Ρύθμιση Οφειλών με Μηνιαίες Καταβολές

Κατανομή μηνιαίων καταβολών στους πιστωτές ( Ν. 3869/2010)

Εφαρμογή 1 : Ρύθμιση Οφειλών με Μηνιαίες Καταβολές

Η παρούσα εφαρμογή διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους (οφειλέτες, πιστωτές, δικηγόρους, δικαστές, ενώσεις καταναλωτών κ.α.) να προσδιορίσουν τα ποσά στα οποία κατανέμεται η μηνιαία δόση του οφειλέτη προς τους πιστωτές τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση των οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010.Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2 Ν.3869/2010 αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήματά του, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς του/της συζύγου, και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, τον υποχρεώνει να καταβάλλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τριών έως πέντε ετών, ανάλογα με την κρίση του δικαστηρίου, ορισμένο ποσό για ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του συμμέτρως διανεμόμενο.

Στον οφειλέτη που θα υποβάλλει αίτηση για την προστασία της κύριας κατοικίας προτείνεται να συμπληρώσει πρώτα τον πίνακα της Εφαρμογής 2 και κατόπιν αυτόν της παρούσας Εφαρμογής 1.


Βήμα 1. Συμπληρώστε το ποσό που δύναται ο οφειλέτης να εξοφλεί μηνιαιως και την διάρκεια αποπληρωμής

Μηνιαία δυνατότητα αποπληρωμής (€)     
Χρονική διάρκεια αποπληρωμής (σε μήνες) 

Ρύθμιση οφειλών με μηνιαίες καταβολές

A. Ποσό που δύναται ο οφειλέτης να εξοφλεί μηνιαίως και διάρκεια αποπληρωμής


Βήμα 2. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα

Συμπληρώστε στη δεύτερη στήλη του παρακάτω πίνακα τα ονόματα των πιστωτών και στην τρίτη στήλη τα ποσά των απαιτήσεων που αντιστοιχούν σε κάθε πιστωτή και αποπληρώνονται συμμέτρως. Οι υπόλοιπες στήλες συμπληρώνονται αυτόματα. Η μηνιαία καταβολή στους πιστωτές απεικονίζεται με έντονα στοιχεία στην πέμπτη στήλη. Στην έκτη και έβδομη στήλη εμφανίζονται αντίστοιχα το ποσό που και το ποσοστό της απαίτησης που θα ικανοποιηθεί με τη ρύθμιση.

Τέλος στην τελευταία γραμμή απεικονίζονται το συνολικό οφειλόμενο ποσό, το συνολικό ποσό που θα εξοφληθεί και το ποσοστό εξόφλησης.

B. Αναλυση της μηνιαίας καταβολής

3. Συνολικά στοιχεία ρύθμισης οφειλών

Γ. Συνολικά στοιχεία ρύθμισης οφειλών

Συνολικό Οφειλόμενο Ποσό : 0 €
Συνολική καταβολή αποπληρωμής : 0 €
Ποσοστό Αποπληρωμής Οφειλών:
 
             

< ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν.4161/2013 ήδη με την υποβολή της αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου ο αιτών υποχρεούται να προβαίνει σε μηνιαίες καταβολές. Κατά την ημέρα επικύρωσης το ποσό της μηνιαίας δόσης προσδιορίζεται από τον Ειρηνοδίκη. Το ποσό της δόσης θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, ωστόσο, η ελάχιστη καταβολή καταρχάς δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη του 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης με ελάχιστο συνολικό ποσό καταβολής τα 40 Ευρώ μηνιαίως (εκτός αν ο Ειρηνοδίκης κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 5 Ν.3869/2010). Οι μηνιαίες δόσεις κατανέμονται συμμέτρως, εφόσον πρόκειται για καταβολές του.