Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ)

Σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων είναι:

 

 • Η καθιέρωση και η εφαρμογή ενός στοιχειώδους επιπέδου υιοθέτησης πράσινων κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις προϊόντων, υπηρεσιών και έργων.
 • Η σταδιακή αύξηση της προμήθειας πράσινων προϊόντων και παροχής πράσινων υπηρεσιών στη διάρκεια της επόμενης τριετίας σε καθορισμένους τομείς αγαθών, υπηρεσιών και έργων.
 • Η ευρύτερη ενσωμάτωση της εκτίμησης του κόστους του κύκλου ζωής των προϊόντων στις δημόσιες συμβάσεις.
 • Η διάδοση του περιβαλλοντικού και του οικονομικού οφέλους που αποφέρουν οι ΠΔΣ.
 • Η ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των εμπλεκομένων, όπως των αναθετουσών αρχών και των οικονομικών φορέων, στη διαδικασία των ΠΔΣ.
 • Η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων και η επικαιροποίησή τους.

Σχετικά αρχεία

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ – ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΦΕΚ

Ετήσιες Αναφορές Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

 • Έκθεση αποτίμησης της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2021-2023

Δημοσιεύτηκε η έκθεση αποτίμησης της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2021-2023 για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις για το πρώτο έτος εφαρμογής (2021). Για να τη διαβάσετε πατήστε εδώ

 

 • Νέα προθεσμία μέχρι 31/5/2022 για την υποβολή ερωτηματολογίου για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

 

Σύμφωνα με το  υπ’ αριθμ. 52894/23-5-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και την υποβολή του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου αποτίμησης της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β΄ 466/08-02-2021) παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

 

 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την αποτίμηση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις-Προθεσμία μέχρι 20/5/2022

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 14900/04-02-2021 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 466/08-02-2021), είναι απαραίτητη η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησής του. Για τις ανάγκες αποτίμησης της εφαρμογής του είναι απαραίτητο να μελετηθούν οι ετήσιοι ποσοτικοί Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης που περιγράφονται στο ΕΣΔ και για το λόγο αυτό  συντάχθηκε από τη Γενική Διεύθυνση  Δημοσίων Συμβάσεων ένα σχετικό ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή. Με το  υπ. Αριθμ. 44271/28-04-2022 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων, ζητείται από τις αρμόδιες για τις δημόσιες συμβάσεις οργανικές μονάδες των αναθετουσών αρχών να  συμπληρώσουν και να υποβάλουν το ηλεκτρονικό αυτό ερωτηματολόγιο μέχρι τις 20/5/2022.

 

Ερωτηματολόγιο για Αναθέτουσες Αρχές

Στις 7-2-2023 η επόμενη επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ με θέμα «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

H Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για αγαθά και υπηρεσίες) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου σας ενημερώνει ότι το επόμενο πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα  στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με θέμα  «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» θα γίνει από 7-2-2023 έως τις 10-2-2023. Απευθύνεται στους υπαλλήλους και τα στελέχη των αναθετουσών αρχών, των ελεγκτικών φορέων, των διαχειριστικών αρχών και των δημοσίων φορέων γενικότερα, που αφορούν στον σύγχρονο και στρατηγικό τομέα των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων. Το πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ ανήκει στον τομέα «Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική», έχει διάρκεια τέσσερις ημέρες (28 ώρες) και τίτλο ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ με κωδικό 80071Ο23.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΠ /ΕΚΔΔΑ (https://www.ekdd.gr/επιμόρφωση/συμμετοχή-στην-επιμόρφωση/αναζήτηση-προγραμμάτων-επιμόρφωσης/ ) και στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα (https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/)

Έκθεση αποτίμησης της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2021-2023 για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Δημοσιεύτηκε η έκθεση αποτίμησης της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2021-2023 για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις για το πρώτο έτος εφαρμογής (2021). Για να τη διαβάσετε πατήστε εδώ

Στις 10-10-2022 ξεκινάει η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων - The #EURegionsWeek.

#EURegionsWeek website

Information

From Monday, October 10, 2022 2:30 PM to Thursday, October 13, 2022 3:30 PM.

Dates are displayed in the event time zone (Europe/Brussels)

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (#EURegionsWeek) είναι η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση με έδρα τις Βρυξέλλες αφιερωμένη στην πολιτική συνοχής.

Έχει εξελιχθεί σε μια μοναδική πλατφόρμα επικοινωνίας και δικτύωσης, που συγκεντρώνει περιφέρειες και πόλεις από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, διοικητικών στελεχών, ειδικών και ακαδημαϊκών. Τα τελευταία 19 χρόνια, έχει κάνει πολλά για την προώθηση της εκμάθησης πολιτικών και της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Το 2021, η δεύτερη ψηφιακή έκδοση, έφτασε σε αριθμό ρεκόρ σχεδόν 18.000 εγγεγραμμένων συμμετεχόντων και 300 συνεδριών σε μια εβδομάδα, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 590 συνεργάτες.

Η 20η έκδοση θα προσφέρει την ευκαιρία για συζήτηση, διατηρώντας τις κοινότητες συνδεδεμένες, ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές και ιδέες μεταξύ εταίρων και συμμετεχόντων σε τέσσερα θέματα: Πράσινη μετάβαση, Εδαφική συνοχή, Ψηφιακή μετάβαση, Ενδυνάμωση των νέων.

Διεξάγεται με ένα υβριδικό σχήμα, δηλαδή μπορείτε να το παρακολουθήσετε και διαδικτυακά, εκτός από δια ζώσης.

Περιηγηθείτε στη σχετική ιστοσελίδα και θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες και εργαστήρια, ειδικότερα στον τομέα της Πράσινης Μετάβασης (Green transition).

Στις 6-12-2022 η επόμενη επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ με θέμα «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ»

H Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για αγαθά και υπηρεσίες) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου σας ενημερώνει ότι το επόμενο πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα  στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με θέμα  «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ» θα γίνει από τις 6-12-2022 έως τις 8-12-2022. Απευθύνεται στους υπαλλήλους και τα στελέχη των αναθετουσών αρχών, των ελεγκτικών φορέων, των διαχειριστικών αρχών και των δημοσίων φορέων γενικότερα, που αφορούν στον σύγχρονο και στρατηγικό τομέα των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων. Το πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ ανήκει στον τομέα «Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική», έχει διάρκεια τρεις ημέρες (21 ώρες) και τίτλο ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ με κωδικό 80124Ο22.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΠ /ΕΚΔΔΑ (https://www.ekdd.gr) και στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα (https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/)

Στις 1-11-2022 η επόμενη επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ με θέμα «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ»

H Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για αγαθά και υπηρεσίες) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου σας ενημερώνει ότι το επόμενο πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα  στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με θέμα  «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» θα γίνει από την 1-11-2022 έως τις 4-11-2022. Απευθύνεται στους υπαλλήλους και τα στελέχη των αναθετουσών αρχών, των ελεγκτικών φορέων, των διαχειριστικών αρχών και των δημοσίων φορέων γενικότερα, που αφορούν στον σύγχρονο και στρατηγικό τομέα των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων. Το πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ ανήκει στον τομέα «Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική», έχει διάρκεια τέσσερις ημέρες (28 ώρες) και τίτλο ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ με κωδικό 80130Ο22.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΠ /ΕΚΔΔΑ (https://www.ekdd.gr) και στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα (https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/)

Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στον τομέα της Υγείας»

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στον τομέα της Υγείας», που συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), με τη συνδρομή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, με 180 εκπροσώπους από 100 φορείς Υγείας, οι οποίοι έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τα θέματα που παρουσιάστηκαν. Την ημερίδα συντόνισαν η κυρία Αναστασία Ζαχαροπούλου από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και η κυρία Μαρία Γουλιέλμου από την ΕΚΑΠΥ, ενώ οι ομιλητές ήταν η κυρία Αναστασία Ζαχαροπούλου, η κυρία Μαρία Γουλιέλμου, ο κύριος Γεώργιος Σίμου από την ΕΑΑΔΗΣΥ, ο κύριο Αναστάσιος Κονδάκος από το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και η κυρία Χρύσα Κνιθάκη από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Γενικός Διευθυντής Δημοσίων Συμβάσεων κος Κωνσταντίνος Τζανετόπουλος και το πρόγραμμα της εκδήλωσης ήταν το εξής:

Πρόγραμμα

9.45πμ – 10.00πμ: Είσοδος στην πλατφόρμα

10.00πμ – 10.10πμ: Χαιρετισμοί από την ΕΚΑΠΥ και τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

10.10πμ – 10.45πμ: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (Αναστασία Ζαχαροπούλου- ΓΔΔΣ)

10.45πμ – 11.00πμ: Ιστοσελίδα Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων και εκπαιδευτικά εργαλεία (Αναστασία Ζαχαροπούλου – ΓΔΔΣ)

11.00πμ – 11.30πμ: Κυκλικές Δημόσιες Συμβάσεις – Γενικές αρχές και καλές πρακτικές (Γιώργος Σίμου, ΕΑΑΔΗΣΥ)

11.30πμ -11.45πμ: Ερωτήσεις

11.45πμ – 12.00μμ: Διάλειμμα

12.00μμ – 12.30μμ: Πράσινα κριτήρια για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (Αναστασία Ζαχαροπούλου, ΓΔΔΣ)

12.30μμ – 12.45μμ: Ο ρόλος και οι δράσεις της ΕΚΑΠΥ για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (Μαρία Γουλιέλμου – ΕΚΑΠΥ)

12.45μμ – 13.30μμ: Παραδείγματα και καλές πρακτικές Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων στον τομέα της Υγείας (ΓΝ Καβάλας, ΓΝ Χανίων, Αναστασία Ζαχαροπούλου – ΓΔΔΣ).

13.30μμ – 13.45μμ: Ερωτήσεις

13.45μμ – 14.00μμ: Σύνοψη – Συμπεράσματα

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις και το video της εκδήλωσης, πατώντας στην παρακάτω ενότητα:

Ενημερωτικό / Εκπαιδευτικό Υλικό

Νέα προθεσμία μέχρι 31/5/2022 για την υποβολή ερωτηματολογίου για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Σύμφωνα με το  υπ’ αριθμ. 52894/23-5-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και την υποβολή του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου αποτίμησης της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β΄ 466/08-02-2021) παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Στις 20/6/2022 η επόμενη επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ με θέμα «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

H Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για αγαθά και υπηρεσίες) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου σας ενημερώνει ότι το επόμενο πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα  στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με θέμα  «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» θα γίνει στις 20/6/2022. Απευθύνεται στους υπαλλήλους και τα στελέχη των αναθετουσών αρχών, των ελεγκτικών φορέων, των διαχειριστικών αρχών και των δημοσίων φορέων γενικότερα, που αφορούν στον σύγχρονο και στρατηγικό τομέα των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων. Το πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ ανήκει στον τομέα «Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική», έχει διάρκεια τέσσερις ημέρες (28 ώρες) και τίτλο ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ με κωδικό 80063Ο22.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΠ /ΕΚΔΔΑ (https://www.ekdd.gr) και στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα (https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/)

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την αποτίμηση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις- Προθεσμία μέχρι 20/5/2022

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 14900/04-02-2021 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 466/08-02-2021), είναι απαραίτητη η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησής του. Για τις ανάγκες αποτίμησης της εφαρμογής του είναι απαραίτητο να μελετηθούν οι ετήσιοι ποσοτικοί Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης που περιγράφονται στο ΕΣΔ και για το λόγο αυτό  συντάχθηκε από τη Γενική Διεύθυνση  Δημοσίων Συμβάσεων ένα σχετικό ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή. Με το  υπ. Αριθμ. 44271/28-04-2022 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων, ζητείται από τις αρμόδιες για τις δημόσιες συμβάσεις οργανικές μονάδες των αναθετουσών αρχών να  συμπληρώσουν και να υποβάλουν το ηλεκτρονικό αυτό ερωτηματολόγιο μέχρι τις 20/5/2022.

A Global Procurement Partnership for Sustainable Development: An International Stocktaking of Developments in Public Procurement

Η έκθεση αυτή συντάχθηκε από μια ομάδα παγκόσμιων εμπειρογνωμόνων και συμβούλων της Παγκόσμιας Τράπεζας. Διερευνάται ο δυνητικά καταλυτικός ρόλος των δημοσίων συμβάσεων μέσα από την εφαρμογή της σχέσης ποιότητας-τιμής ως μια σημαντική κινητήριος δύναμη στη βελτίωση της διακυβέρνησης. Προωθεί την επιδίωξη στόχων που προσθέτουν αξία πέρα από τη δημοσιονομική εξοικονόμηση στις δημόσιες αγορές. Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να χρησιμεύσουν ως εργαλείο για την επίτευξη ευρύτερης κοινωνικοοικονομικής αλλαγής περιλαμβάνοντας ευρύτερους στόχους, όπως τη  περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τη στήριξη μικρών  επιχειρήσεων, τη προστασία των ευάλωτων ομάδων στην κοινωνία.

Ο τίτλος της έκθεσης είναι: «A Global Procurement Partnership for Sustainable Development: An International Stocktaking of Developments in Public Procurement» και μπορεί να αντληθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://documents.worldbank.org/curated/en/173331642410951798/Synthesis-Report

Ενημερωτική έκδοση για τις ΠΔΣ της ΕΕ – Τεύχος Δεκεμβρίου 2021 – Συνέντευξη για την πρόοδο της Ελλάδας στον τομέα των ΠΔΣ.

    Το GPP News Alert της Ευρωπαϊκής Επιτροπή (European Commission, Directorate-General Environment) εκδίδεται κάθε μήνα και παρέχει σύντομα άρθρα, προσεχείς εκδηλώσεις Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων, νέες πρωτοβουλίες και οδηγούς, ενημερώσεις για τη σχετική νομοθεσία, συνεντεύξεις και παραδείγματα καλών πρακτικών ΠΔΣ.

    Το GPP News Alert για το μήνα Δεκέμβριο δημοσιεύτηκε και φιλοξενεί τη συνέντευξη της κ. Αναστασίας Ζαχαροπούλου με θέμα: «Putting GPP plans into concrete actions in Greece» Η κ. Ζαχαροπούλου είναι στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Πρόεδρος της Διυπουργικής Επιτροπής για τις Πράσινες Δημοσίες Συμβάσεις.

Διαβάστε το newsletter:

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_109_NewsAlert_December_2021.pdf

Έκθεση για τις βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις τροφίμων ως εργαλείο ανάπτυξης, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

     Η έκδοση «Public food procurement for sustainable food systems and healthy diets» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (FAO, Bioversity International) στοχεύει να συμβάλει στη διάδοση και χρήση των βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων  τροφίμων ως εργαλείο ανάπτυξης, ιδίως στην περίπτωση των προγραμμάτων σχολικών γευμάτων.

       Υποστηρίζει ότι οι βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις τροφίμων μπορούν να προσφέρουν μια αγορά για τους ντόπιους και τους μικροκαλλιεργητές, να προωθήσουν τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της αγροβιοποικιλότητας και να βελτιώσει τη διατροφή και την υγεία των παιδιών και των κοινοτήτων.Ο τίτλος της έκδοσης είναι: «Public food procurement for sustainable food systems and healthy diets» και μπορεί να αντληθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb7960en/

Έκθεση επισκόπησης της διεθνούς εμπειρίας στην εφαρμογή των ΠΔΣ

Η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) δημοσίευσε μια έκθεση στην οποία περιλαμβάνεται μια επισκόπηση της διεθνούς εμπειρίας στην εφαρμογή των ΠΔΣ. Η πρόθεση είναι να εξοπλίσει τους εμπλεκόμενους με γνώση των θεμάτων που πρέπει να λάβουν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΣ). Η έκθεση βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα παραδειγμάτων και παράλληλα παρέχει συνδέσμους σε σχετικά εγχειρίδια και εργαλεία.  Έχει τίτλο «Green Public Procurement: An Overview of Green Reforms in Country Procurement Systems» και μπορεί να αντληθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36508

Kατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή των βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων από το UNEP (2η έκδοση)

Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment Programme, UNEP) εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2021 κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή των βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων με τίτλο: “Sustainable Public Procurement How toWake the Sleeping Giant” – Introducing the United Nations Environment Programmes Approach»

Ο οδηγός αυτός παρέχει οδηγίες σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση η οποία βασίζεται στην εμπειρία και την ανατροφοδότηση που λαμβάνεται από χώρες που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει την προσέγγιση αυτή. Ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων, βήμα προς βήμα, και προορίζεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς και έμπνευσης για τις βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις γενικά. Στόχος είναι να παράσχει ένα κοινό όραμα, γλώσσα και πλαίσιο για τις βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις και να καθοδηγήσει τους ενδιαφερόμενους προς την κατεύθυνση της εφαρμογής τους.

Η συγκεκριμένη έκδοση ενσωματώνει μεγάλο αριθμό βέλτιστων πρακτικών και περιπτωσιολογικών μελετών που συγκεντρώθηκαν από το 2012, ενώ η μεθοδολογία που προτείνεται λαμβάνει υπόψη χρήσιμα συμπεράσματα από προηγούμενες βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις.

Μπορεί να αντληθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.unep.org/resources/publication/second-edition-uneps-sustainable-public-procurement-guidelines

Πρώτη Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ) εξέδωσε δελτίο τύπου για την «Πρώτη Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα». Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο δελτίο τύπου στην σελίδα https://sepan.gr/images/file/deltio-typou-parousiasis-1hs-ekthesis-kyklikis-oikonomias-stin-ellada.pdf, μέσω του οποίου σας δίνετε η πρόσβαση στην εκτενή περίληψη της Έκθεσης.

Οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU ECOLABEL)

Στην ιστοσελίδα της ΕΕ (https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html) θα βρείτε τα οικολογικά κριτήρια για 11 κατηγορίες προϊόντων & υπηρεσιών:

 1. Προϊόντα προσωπικής φροντίδας
 2. Προϊόντα καθαρισμού
 3. Ένδυση και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
 4. Φτιάξτο μόνος σου (Do-It-Yourself – DIY) – αφορά στα Χρώματα και Βερνίκια
 5. Ηλεκτρονικές συσκευές
 6. Επενδύσεις
 7. Έπιπλα και στρώματα κρεβατιού
 8. Κηπουρική
 9. Λιπαντικά
 10. Προϊόντα χάρτου
 11. Καταλύματα διακοπών

Εκσυγχρονισμός του εθνικού συστήματος απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ (EU ECOLABEL)

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του εθνικού συστήματος απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ εξέδωσε την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/125392/2021 (ΦΕΚ 6414 Β’) «Καθορισμός αρμόδιων φορέων, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU ECOLABEL) και εκσυγχρονισμός του εθνικού συστήματος απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ».

Ενεργειακή ετικέτα – Νέοι κανονισμοί

Από τον Μάρτιο του 2021 η ΕΕ εφαρμόζει νέους κανονισμούς σχετικά με τις ενεργειακές ετικέτες. Οι νέες απαιτήσεις επισήμανσης έχουν διατεθεί για εννέα κατηγορίες προϊόντων, τα οποία έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους προμηθευτές του δημόσιου που αγοράζουν / μισθώνουν ηλεκτρικές συσκευές. Το έργο BELT που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, για να βοηθήσει τους προμηθευτές του δημόσιου σε αυτήν τη μετάβαση, δημοσίευσε μια Λευκή Βίβλο συνοψίζοντας τις βασικές διατάξεις του νέου συστήματος επισήμανσης και παρέχοντας συστάσεις στους προμηθευτές του δημόσιου για συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και διαβάστε το αρχείο σε μορφή pdf:

https://sustainable-procurement.org/resource-centre/?c=search&uid=a68aa92f

Επισκεφτείτε την ενότητα «Σεμινάρια – Εκδηλώσεις» – Εκδηλώσεις, για να ενημερωθείτε για τις επερχόμενες προγραμματισμένες διοργανώσεις

Για να την επισκεφτείτε πατήστε εδώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ανάπτυξη συνεργειών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών και του Κέντρου Αριστείας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας με τη Σύνοδο των Αντιπρυτάνεων Οικονομικών των ελληνικών ΑΕΙ

Αθήνα, 02/07/2021

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (ΓΔΔΣ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) και ταυτόχρονα η επισπεύδουσα υπηρεσία για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και το Κέντρο Αριστείας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας συνεχίζει τη συνεργασία της με τη Σύνοδο των Αντιπρυτάνεων Οικονομικών των ελληνικών ΑΕΙ.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο τη διεύρυνση της επικοινωνίας της ΕΚΑΑ με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας μας πραγματοποίησε με επιτυχία στις 24 και 25 Ιουνίου 2021 ενημερωτικές διαδικτυακές εκδηλώσεις για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας αντίστοιχα. Τις ενημερωτικές εκδηλώσεις παρακολούθησαν 80 στελέχη των Οικονομικών Υπηρεσιών και των ΕΛΚΕ από 19 συνολικά Πανεπιστήμια, τα οποία θα αποτελέσουν τα σημεία επαφής μεταξύ των Α.Ε.Ι. και της ΕΚΑΑ. Απώτερος σκοπός ήταν η ευαισθητοποίηση και η ενθάρρυνση των Πανεπιστημίων της χώρας για τη διενέργεια δημοσίων συμβάσεων με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, αλλά και τη σύναψη Συμβάσεων Καινοτομίας για την προώθηση καινοτόμων λύσεων και την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα μας. Στην ενημερωτική εκδήλωση για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, στα οικολογικά σήματα και συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, στο κόστος κύκλου ζωής και σε καλές πρακτικές.

Στην ενημερωτική εκδήλωση για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο νομοθετικό πλαίσιο, στα χρηματοδοτικά εργαλεία, στην υλοποίηση και παρακολούθηση των Δημόσιων Συμβάσεων Καινοτομίας και στο Κέντρο Αριστείας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις στο προσεχές διάστημα.

Από το Γραφείο Τύπου

Πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ – ΕΚΔΔΑ για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Το επόμενο προγραμματισμένο σεμινάριο με τίτλο ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ με κωδικό 80102Ο21 (Τομέας «Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική») θα πραγματοποιηθεί από 5/7/2021 μέχρι 8/7/2021. Το πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται στους υπαλλήλους και στα στελέχη των αναθετουσών αρχών, των ελεγκτικών φορέων, των διαχειριστικών αρχών και των δημοσίων φορέων γενικότερα, που το αντικείμενο της εργασίας τους σχετίζεται με τον σύγχρονο και στρατηγικό τομέα των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΠ / ΕΚΔΔΑ (https://www.ekdd.gr) και στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα (https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/).

Δημοσίευση διακήρυξης συμφωνίας - πλαίσιο 2ετους διάρκειας για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού με πράσινα κριτήρια για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικής κυβέρνησης (Υπουργείων)

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ δημοσιεύτηκε διεθνείς ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη
σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο 2ετους διάρκειας για την προμήθεια 375.460 δεσμίδων των 500
φύλλων χάρτου φωτοαντιγραφής (μεγέθους Α4 και Α3) μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 931.910,00
€, ΦΠΑ 24%: 223.658,40€ και συνολικά 1.155.568,40 €, για κάλυψη αναγκών δημοσίων φορέων
(Υπουργείων ).
Στοιχεία διαγωνισμού:
Αριθμός Α/Α Συστήματος: 105695
Κωδικός CPV: 30197643-5
Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21-05-2021 11:11:43
Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 22-06-2021 15:00:00

Έναρξη πιστοποιημένου επιμορφωτικού προγράμματος του ΙΝΕΠ – ΕΚΔΔΑ για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

H Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την έναρξη πιστοποιημένου επιμορφωτικού προγράμματος για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται στους υπαλλήλους και στα στελέχη των αναθετουσών αρχών, των ελεγκτικών φορέων, των διαχειριστικών αρχών και των δημοσίων φορέων γενικότερα, που το αντικείμενο της εργασίας τους σχετίζεται με τον σύγχρονο και στρατηγικό τομέα των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων.

Το πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ ανήκει στον τομέα «Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική», έχει διάρκεια τέσσερις ημέρες και τίτλο ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ με κωδικό 80112. Επόμενο προγραμματισμένο σεμινάριο: 19/4/2021 μέχρι 22/4/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΠ / ΕΚΔΔΑ (https://www.ekdd.gr) και στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα (https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/)

Νέα ευρωπαϊκά πράσινα κριτήρια για την κατηγορία «υπολογιστές, οθόνες, φορητές ταμπλέτες (tablets) και έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones)»

Νέα ευρωπαϊκά πράσινα κριτήρια για την κατηγορία «υπολογιστές, οθόνες, φορητές ταμπλέτες (tablets) και έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones)» Τον Μάρτιο του 2021 εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα νέα πράσινα κριτήρια για υπολογιστές, οθόνες, φορητές ταμπλέτες (tablets) και έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones). Τα κριτήρια εκδόθηκαν αρχικά στην αγγλική γλώσσα, θα ακολουθήσει όμως και η μετάφρασης τους σε άλλες γλώσσες της ΕΕ. Δείτε περισσότερα στον σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την 08/02/2020 (ΦΕΚ 466 Τεύχος Β’). Μετά από μια μακρόχρονη διαδικασία προετοιμασίας, η Ελλάδα πλέον συγκαταλέγεται σε εκείνες τις χώρες που διαθέτουν ένα σημαντικό οδηγό/εργαλείο για την υλοποίηση πράσινων πολιτικών και στον τομέα του Δημοσίου. Ως γνωστόν, το Δημόσιο είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής προϊόντων, υπηρεσιών και δημοσίων έργων πράγμα που τον καθιστά καθοριστικό διαμορφωτή του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγής, της κατανάλωσης όσο και της απόρριψης κατά και μετά τη χρήση. Όλα
αυτά τα αγαθά, υπηρεσίες και δημόσια έργα έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής τους

Η ιδέα του Σχεδίου Δράσης είναι να παροτρύνει τις αναθέτουσες αρχές της χώρας μας να χρησιμοποιήσουν την αγοραστική τους δύναμη, προκειμένου να προμηθευτούν αγαθά, υπηρεσίες και έργα με λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και, συνεπώς, να καθοδηγήσουν τους παραγωγούς – προμηθευτές του Δημοσίου, που ικανοποιούν παράλληλα την ιδιωτική ζήτηση για προϊόντα, υπηρεσίες και έργα, στη χρήση νέων πρώτων υλών και τεχνικών παραγωγής που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κλάδου παραγωγής τους.
Παράλληλα, στόχος της υιοθέτησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι και η εξοικονόμηση πόρων για τον δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα όταν συνεκτιμηθεί το κόστος του κύκλου ζωής του αγαθού, της υπηρεσίας ή του έργου και όχι μόνο η αρχική τιμή απόκτησης.
Τέλος, μέσω της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, επιχειρείται να διασφαλιστεί ότι τα προς προμήθεια προϊόντα/ υπηρεσίες/ δημόσια έργα παράγονται και παρέχονται και εκτελούνται με βάση τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας δίνοντας έμφαση στις πτυχές της ανθεκτικότητας, της δυνατότητα επισκευής και της επαναχρησιμοποίησης υλικών ή προϊόντων.
Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, οι προαναφερθείσες επιδιώξεις που προάγονται μέσω του Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων θα πρέπει να εναρμονίζονται με την υποχρέωση της χώρας μας να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων, την ανάπτυξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
Οι γενικοί στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των ΠΔΣ είναι:
1) Η καθιέρωση και η εφαρμογή ενός στοιχειώδους επιπέδου υιοθέτησης πράσινων κριτηρίων στις Δημόσιες Συμβάσεις προϊόντων, υπηρεσιών και έργων.
2) Η σταδιακή αύξηση της προμήθειας πράσινων προϊόντων και πράσινων υπηρεσιών στη διάρκεια της επόμενης τριετίας σε καθορισμένους τομείς αγαθών, υπηρεσιών και έργων.
3) Η ευρύτερη ενσωμάτωση της εκτίμησης του κόστους του κύκλου ζωής των προϊόντων στις Δημόσιες Συμβάσεις.
4) Η διάδοση του περιβαλλοντικού και του οικονομικού οφέλους που αποφέρουν οι ΠΔΣ.
5) Η ενεργή συμμετοχή των εμπλεκομένων (αναθέτουσες αρχές, οικονομικοί φορείς) στη διαδικασία των ΠΔΣ.
6) Η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων και επικαιροποίηση αυτών για τη βέλτιστη εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης και την προσαρμογή αυτού στα εκάστοτε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα
στο πεδίο αυτό.

Δημοσιεύτηκαν νέα Ευρωπαϊκά κριτήρια για Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στον τομέα της οδικής μεταφοράς

Αυτά τα νέα κριτήρια μόλις δημοσιεύτηκαν στην αγγλική γλώσσα μαζί με την τεχνική έκθεση του Κέντρου Ερευνών. Θα ακολουθήσει η μετάφραση των κριτηρίων και στις υπόλοιπες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και διαβάστε το αρχείο σε μορφή pdf στην αγγλική έκδοση:

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/EU%20GPP%20criteria%20for%20road%20transport.pdf

Εγχειρίδιο για αρχές που αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις με βάση τα κριτήρια του οικολογικού σήματος της ΕΕ για έντυπο χαρτί, χαρτί γραφικής ύλης και προϊόντα χάρτινων σακουλών μεταφοράς

Το νέο εγχειρίδιο έχει μόλις δημοσιευτεί. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και διαβάστε το αρχείο σε μορφή: pdf:

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Manual%20for%20authorities%20Printed_Stationery%20paper.pdf

Πρόσφατα επικαιροποιημένα κριτήρια ΠΔΣ για Οδικές Μεταφορές που δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στις 18 Οκτωβρίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια αναθεωρημένη έκδοση των κριτηρίων των ΠΔΣ για τις οδικές μεταφορές, ενημερώνοντας τα κριτήρια που δημοσιεύθηκαν το 2019. Η αναθεώρηση ήταν απαραίτητη για να προσαρμοστεί με τις αλλαγές που εισήγαγε η Οδηγία 2019/1161/ΕΕ, σχετικά με την προώθηση της καθαρότητας και ενεργειακής αποδοτικότητας των οχημάτων οδικών μεταφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και διαβάστε το αρχείο σε μορφή pdf:

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_108_NewsAlert_November_2021.pdf

Διεθνείς εμπειρίες σχετικά με τις ΠΔΣ

Η Παγκόσμια Τράπεζα δημοσίευσε πρόσφατα μια έκθεση στην οποία γίνεται επισκόπηση της διεθνούς εμπειρίας στην εφαρμογή των ΠΔΣ. Η έκθεση επικεντρώνεται στο θεσμικό πλαίσιο που απαιτείται για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των πρακτικών των ΠΔΣ στην κυβέρνηση και επιδιώκει να εφοδιάσει τους ακούμενους, ώστε να έχουν μία ευρεία κατανόηση των θεμάτων που πρέπει να μελετηθούν κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ΠΔΣ. Η έκθεση βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα από παραδείγματα χωρών και παρέχει συνδέσμους σε εγχειρίδια και εργαλεία για τους ασκούμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Green Public Procurement : An Overview of Green Reforms in Country Procurement Systems (worldbank.org)

Τι είναι Πράσινη Δημόσια Σύμβαση (ΠΔΣ);

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (COM (2008) 400, pg. 4), ως Πράσινη Δημόσια Σύμβαση (ΠΔΣ, Green Public Procurement) ορίζεται η διαδικασία όπου οι αναθέτουσες αρχές επιδιώκουν να προμηθευτούν αγαθά, υπηρεσίες και έργα με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, σε σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα, υπηρεσίες και δημόσια έργα με τις ίδιες βασικές λειτουργικότητες.

Για ποιο λόγο πρέπει οι Δημόσιες Συμβάσεις να έχουν οικολογικό προσανατολισμό (να είναι πράσινες);

Ο δημόσιος τομέας είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής στην οικονομία. Οι κρατικές δαπάνες για έργα, αγαθά και υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 14% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας περίπου 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. [1] Μέσω των ΠΔΣ εκπληρώνονται οι στόχοι περιβαλλοντικής πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή απόδοση και την ποιότητα του αέρα και ταυτόχρονα μπορεί να επιτευχθεί αύξηση της οικονομικής απόδοσης με την κοστολόγηση του κύκλου ζωής.  Οι δημόσιοι φορείς με τον τρόπο αυτό συμβάλουν στην προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης ανταγωνιστικών βιώσιμων λύσεων ενώ συγχρόνως ενισχύουν την εικόνα τους και δίνουν το καλό παράδειγμα.

[1] https://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm.

Είναι υποχρεωτικό οι Δημόσιες Συμβάσεις να διενεργούνται με πράσινα κριτήρια;

Το θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων περιλαμβάνει προαιρετικές διατάξεις για τις ΠΔΣ με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις υποχρεωτικών διατάξεων σε ειδικότερη τομεακή νομοθεσία π.χ. πλαστικά μιας χρήσης, ενεργειακή απόδοση κτιρίων. Προς την ίδια κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παροτρύνει τις αναθέτουσες αρχές να λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες στις διαγωνιστικές διαδικασίες, ενώ παράλληλα έχει θεσπίσει πράσινα κριτήρια για μια σειρά από κατηγορίες προϊόντων, υπηρεσιών και δημοσίων έργων που παρουσιάζονται σε σχετική ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. Αυτά τα πράσινα κριτήρια είναι προαιρετικά, ενώ σε τακτική βάση επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται. Επιπρόσθετα, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν Εθνικά Σχέδια Δράσης (ΕΣΔ) για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων και να υποβάλουν προτάσεις για τη χάραξη εθνικής πολιτικής. Τα ΕΣΔ θέτουν εθνικούς στόχους και παρέχουν πολιτική ώθηση στη διαδικασία εφαρμογής και ευαισθητοποίησης για πιο οικολογικές δημόσιες συμβάσεις.

Τι είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συβάσεις;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την εφαρμογή της πολιτικής των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, κάλεσε τα Κράτη Μέλη να καταρτίσουν Εθνικά Σχέδια Δράσης (ΕΣΔ) για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων  (ΠΔΣ). Τα ΕΣΔ πρέπει να περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης αλλά και τους επιθυμητούς στόχους, προσδιορίζοντας το μέτρα που θα ληφθούν για την επίτευξή τους.

Η χώρα μας από το Φεβρουάριο του 2021 διαθέτει Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων το οποίο ενέκριναν οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄/466/2021). Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αξιοποιεί τη δυναμική των Δημοσίων Συμβάσεων στην κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας μέσα στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τους τομείς αυτούς, αλλά και μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την πρωτογενή παραγωγή προς αυτή την κατεύθυνση.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΠΔΣ θέτει σταδιακά σε όλες τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς ποσοτικούς στόχους για τη διενέργεια πράσινων δημοσίων συμβάσεων σε καθορισμένες κατηγορίες αγαθών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων με χρονικό ορίζοντα τα τρία έτη (2021-2023).

Ποιοί είναι οι άμεσοι στόχοι του ΕΣΔ;

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης θέτει ποσοστιαίους ποσοτικούς στόχους για το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων που θα προκηρύσσονται κατ’ έτος, ανάλογα με τον φορέα υλοποίησης (κεντρικές κυβερνητικές αρχές/ μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς). Συγκεκριμένα, οι φορείς υλοποίησης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ποσοστιαίους ποσοτικούς στόχους κατ’ έτος, του Πίνακα Β2 του ΕΣΔ για τις κατηγορίες των αγαθών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων, δεσμευτικής εφαρμογής και του Πίνακα Β3 για τις κατηγορίες μη δεσμευτικής εφαρμογής, υιοθετώντας σταδιακά τουλάχιστον τα στοιχειώδη κριτήρια που παρατίθενται στο Παράρτημα του ΕΣΔ. Η υποχρέωση εφαρμογής ξεκινά από 1.1.2021 για τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές, 1.1.2022 για τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και 1.1.2023 για τους αναθέτοντες φορείς. Ο βαθμός υιοθέτησης των κριτηρίων που τίθεται ως στόχος διαφέρει από 20%  έως 80%.

Τι σημαίνει στην πράξη «κατηγορία αγαθών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων, δεσμευτικής εφαρμογής» και τι «μη δεσμευτικής εφαρμογής»;

Όταν το αντικείμενο μιας δημόσιας σύμβασης ανήκει στην κατηγορία των αγαθών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων δεσμευτικής εφαρμογής, τότε στις διακηρύξεις είναι υποχρεωτική η ενσωμάτωση των πράσινων κριτηρίων του ΕΣΔ, για την επίτευξη των εθνικών στόχων. Αντίθετα, για τις κατηγορίες μη δεσμευτικής εφαρμογής, η ενσωμάτωση πράσινων κριτηρίων στις διακηρύξεις αποτελεί ισχυρή σύσταση. Σε καμία περίπτωση όμως δε θίγεται η νομιμότητα της σύμβασης από την ενσωμάτωση ή όχι των πράσινων κριτηρίων σε αυτή.

Ποιές είναι οι κατηγορίες αγαθών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων, δεσμευτικής εφαρμογής και ποιες μη δεσμευτικής εφαρμογής;

Κατηγορίες αγαθών, υπηρεσιών και έργων δεσμευτικής εφαρμογής

 • Χαρτί φωτοαντιγραφής και γραφής
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οθόνες
 • Εξοπλισμός απεικόνισης (εκτυπωτές, σαρωτές, πολυμηχανήματα φωτοαντιγραφής, εκτύπωσης και σάρωσης)
 • Εσωτερικός φωτισμός – Λαμπτήρες LED
 • Κλιματιστικά μηχανήματα
 • Λιπαντικά (αναγεννημένα και βιοδιασπώμενα)
 • Μεταφορικά μέσα (οχήματα και υπηρεσίες μεταφοράς)
 • Οδοφωτισμός και σηματοδότες κυκλοφορίας

Κατηγορίες αγαθών, υπηρεσιών και έργων μη δεσμευτικής εφαρμογής

 • Έπιπλα
 • Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας
 • Προϊόντα και υπηρεσίες συντήρησης εξωτερικών δημοσίων χώρων (Καθαρισμός, κηπουρική)
 • Υποδομές διαχείρισης λυμάτων
 • Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός χρησιμοποιούμενος στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (Υγειονομικός ΗΗΕ)
 • Σχεδιασμός οδοποιίας, κατασκευή και συντήρηση
 • Σχεδιασμός κτιρίων γραφείων, κατασκευή και διαχείριση

Πού μπορώ να βρω το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των ΠΔΣ;

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για τα έτη 2021 έως 2023 εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική ΚΥΑ δημοσιεύτηκε στο υπ’ αρ. 466/Τεύχος Β’/8-2-2021 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ). www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΦΕΚ466Β_08022021_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΓΚΡΙΣΗ-ΣΧΕΔΙΟΥ-ΔΡΑΣΗΣ_ΠΡΑΣΙΝΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.pdf

Με ποιό τρόπο γίνεται η παρακολούθηση της εφαρμογής του ΕΣΔ;

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης, αποτελεί τη σημαντικότερη παράμετρο για την επιτυχία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Η «Επιτροπή Διοίκησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης» έχει την ευθύνη για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής της. Για το σκοπό αυτό, έχουν τεθεί ποσοτικοί Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (KPIs-Key Performance indicators) οι οποίοι θα ελέγχονται σε συνεχή βάση ενώ θα αναφέρονται σε ετήσια βάση (ήτοι κάθε 12 μήνες).

 

Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ) επιτρέπει την άμεση, αξιόπιστη και πλήρως αυτοματοποιημένη καταγραφή του συνόλου των προμηθειών των φορέων του δημοσίου. Με κατάλληλη τροποποίηση της ψηφιακής μορφής του Εθνικού Συστήματος και συμπλήρωσης κατάλληλου πεδίου, θα καταχωρούνται στο Σύστημα όλες οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις και αυτομάτως θα κωδικοποιούνται για στατιστική επεξεργασία.

Μπορεί να χαρακτηριστεί μια δημόσια σύμβαση ως «πράσινη» αν δεν περιλαμβάνεται στους στόχους του ΕΣΔ και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Για τις κατηγορίες αγαθών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων που περιλαμβάνονται στο ΕΣΔ, μια σύμβαση μπορεί να χαρακτηριστεί πράσινη αν πληρούνται τα πράσινα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα 2 του ΕΣΔ. Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία η οποία δεν περιλαμβάνεται στο ΕΣΔ, μια σύμβαση μπορεί να χαρακτηριστεί πράσινη αν πληρούνται τουλάχιστον τα στοιχειώδη κριτήρια που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατηγορία αυτή, χωρίς ωστόσο να προσμετρούνται για τη επίτευξη των εθνικών στόχων.

Μπορώ να έχω πρόσβαση στα πράσινα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Τα πράσινα κριτήρια της ΕΕ έχουν καταρτιστεί για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της διαδικασίας προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων με οικολογικό προσανατολισμό, και να μπορούν να ενσωματωθούν απευθείας στα τεύχη προκήρυξης των σχετικών διαγωνισμών. Επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τα προϊόντα, τις νέες τεχνολογίες, τις εξελίξεις στην αγορά και τις αλλαγές στη νομοθεσία, ενώ για τις περισσότερες κατηγορίες αγαθών είναι διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (και στην ελληνική γλώσσα). Η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε όλους μέσα από τη σχετική ιστοσελίδα της ΕΕ (https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm).