Δημόσιες Συμβάσεις

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (ΓΔΔΣ) που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποτελεί Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών και έχει ως αποστολή το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών για τα ανωτέρω είδη συμβάσεων.

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων είναι η αξιοποίηση των δημοσίων συμβάσεων, ως ουσιαστικό εργαλείο άσκησης πολιτικών ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας και η εξοικονόμηση δημοσίων πόρων μέσω της κεντρικής υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων.

Η Γενική Διεύθυνση διαρθρώνεται στις κάτωθι Διευθύνσεις:

α) Διεύθυνση Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Υποστήριξης

β) Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών

γ) Διεύθυνση Διαχείρισης Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Οι επιμέρους αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στις ανωτέρω Διευθύνσεις καταγράφονται στα άρθρα 34-37 του Οργανισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Π.Δ. 5/2022) [Π.Δ. 5/2022 (Α’ 15)]. Κατεβάστε το ΠΔ από εδώ

[Θεσμικό πλαίσιο – Εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4412/2016 αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων]

 

«Εγκύκλιος – Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α τουάρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Μαρτίου 2023

 

«Εγκύκλιος – Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α τουάρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Φεβρουαρίου 2023

 

«Εγκύκλιος – Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α τουάρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Ιανουαρίου 2023

 

«Εγκύκλιος – Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α τουάρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2022

 

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 61763/16-6-2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συμφωνίες πλαίσιο προγραμματικής περιόδου 2022-2023 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016» (Β΄ 3103).

 

Για το ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 344, 26 Ιανουαρίου 2023, πατήστε εδώ

 

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016

 

Κατεβάστε τις υπουργικές αποφάσεις από εδώ

 

«Εγκύκλιος – Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Νοεμβρίου 2022»

 

Εγκύκλιος – Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Οκτωβρίου 2022

 

«Εγκύκλιος εφαρμογής των παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών»

Ερωτήματα αναθετουσών αρχών σχετικά με τη διεξαγωγή ή τον σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: neosnomos@mindev.gov.gr

Ενημερώσεις σχετικά με κεντρικές διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης

Αναρτήθηκαν για διαβούλευση στο πληροφοριακό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ οι Τεχνικές Προδιαγραφές για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (περίπου 10.000 τεμάχια) και Οθόνες (περίπου 10.000 τεμάχια) ενόψει της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης που θα προκηρύξει εντός του Ιουλίου 2022, η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (ΓΔΔΣ) ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ).

 

Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές από εδώ

και να κάνετε αναζήτηση με τον μοναδικό κωδικό:  22DIAB000024621

Ενημερώσεις σχετικά με συναφθείσες συμφωνίες πλαίσιο

 • Συμφωνία-Πλαίσιο προμήθειας Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Α3 και Α4 διάρκειας δύο (2) ετών, για την κάλυψη Φορέων του Δημοσίου (Υπουργεία-Κεντρικές Υπηρεσίες)

ΑΔΑΜ: 21SYMV009536565

Ημερομηνία υπογραφής: 12/11/2021

Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ:  909.033,20 €

Αγοραστές του Δημοσίου:

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

 • Συμφωνία-Πλαίσιο παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών διάρκειας τριών (3) ετών για την κάλυψη αναγκών αγοραστών του Δημοσίου (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές).

ΑΔΑΜ: 22SYMV010250900

Ημερομηνία υπογραφής: 16/3/2022

Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ:  26.217.003,32 €

Αγοραστές του Δημοσίου:

 • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε)
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 • ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.ΔΙ.Π.)
 • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ*
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 • ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
 • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ –ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Άλλες ενημερώσεις