφοράς των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αντίστοιχα δάνεια ανάλογης διάρκειας (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/ektepitokia.aspx).

Στον οφειλέτη που θα υποβάλλει αίτηση για την προστασία της κύριας κατοικίας προτείνεται να συμπληρώσει πρώτα τον πίνακα της Εφαρμογής 2 και κατόπιν αυτόν της Εφαρμογής 1.

Ρύθμιση οφειλών για την προστασία της κύριας κατοικίας
(άρθρο 9 παρ.2 Ν.3869/2010)


Βήμα 1 : Υπολογισμός μηνιαίας δόσης

Υπολογισμός του ποσού που ο οφειλέτης οφείλει να εξοφλεί μηνιαίως σε σχέση με την εμπορική αξία της κατοικίας του.

A. Υπολογισμός του ποσού που ο οφειλέτης οφείλει να εξοφλεί μηνιαίως σε σχέση με την εμπορική αξία της κατοικίας του.

Συμπληρώστε τα πεδία
* Εμπορική Αξία Κατοικίας:
* Ποσοστό Αποπληρωμής:
  Ποσό Αποπληρωμής (κεφάλαιο):
* Αριθμός μηνιαίων δόσεων:
* Ετήσιο Επιτόκιο:
(π.χ. 4.5% = 4.5)
Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει περίοδο χάριτος. Για τους τόκους της περιόδου χάριτος δεν επιτρέπεται ανατοκισμός. Αυτή μπορεί να παρέχεται είτε για την αποπληρωμή τόκων και κεφαλαίου είτε μόνο για την αποπληρωμή του κεφαλαίου.
Στη πρώτη περίπτωση (αποπληρωμή τόκων και κεφαλαίου) οι τόκοι της περιόδου χάριτος που προκύπτουν με τη λήξη της περιόδου αυτής αποπληρώνονται, χωρίς ανατοκισμό (συνεπώς σε ισόποσες δόσεις), σε περίοδο που μπορεί να είναι αυτή της ρύθμισης είτε μικρότερη. Αν επιλεγεί μικρότερη περίοδος τότε ο οφειλέτης θα καταβάλει την περίοδο αυτή τη δόση για την έντοκη αποπληρωμή του κεφαλαίου και τη δόση για την αποπληρωμή των τόκων της περιόδου χάριτος και μετά την περίοδο αποπληρωμής των τόκων μόνο την πρώτη.
Στην δεύτερη περίπτωση (αποπληρωμή του κεφαλαίου) προσδιορίζονται α) η μηνιαία καταβολή περιόδου χάριτος που αφορά την εξόφληση των τόκων κατά την περίοδο αυτή και β) η μηνιαία καταβολή για την περίοδο στην οποία θα αποπληρωθεί εντόκως το κεφάλαιο της ρύθμισης.
Περίοδος Χάριτος:
Διαρκεια Περιόδου Χάριτος σε μήνες:
Διαρκεια Αποπληρωμής Τόκων Περιόδου Χάριτος (σε μήνες):
   

Για τον υπολογισμό της περιόδου τοκοχρεολυτικής εξόφλησης της οριζόμενης συνολικής οφειλής λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη. Η περίοδος πάντως αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι έτη, εκτός αν η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη ήταν μεγαλύτερη των είκοσι ετών, οπότε ο Ειρηνοδίκης δύναται να προσδιορίσει μεγαλύτερη διάρκεια, η οποία πάντως δεν υπερβαίνει τα τριάντα πέντε έτη.

Βήμα 2 : Kατανομή της μηνιαίας δόσης για την προστασία της κατοικίας

Για την κατανομή της μηνιαίας δόσης στους πιστωτές συμπληρώστε:
  • Στη δεύτερη στήλη του παρακάτω πίνακα τα ονόματα των πιστωτών,
  • Στην τρίτη στήλη τα ποσά των απαιτήσεων που αντιστοιχούν σε κάθε πιστωτή (προηγούνται οι εξασφαλισμένες απαιτήσεις*),
  • Στην τέταρτη στήλη αν υπάρχει εμπράγματη εξασφαλισμένη απαίτηση (ΝΑΙ ή ΟΧΙ).
Διευκρίνιση: Σε περίπτωση που οι εξασφαλισμένες απαιτήσεις υπερβαίνουν το ποσό αποπληρωμής δεν χρειαζεται να συμπληρωθούν οι άλλες απαιτήσεις.
Οι υπόλοιπες στήλες συμπληρώνονται αυτόματα.

Οι υπόλοιπες στήλες συμπληρώνονται αυτόματα.
Οι υπόλοιπες στήλες συμπληρώνονται αυτόματα και συγκεκριμένα.
  • Στην έκτη στήλη εμφανίζεται η κατανομή μηνιαίας καταβολής για την έντοκη αποπληρωμή του κεφαλαίου («Κατανομή Μηνιαίας Καταβολής»)
Οι υπόλοιπες στήλες συμπληρώνονται αυτόματα και συγκεκριμένα.
  • Στην έκτη στήλη εμφανίζεται η κατανομή μηνιαίας καταβολής για την έντοκη αποπληρωμή του κεφαλαίου («Κατανομή Μηνιαίας Καταβολής»)
  • Στην έβδομη στήλη εμφανίζεται η κατανομή της μηνιαίας καταβολής κατά την περίοδο χάριτος.
Οι υπόλοιπες στήλες συμπληρώνονται αυτόματα και συγκεκριμένα.
  • Στην έκτη στήλη εμφανίζεται η κατανομή μηνιαίας καταβολής για την έντοκη αποπληρωμή του κεφαλαίου («Κατανομή Μεταγενέστερης Μηνιαίας Καταβολής») μετά την αποπληρωμή των τόκων που προέκυψαν απο την περίοδο χάριτος.
  • Στην έβδομη στήλη εμφανίζεται η κατανομή που συγκροτείται από τη δόση για την έντοκη αποπληρωμή του κεφαλαίου και τη δόση για την αποπληρωμή των τόκων της περιόδου χάριτος («Κατανομή Αρχικής Μηνιαίας Καταβολής»)

B. Ανάλυση της μηνιαίας καταβολής

* Οι απαιτήσεις πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια στο ακίνητο της κύριας κατοικίας ικανοποιούνται προνομιακά από τις καταβολές που γίνονται σε εκτέλεση της συγκεκριμένης ρύθμισης. Η προτεραιότητα μεταξύ των ενυπόθηκων δανειστών κανονίζεται κατά τη χρονολογική τάξη της εγγραφής της υποθήκης τους (ΑΚ 1272, 1300). Οι απαιτήσεις ενέγγυων πιστωτών για την ικανοποίηση των οποίων δεν αρκεί το υπέγγυο ακίνητο, αντιμετωπίζονται ως απαιτήσεις ανέγγυων πιστωτών. Σε περίπτωση που μετά την προνομιακή ικανοποίηση των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων πιστωτών δεν καλύφθηκε το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, οι ανέγγυοι πιστωτές ικανοποιούνται συμμέτρως μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού αυτού από τις μηνιαίες δόσεις της παρούσας.
             

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν.4161/2013 ήδη με την υποβολή της αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου ο αιτών υποχρεούται να προβαίνει σε μηνιαίες καταβολές. Κατά την ημέρα επικύρωσης το ποσό της μηνιαίας δόσης προσδιορίζεται από τον Ειρηνοδίκη. Το ποσό της δόσης θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, ωστόσο, η ελάχιστη καταβολή καταρχάς δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη του 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης με ελάχιστο συνολικό ποσό καταβολής τα 40 Ευρώ μηνιαίως (εκτός αν ο Ειρηνοδίκης κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 5 Ν.3869/2010). Οι μηνιαίες δόσεις κατανέμονται συμμέτρως, εφόσον πρόκειται για καταβολές του άρθρου 8 παράγραφος 2, ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παράγραφος 2, εφόσον υφίσταται αίτημα εξαίρεσης εκποίησης των δικαιωμάτων στην κύρια κατοικία. Οι μηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστημα καταβολών του άρθρου 8 παράγραφος 2 ή αντίστοιχα του άρθρου 9 παράγραφος 2.