Καταγγελίες Πολιτών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και τον τρόπο διαχείρισης των καταγγελιών ή των αναφορών των καταναλωτών:

Τι κάνει η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή:

  • Ελέγχει την εφαρμογή της ειδικής νομοθεσίας, η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητά της και  αφορά στην προστασία του καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό παραλαμβάνει τις καταγγελίες ή τις αναφορές των καταναλωτών, τις οποίες ταξινομεί ανάλογα με τη βαρύτητα των καταγγελλόμενων παραβάσεων. Εν συνεχεία, προβαίνει σε περαιτέρω έλεγχο και επεξεργασία των καταγγελιών, μόνον εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, αξιολογώντας μια σειρά από κριτήρια. Μεταξύ άλλων, αξιολογεί την ανάγκη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, τις πιθανές επιπτώσεις στο καταναλωτικό κοινό από την καταγγελλόμενη συμπεριφορά, καθώς και το αποτέλεσμα που προσδοκάται από την παρέμβαση της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας  Καταναλωτή σε συγκεκριμένη υπόθεση.
  • Επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στους προμηθευτές, σε περίπτωση που διαπιστώσει παράβαση της νομοθεσίας, που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.
  • Διαβιβάζει τις καταγγελίες ή τις αναφορές των καταναλωτών στις αρμόδιες αρχές, σε περίπτωση αναρμοδιότητάς της.

Τι δεν κάνει η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή:

  • Δεν προβαίνει σε γνωμοδοτήσεις ή απαντήσεις σε νομικά ερωτήματα.
  • Δεν επιβάλλει κυρώσεις όταν απαιτείται η απόδειξη πραγματικών περιστατικών, και όταν  το καταγγελλόμενο περιστατικό δε συνιστά παράβαση της νομοθεσίας που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης, αλλά ενδεχόμενη παράβαση άλλων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
  • Δεν είναι αρμόδια για τη χορήγηση ή τη δικαστική επιδίωξη αποζημίωσης λόγω υλικής ή ηθικής βλάβης που ενδεχομένως υφίσταται ο εκάστοτε καταγγέλλων, ούτε μπορεί να εξαναγκάσει δικαστικώς ή εξωδίκως προμηθευτές να επιστρέψουν σε συγκεκριμένο καταναλωτή αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Στη περίπτωση αυτή αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.
  • Δεν αποτελεί όργανο εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών των καταναλωτών με τους προμηθευτές, καθώς η αρμοδιότητά της εξαντλείται στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε βάρος προμηθευτών. Εφόσον επιθυμείτε την μεσολάβηση για την εξωδικαστική επίλυση της ατομικής σας καταναλωτικής διαφοράς με έναν προμηθευτή θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν από τους φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που είναι εγγεγραμμένοι και καταχωρημένοι σε ειδικό μητρώο. Ειδικώς, για διαφορές που ανακύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την διαδικασία της Ηλεκτρονικής Επίλυση Διαφορών.