Δημόσιες Συμβάσεις

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (ΓΔΔΣ) είναι Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) και έχει ως αποστολή το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την κεντρική διαχείριση της παροχής κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, ο στρατηγικός στόχος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων είναι η επιτελική οργάνωση, ο συντονισμός και η διαχείριση των διαδικασιών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και η διαχείριση και υποστήριξη των συστημάτων ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ. Σκοπός της ΓΔΔΣ είναι η συνεχής βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των δημοσίων συμβάσεων, με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, τη διαρκή ανάπτυξη των συνεργατικών σχέσεων με τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, μέσω της ορθολογικής οργάνωσης και της αποτελεσματικής και βιώσιμης λειτουργίας, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία.

Τη Γενική Διεύθυνση συγκροτούν οι ακόλουθες Διευθύνσεις:

α) Τη Διεύθυνση Υποστήριξης και Σχεδιασμού.
β) Τη Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών.
γ) Τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών
δ) Τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).