Ανώνυμη

  (Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται υποχρεωτικά)

  Στοιχεία Καταγγελλόμενης Επιχείρησης

  ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ*

  Σχετικά με την αναφορά/καταγγελία

  Η υπόθεσή σας εκκρεμεί ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων;
  ΝΑΙΟΧΙ

  Η υπόθεσή σας εκκρεμεί ενώπιον του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή άλλου Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών;
  ΝΑΙΟΧΙ

  Έχετε υποστεί οικονομική ζημία; Αν ναι, παρακαλούμε να προσδιορίσετε το ύψος της.

  ΝΑΙΟΧΙ

  Ημερομηνία τέλεσης παράβασης

  Επισυναπτόμενα στοιχεία που τεκμηριώνουν την αναφορά/καταγγελία (π.χ. παραστατικά, αντίγραφα συμβάσεων, φωτογραφίες, σύνδεσμοι ιστοσελίδων, σχετική αλληλογραφία, κ.λ.π.)  Σημείωση σχετικά με την αναφορά/καταγγελία σας:
  1. Η παρούσα αναφορά/καταγγελία ενδέχεται να διαβιβαστεί στην καταγγελλόμενη επιχείρηση ή σε δημόσια αρχή.
  2. Η Υπηρεσία μας δεν αποτελεί φορέα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

  Προσωπικά δεδομένα:
  Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή συλλέγει, επεξεργάζεται και διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής της και των καθηκόντων δημοσίου συμφέροντος που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περίπτ. ε του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γ.Κ.Π.Δ.),
  Για την άσκηση των προβλεπόμενων από τα άρθρα 15, 16 και 18 του Γ.Κ.Π.Δ. δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων (πρόσβασης, διόρθωσης και περιορισμού) που επεξεργάζεται κατά την εξέταση της αναφοράς σας, καθώς και όσων έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο και εντός των ορίων και του σκοπού της σχετικής έρευνας, μπορείτε να απευθύνεσθε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: http://www.mindev.gov.gr/politiki-prostastias-dedomenon/