Η Διεύθυνση Σημάτων από 6/6/2019 και κάθε Πέμπτη δεν θα πραγματοποιεί οποιαδήποτε συναλλαγή με το κοινό.Η υποδοχή του κοινού θα πραγματοποιείται όλες τις εργάσιμες μέρες, πλην της Πέμπτης. Εντούτοις, σημειώνεται ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης θα λειτουργούν κανονικά σε 24/ωρη βάση, καθ’ όλες τις ημέρες, πλην αντιθέτου ανακοίνωσης. Το ίδιο ισχύει και για τις συνεδριάσεις της ΔΕΣ. Τυχόν εκπνοή προθεσμίας που έχει ταχθεί προς ενέργεια συγκεκριμένης πράξης και συμπίπτει με ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα με σχετική σημείωση του αρμόδιου υπαλλήλου. Εκ της Διευθύνσεως

 


 

ΛΟΓΩ ΕΠΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Κ.Λ.Π.) ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/05 ΕΩΣ ΚΑΙ 10/06/2019. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Β΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Εμπορικά Σήματα

Το εμπορικό σήμα αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου.

Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του με κάθε τρόπο, στα προϊόντα του, στις συσκευασίες και σε κάθε έντυπο υλικό. Έτσι συμβάλλει στην αναγνώριση της προέλευσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας από τον καταναλωτή.

Εισαγωγή

Η Διεύθυνση Σημάτων είναι αρμόδια για την εφαρμογή των άρθρων 121-183 Ν. 4072/2012 για τα σήματα (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012) με τον οποίο παρέχεται προστασία σε εθνικό επίπεδο του σήματος των προϊόντων ή και υπηρεσιών των επιχειρήσεων.

Τη Διεύθυνση Σημάτων συγκροτούν τα παρακάτω τμήματα:

α) Τμήμα Κατάθεσης Σημάτων και Θεσμικών Ρυθμίσεων.

β) Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων.

γ) Τμήμα Ελληνικού Σήματος Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Σημάτων αναφέρεται στα παρακάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:

α) Τμήμα κατάθεσης Σημάτων και Θεσμικών Ρυθμίσεων στο οποίο υπάγονται:

1) Η εφαρμογή της υφιστάμενης Νομοθεσίας σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης σημάτων.

2) Η παραλαβή και ο έλεγχος των δηλώσεων σημάτων (Εθνικών, Διεθνών, εκ Μετατροπής Κοινοτικού και εκ Μετατροπής Διεθνούς), η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων στα ειδικά βιβλία και ευρετηρίαση των σημάτων.

3) Η καταχώριση στα βιβλία των σχετικών μεταβολών επί των σημάτων, η χορήγηση πιστοποιητικών για τις πιο πάνω πράξεις, καθώς και η χορήγηση αντιγράφων σημάτων σε κάθε ενδιαφερόμενο ύστερα από αίτησή του.

4) Η μέριμνα τήρησης και λειτουργίας μηχανογραφικού αρχείου των σημάτων.

5) Η παρακολούθηση και η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που αφορούν τα αντικείμενα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η μελέτη και η εισήγηση σε θέματα επέκτασης της προστασίας με την κατάθεση και άλλων αντικειμένων αυτής.

β) Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων στο οποίο υπάγονται:

1) Η εφαρμογή της υφιστάμενης Νομοθεσίας για την παραδοχή των σημάτων.

2) Η δημοσίευση αποφάσεων των εξεταστών.

3) Η μέριμνα για τη λειτουργία των Διοικητικών Επιτροπών και των Γραμματειών τους.

4) Η δημοσίευση αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων επί των ενδίκων μέσων και κοινοποίηση αυτών στους ενδιαφερόμενους.

γ) Τμήμα Ελληνικού Σήματος Προϊόντων και Υπηρεσιών στο οποίο υπάγονται:

1)  Η υποστήριξη της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος.

2) Η μέριμνα για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του ελληνικού σήματος.

3) Η μέριμνα για την έκδοση νομοθετημάτων και κανονισμών.

4) Η διενέργεια δράσεων για την προώθηση και την προβολή του ελληνικού σήματος.

5) Η συνεργασία με άλλους φορείς.

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος έχει ως  αντικείμενο την υποβολή προτάσεων προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης για την έκδοση κανονισμών και το συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του Σήματος Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4155/2013.

Νόμοι

Νόμος 4155/13

Νόμος 4072/12 Μέρος 3ο
Άρθρα 121-183 (Σήματα) & Άρθρα 184-196 (Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών),
Παραρτήματα V, VI,VII,VIII,IX
(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 86/A/11-04-2012)

Κανονισμός 207/2009 για το κοινοτικό σήμα

Εκτελεστικός Κανονισμός 2868/95 στην ελληνική γλώσσα

Εγκύκλιος 1209/2012 κατάθεσης Σήματος

Κανονισμός 2015/2424 για το σήμα της ΕΕ – Τροποποιητικός του Καν. 207/2009 Θέση σε ισχύ από 23/3/2016

Κανονισμός EE/2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσω­πικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ»

Κοινές Ανακοινώσεις Euipo

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την Κοινή Πρακτική για το Διακριτικό χαρακτήρα – Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία (Συχνές ερωτήσεις)

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την κοινή πρακτική για τους Σχετικούς Λόγους Απαραδέκτου. Κίνδυνος Σύγχυσης (Επίπτωση των μη διακρικών/αδύναμων στοιχείων)

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την κοινή πρακτική για το πεδίο προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με τα εμπορικά σήματα και των μέτρων εναντίον της παραποίησης αυτών (ΕλληνικάΑγγλικά)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Εθνικά σήματα

Οδηγίες για την Κατάθεση Εθνικών, εκ Μετατροπής Κοινοτικών & εκ Μετατροπής Διεθνών Σημάτων

Ηλεκτρονική Κατάθεση Σημάτων (Οδηγίες)

Σύμφωνα με τα άρθρα 134, 135, 136, 173 και 176 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος- Νέα εταιρική μορφή- Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Δ/νση Εμπορικής Ιδιοκτησίας, Πλατεία Κάνιγγος- 2ος όροφος- 223 Γραφείο – Ωρες: 10:30-14:00) τα κάτωθι:

 1. Δήλωση ορισμένου τύπου (πρωτότυπη), υπογεγραμμένη από το δικαιούχο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Έντυπα δηλώσεων διατίθενται στο διαδίκτυο και συμπληρώνονται στον Η/Υ. Στην Υπηρεσία Σημάτων προσκομίζονται τέσσερις (4) δηλώσεις σε έντυπη μορφή, καθώς και σε ηλεκτρονική με ψηφιακό δίσκο (CD) ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (USB stick).

2.

α) Αν ο δικαιούχος του σήματος δηλώνει «με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση» τότε στην πρωτότυπη δήλωση επικολλά έγχρωμη  απεικόνιση, το ίδιο και στη δήλωση υπό ηλεκτρονική μορφή.

β) Αν ο δικαιούχος του σήματος καταθέτει το σήμα μόνο με ασπρόμαυρη απεικόνιση, τότε στην πρωτότυπη δήλωση επικολλά ασπρόμαυρη απεικόνιση, το ίδιο και στη δήλωση υπό ηλεκτρονική μορφή.

γ) Οι διαστάσεις του σήματος δεν θα υπερβαίνουν τα 8 χ 8 cm.

3. Παράβολο του Δημοσίου 110 ευρώ για την πρώτη κλάση (για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι και τη δέκατη, παράβολο 20 ευρώ).

4. Πληρεξούσιο έγγραφο προς τον υπογράφοντα δικηγόρο ειδικά για σήματα (όχι απαραίτητα συμβολαιογραφικό), στην περίπτωση που ορίζεται δικηγόρος.

5. Εξουσιοδότηση προς τον υποβάλλοντα τη δήλωση, ειδική για την κατάθεση σήματος, στην περίπτωση κατάθεσης από τρίτο πρόσωπο πλην του δικαιούχου.

6. Αν ο δικαιούχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. υποβάλλεται και καταστατικό της εταιρείας, αν είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. υποβάλλεται ΦΕΚ ή άλλο σχετικό έγγραφο νομιμοποίησης του υπογράφοντος τη δήλωση ή την εξουσιοδότηση ή το τυχόν πληρεξούσιο. Η δήλωση ή εξουσιοδότηση ή το πληρεξούσιο απαραίτητα φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου αυτής.

7. Στην περίπτωση αλλοδαπού δικαιούχου, δηλαδή όταν η κατοικία ή έδρα του καταθέτη είναι στην αλλοδαπή, πρέπει να υποβάλλεται δήλωση περί υπαγωγής αυτού στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

8. Ντοσιέ με πτερύγια.

9. Μεγαρόσημα

– Μεγαρόσημο 2,00€, επικολλάται σε μία εκ των δηλώσεων για αντίγραφο σήματος.

10. Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής και 4€ μεγαρόσημο, στην περίπτωση κατάθεσης από πληρεξούσιο δικηγόρο.

11. Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Κοινοτικού απαιτείται, εκτός των ανωτέρω και η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα των ακολούθων εγγράφων: α) Αίτηση κοινοτικού σήματος β) Αίτηση μετατροπής γ) Εγγράφου του ΟΗΙΜ που πιστοποιεί την ημερομηνία κατάθεσης του κοινοτικού σήματος δ) Απόφασης του ΟΗΙΜ όπου προκύπτει ο λόγος απόρριψης του κοινοτικού σήματος. Η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι 2 μήνες και αρχίζει από την επομένη της ειδοποίησης του καταθέτη με έγγραφο της Υπηρεσίας μας, επί αποδείξει παραλαβής.

12. Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Διεθνούς απαιτείται, εκτός των ανωτέρω και η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των ακολούθων εγγράφων: α) Εγγράφου του W.I.P.O απ όπου προκύπτει η ημερομηνία παύσης της ισχύος της διεθνούς καταχώρησης. β) Εγγράφου του W.I.P.O με τα στοιχεία της διεθνούς καταχώρησης.

13. Ενημερωτικό κείμενο για την πληροφόρηση των καταθετών/δικαιούχων σημάτων (εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο) σχετικά με τη συλλογή και επεξεργα­σία προσω­πικών δεδομένων με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέ­ροντος κατ’ εφαρμογή του Ν. 4072/2012 ως τροπο­ποιήθηκε Κανονισμός ΕΕ/2016/679

Πληρεξούσιο(Εθνικού – Κοινοτικού Σήματος)

Οδηγίες για την συμπλήρωση κατάθεσης δήλωσης σήματος

 • Ανοίγετε το σχετικό έντυπο που θέλετε να συμπληρώσετε (π.χ. Δήλωση Κατάθεσης Εθνικού Σήματος)
 • Επιλέγετε Αρχείο –> Αποθήκευση ως τύπος: Βιβλίο εργασίας του Ms Excel και αποθηκεύετε τη Δήλωση στον Η/Υ σας.
 • Ανοίγετε το αποθηκευμένο αρχείο της Δήλωσης και με το πλήκτρο ΤΑΒ μετακινείστε στα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε.
 • Για να εισάγετε μια απεικόνιση επιλέγετε Εισαγωγή –> Εικόνα και την τοποθετείτε στο υπάρχον πλαίσιο της Δήλωσης,  προσαρμόζοντας ανάλογα τις διαστάσεις της. ΠΡΟΣΟΧΗ Η εικόνα να έχει την επέκταση .tif
 • Αφού συμπληρώσετε τα πεδία εκτυπώνετε την Δήλωση 4 φορές (εκτύπωση διπλής όψης) και την αποθηκεύετε στην υπάρχουσα μορφή της (EXCEL)

Δήλωση Κατάθεσης Εθνικού Σήματος

Προσοχή: Η Δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί και να εκτυπωθεί στη μορφή του υποδείγματος δήλωσης κατάθεσης (εκτύπωση διπλής όψης), διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή.

Δήλωση Εθνικού Σήματος

Δήλωση Μετατροπής Κοινοτικού Σήματος

Προσοχή: Η Δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί και να εκτυπωθεί στη μορφή του υποδείγματος δήλωσης κατάθεσης (εκτύπωση διπλής όψης), διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή.

Δήλωση μετατροπής κοινοτικού σήματος

Δήλωση Μετατροπής Διεθνούς Σήματος

Δήλωση μετατροπής διεθνούς σήματος

Διεθνή σήματα

Διεθνή Σήματα
Οδηγίες για τον Έλεγχο Διεθνών Σημάτων
Έλεγχος Διεθνών Σημάτων
Πληροφορίες

Διεθνή Σήματα

Το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης, που αφορά την Διεθνή καταχώρηση σημάτων, τέθηκε σε εφαρμογή στην Ελλάδα στις 10/8/2000 (σχετικά νομοθετικά κείμενα Νόμος 4072/2012,ΦΕΚ Α’:86 /11-4-2012,Νόμος 2783/2000, ΦΕΚ Α: 1/7-1-2000 και Υπουργική απόφαση: Κ4-307/2-1-01 «ΦΕΚ Β’ αριθ. 31/18-1-2001».

 1. Προϋποθέσεις
 2. Διαδικασία
 3. Έλεγχος

1. Προϋποθέσεις

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται/συμπληρώνεται μέσω INTERNET στο site του Διεθνούς Γραφείου www.wipo.int και φέρει τον κωδικό στην άνω δεξιά γωνία ΜΜ2(E), αποτελείται δε από 6 σελίδες, σε κειμενογράφο WORD και παρέχεται σε δύο γλώσσες αγγλικά και γαλλικά.
Σε περίπτωση που ο καταθέτης επιθυμεί να κάνει διεθνή αίτηση για την Αμερική τότε πρέπει εκτός από το έντυπο ΜΜ2(Ε) να συμπληρώσει και το έντυπο ΜΜ18(Ε).

Η διαδικασία εύρεσης των αιτήσεων είναι η ακόλουθη:

1.Επιλέγουμε WIPO/MADRID: The international trademark system
2.Πάμε Key resources
3.Επιλέγουμε FORMS

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης διεθνούς σήματος είναι ο αιτών :

1.Να είναι Έλληνας υπήκοος ή να κατοικεί στην Ελλάδα, ή να είναι Εταιρεία με πραγματική και μόνιμη βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Ελλάδα &
2.Να έχει καταθέσει ή καταχωρήσει το ίδιο σήμα ως ελληνικό

Σε περίπτωση που η αίτηση για διεθνές σήμα γίνει μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία της εθνικής κατάθεσης, ο καταθέτης έχει δικαίωμα να ζητήσει προτεραιότητα.

2. Διαδικασία

1)Η κατάθεση της ανωτέρω αίτησης ΜΜ2(Ε) γίνεται στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γ.Γ.Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Εμπορικής Ιδιοκτησίας, Τμήμα Κατάθεσης Διεθνών Σημάτων (γραφείο  212) εις διπλούν με πρωτότυπη σφραγίδα/υπογραφή του καταθέτη ή του εντολοδόχου, προσκομίζοντας:

– ένα παράβολο των 15 € (ευρώ), για αποστολή της αίτησης στο Διεθνές Γραφείο Σημάτων μέσα σε προθεσμία 2 μηνών

– ένα επίσημο αντίγραφο του Ημεδαπού Σήματος

– σε ηλεκτρονική μορφή το έντυπο της αίτησης με προσκομιδή στην αρμόδια υπηρεσία ψηφιακού δίσκου (CD) ή άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού αποθηκευτικού μέσου (άρθρο 167ν.4072/2012).

2)Το βασικό τέλος της αίτησης για το διεθνές σήμα ανέρχεται στο ποσό των 653 ελβετικών φράγκων για ασπρόμαυρο σήμα ή 903 ελβετικών φράγκων για έγχρωμο σήμα.

3) Ο δικαιούχος του σήματος έχει δικαίωμα να καταθέσει μόνος του την αίτηση. Η υπογραφήτηςαίτησηςδια μέσου δικηγόρουείναι προαιρετική και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται πληρεξούσιο έγγραφο.

4) Στην 5η σελίδα της αίτησης υπάρχει κατάλογος επιλογής χωρών προορισμού όπου ο αιτών συμπληρώνει τις χώρες που επιθυμεί και αριστερά του εντύπου της αίτησης (όπως προβάλλεται στο site του wipo μέσω Η/Υ) με ονομασία FEES (έξοδα) αναφέρονται αναλυτικά οι χώρες που έχουν ατομικά τέλη (individual fees) ή συμπληρωματικά τέλη (complementary fees) καθώς και τα έξοδα ανά κλάση για τις χώρες αυτές.

O υπολογισμός των τελών γίνεται ως εξής:

1. Επιλέγουμε WIPO/MADRID: The international trademark system

2. Πάμε Key resources

3. Επιλέγουμε Fee calculator

 – στο πεδίο FEE CALCULATOR (υπολογιστής εξόδων) συμπληρώνουμε την/τις χώρα/ες προορισμού, την/τις κλάση/σεις των προϊόντων, αν είναι ασπρόμαυρο ή έγχρωμο το σήμα καθώς και αν το σήμα είναι απεικονιστικό και αυτόματα υπολογίζει αναλυτικά όλα τα έξοδα ανά χώρα.

– Το αναλυτικό αποτέλεσμα των εξόδων (σε Ελβετικά Φράγκα) συμπληρώνεται στη σελίδα 6 της αίτησης και το συνολικό ποσό ο αιτών οφείλει να το καταβάλει στο Διεθνές Γραφείο, επιλέγοντας έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης.

3. Έλεγχος

Ο έλεγχος των διεθνών σημάτων γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wipo.int.

1.Επιλέγουμε WIPO/MADRID: The international trademark system
2.Πάμε Key resources
3.Επιλέγουμε ROMARIN
4.Στο πεδίο MARK δίνουμε την επωνυμία ή μέρος της επωνυμίας του σήματος που ερευνούμε βάζοντας στο τέλος το σύμβολο * (αστερίσκος), το οποίο έχει την έννοια του «περιέχει».
5.Εάν επιθυμούμε να δούμε αν ένα εμπορικό σήμα έχει έρθει στην Ελλάδα προς κατoχύρωση από κάποια χώρα του εξωτερικού, τότε στο τελευταίο πεδίο (Designated Contracting Parties) γράφουμε τα αρχικά της Ελλάδας δηλ. GR

Οδηγίες για τον Έλεγχο Διεθνών Σημάτων

Είναι ένα αρχείο σε μορφή EXCEL, με όλα τα Διεθνή Σήματα που έχουν ζητήσει προστασία στην Ελλάδα.
1. Επιλέγουμε το κελί Β1 ΣΗΜΑ και κάνουμε κλικ στο βελάκι
2. Επιλέγουμε (Προσαρμογή…) και περιέχει
3. Επιλέγουμε το ΣΗΜΑ που θέλουμε να ελέγξουμε
4. Πατάμε ΟΚ
5. Εμφανίζονται όλα τα Διεθνή Σήματα που έχουν έρθει στην Ελλάδα, δηλαδή
-Ελληνικό νούμερο
-Διεθνές νούμερο
-Κλάσεις
-Λήξη 18μήνου

Βρίσκουμε το Ελληνικό νούμερο και ανατρέχουμε στα αντίστοιχα πράσινα βιβλία.

Οδηγίες αίτησης κατάθεσης διεθνούς σήματος σε χώρες σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Μαδρίτης

Το έντυπο της αίτησης ΜΜ2(Ε)  συμπληρώνεται μέσω INTERNET στο site του Διεθνούς Γραφείου www.wipo.int

Οδηγίες  για την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων:

 1. Greece
 2. Καταθέτης
 3. Προϋποθέσεις κατάθεσης σήματος
 4. Δικηγόρος
 5. Κατάθεση ή καταχώρηση
 6. Δήλωση προτεραιότητας
 7. Σήμα
 8. Δήλωση χρώματος
 9. Παρατηρήσεις
 10. Προϊόντα και υπηρεσίες
 11. Κατάλογος χωρών όπου ζητείται προστασία του σήματος
 12. Υπογραφή του Καταθέτη ή του αντιπροσώπου του – Σφραγίδα – Ημερομηνία
 13. Συμπληρώνεται από την υπηρεσία
 14. Υπολογισμός δαπανών
 15. Εκτύπωση αίτησης

2. Καταθέτης

(a) ΟΝΟΜΑ: Επώνυμο-Όνομα (για φυσικό πρόσωπο) με λατινικούς χαρακτήρες ή η επωνυμία επιχείρησης (για νομικό πρόσωπο) μεταφρασμένη αγγλικά ή γαλλικά.
(b) Δ/ΝΣΗ: Δ/νση φυσικού ή νομικού προσώπου
(c) Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: Συμπληρώνεται μόνο εάν η θέση 4 είναι κενή και ισχύει διαφορετική δ/νση από τη 2. (b) αλλιώς μένει κενή.
(d) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Τηλέφωνο φυσικού ή νομικού προσώπου
FAX: Fax φυσικού ή νομικού προσώπου
EMAIL: Email φυσικού ή νομικού προσώπου

Δηλώνεται εάν θέλετε να έχετε ηλεκτρονική επικοινωνία.
Δηλώνεται:
(i) κάθε περαιτέρω αλληλογραφία από το Διεθνές Γραφείο σχετικά με αυτήν την διεθνή αίτηση και προκύπτει διεθνή καταχώριση θα σταλεί μόνο ηλεκτρονικά
(ii) κάθε περαιτέρω αλληλογραφία από το Διεθνές Γραφείο σχέση με άλλες διεθνείς αιτήσεις ή διεθνείς καταχωρίσεις για τις οποίες έχει δηλωθεί η ιδία διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά.

Σημείωση: ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΙΤΗΣΗ
(e) Δηλώνεται η γλώσσα αλληλογραφίας
(f)
(i) Υπηκοότητα του φυσικού προσώπου.
(ii) – Δήλωση νομικής μορφής νομικού προσώπου
– Δεν συμπληρώνεται

3. Προϋποθέσεις κατάθεσης σήματος

Συμπληρώνεται ένα από τα τρία :
3. (a) (i) Αν ο καταθέτης είναι έλληνας υπήκοος
(ii) Δεν συμπληρώνεται
(iii) Αν ο καταθέτης κατοικεί στην Ελλάδα.
(iv) Αν ο καταθέτης έχει πραγματική και μόνιμη βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Ελλάδα.

3. (b) (i) Όπου η δ/νση του καταθέτη (2.(b)) δεν είναι στην Ελλάδα και έχει επιλεγεί το
3.(a)(iii)δηλώνεται η δ/νση του στη Ελλάδα.
(ii) Όπου η δ/νση του καταθέτη (2. (b)) δεν είναι στην Ελλάδα και έχει επιλεγεί το
3.(a)(iv)δηλώνεται η δ/νση της βιομηχανικής ή εμπορικής εγκατάστασης του στην Ελλάδα.

4. Δικηγόρος

(όπου υφίσταται) Συμπληρώνονται τα ατομικά του στοιχεία.
Δηλώνεται εάν θέλετε να έχετε ηλεκτρονική επικοινωνία.
Δηλώνεται:
(i) κάθε περαιτέρω αλληλογραφία από το Διεθνές Γραφείο σχετικά με αυτήν την διεθνή αίτηση και προκύπτει διεθνή καταχώριση θα σταλεί μόνο ηλεκτρονικά
(ii) κάθε περαιτέρω αλληλογραφία από το Διεθνές Γραφείο σχέση με άλλες διεθνείς αιτήσεις ή διεθνείς καταχωρίσεις για τις οποίες έχει δηλωθεί η ιδία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά.
Σημείωση: ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΙΤΗΣΗ

5. Κατάθεση ή καταχώρηση

Αριθμός κατάθεσης Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης
(συμπληρώνονται εφόσον υπάρχει εθνική κατάθεση που δεν έχει ακόμα εκδικαστεί)
Αριθμός καταχώρησης Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης
(συμπληρώνονται εφόσον υπάρχει εθνική κατάθεση που έχει γίνει δεκτή με αμετάκλητη απόφαση)

6. Δήλωση προτεραιότητας

Συμπληρώνεται μόνο αν στη θέση 5 έχει σημειωθεί αριθμός και ημερομηνία κατάθεσης αίτησης και η ημερομηνία αυτή απέχει από την ημερομηνία κατάθεσης της διεθνούς αίτησης λιγότερο από 6 μήνες.
Εθνικό γραφείο: Ministry of Economy Competitiveness & Shipping, General Secretariat of Commerce, Direction of Commercial & Industrial Property, Greece.
Αριθμός κατάθεσης (από θέση 5)
Ημερομηνία κατάθεσης (από θέση 5)
Αν η αίτηση με προτεραιότητα δεν αφορά όλα τα αγαθά ή τα προϊόντα που αναφέρονται στη θέση 10, σημειώστε τα αγαθά και τα προϊόντα τις οποίες αφορά.
Αν υπάρχουν περισσότερες της μίας προτεραιότητες, σημειώστε και χρησιμοποιήστε το τελευταίο φύλλο για τις απαραίτητες διευκρινήσεις ανά προτεραιότητα.

7. Σήμα

(a) Τοποθετήστε το σήμα στο παρακάτω πλαίσιο όπως ακριβώς εμφανίζεται στην εθνική αίτηση κατάθεσης ή στη βασική αίτηση καταχώρησης.
(b) Όπου το σήμα του (a) είναι ασπρόμαυρο και δηλώνεται χρώμα στο 8, τοποθετήστε το έγχρωμο σήμα στο παρακάτω πλαίσιο.
(c) Δηλώστε αν επιθυμείτε το λεκτικό σήμα να εμφανίζεται με arial χαρακτήρες.
(d) Δηλώστε αν το σήμα αποτελείται από ένα χρώμα ή από συνδυασμό χρωμάτων

8. Δήλωση χρώματος

(a) Ο καταθέτης δηλώνει ότι το χρώμα αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του σήματος
Δηλώστε χρώμα ή συνδυασμό χρωμάτων ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(b) Δηλώστε σε ποια βασικά μέρη του σήματος βρίσκεται το κάθε χρώμα _________________________________________________________________

9. Παρατηρήσεις

(a) Μεταγραφή φωνητικού αλφαβήτου (όπου υφίσταται) π.χ. ΑΝΕΜΟΣ-ANEMOS
(b) Μετάφραση του σήματος
(c) Αν οι λέξεις του σήματος δεν έχουν κάποιο νόημα (και συνεπώς δεν μπορούν να μεταφραστούν)
(d) Σημειώσατε ανάλογα
Τρισδιάστατο σήμα Ηχητικό σήμα Συλλογικό σήμα
(e) Δεν συμπληρώνεται
(f) Λεκτικά στοιχεία του σήματος
(g) Ο καταθέτης δηλώνει αν επιθυμεί προστασία μόνο των κάτωθι στοιχείων του σήματος:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Προϊόντα και υπηρεσίες

(a) Προϊόντα και υπηρεσίες για τις οποίες ο καταθέτης επιθυμεί να αποκτήσει προστασία (Δηλώνονται όλες οι κλάσεις ή μέρος τους όπως ακριβώς εμφανίζονται στο εθνικό σήμα σε γραμματοσειρά «Courier new> ή και σε μέγεθος 12 και πάνω. ).
(b) Προϊόντα και υπηρεσίες για τις οποίες ο καταθέτης επιθυμεί να προχωρήσει σε περιορισμό των κλάσεων. (σε γραμματοσειρά «Courier new> ή και σε μέγεθος 12 και πάνω.)

11. Κατάλογος των χωρών όπου ζητείται προστασία σήματος

Σημειώσατε αναλόγως.
1. Σημειώνοντας την Ιρλανδία, τη Σιγκαπούρη ή το Ηνωμένο Βασίλειο, ο καταθέτης δηλώνει ότι προτίθεται το σήμα να χρησιμοποιηθεί από αυτόν ή με την άδεια του στη συγκεκριμένη χώρα όσον αφορά στα αγαθά και στις υπηρεσίες όπως ορίζονται στην παρούσα αίτηση.
2. Εάν προσδιορίζεται οι ΗΠΑ ως χώρα που ζητείται η προστασία του σήματος πρέπει να προσαρτηθεί στην παρούσα διεθνή αίτηση το έντυπο ΜΜ18

Υπολογισμός δαπανών

Στη διεύθυνση http://www.wipo.int/και ακολουθώντας τα βήματα About Intellectual Property/Trademarks/Madrid System for the International Registration of Marks/ Fee Calculator/ Office of Origin, επιλογή: Greece, αριθμός κλάσεων, έγχρωμο, συλλογικό, απεικονιστικό και αφού συμπληρωθούν οι χώρες επιλογής , εξάγεται ένας πίνακας κόστους του οποίου τα στοιχεία εισάγονται στο σημείο αυτό της αίτησης
Συμπληρώνεται κατάλληλα ένας από τους 3 τρόπους πληρωμής.
Εάν επιλεχθεί ως τρόπος επιλογής τότε το αντίστοιχο ποσό προκαταβάλλεται και γράφετε το σχετικό νούμερο της κατάθεσης πληρωμής.

Εκτύπωση

Κατά την εκτύπωση να εκτυπώνεται μία μόνο σελίδα της αίτησης ανά φύλλο χαρτιού.

Πληροφορίες για Διεθνή Σήματα

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2131514-469
Γραφείο : 212

Κοινοτικά σήματα

Οδηγίες και Έλεγχος Κοινοτικών Σημάτων
Οδηγίες & έλεγχος Κοινοτικού Σήματος – Αίτηση Κοινοτικού Σήματος – Γραφείο εναρμόνισης στην εσωτερική αγορά

Σήματα, σχέδια και υποδείγματα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για κοινοτικό σήμα

Γενικές παρατηρήσεις

Χρήση του εντύπου

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται από το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ). Το έντυπο διατίθεται (ταχυδρομικώς, με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοθέση του Γραφείου στη διεύθυνση http://www.oami.europa.eu για εκτύπωση. Διατίθεται επίσης από τις κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Σημάτων της Μπενελούξ.

Οι αιτούντες ή οι αντιπρόσωποι τους μπορούν να χρησιμοποιούν αντίγραφα του εντύπου ή έντυπα παρόμοιας μορφής ή σχήματος, όπως είναι τα έντυπα που παράγονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές τα οποία περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο αίτησης. Σε περίπτωση χρήσης εντύπων που έχουν αναπαραχθεί ηλεκτρονικά και εφόσον απαιτείται περισσότερος χώρος, μπορεί να αποφευχθεί η χρήση συνημμένων εγγράφων επεκτείνοντας απλώς την ηλεκτρονική μορφή του εντύπου.

Ακόμη και αν ορισμένες πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, συνίσταται, ωστόσο, να συμπληρώνεται το έντυπο της αίτησης κατά τον πληρέστερο δυνατό τρόπο και να παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης. Κατά τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επισπεύδεται η επεξεργασία της αίτησης. Η συμπλήρωση των πεδίων που φέρουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθμό του ΓΕΕΑ::

(+34) 965 139 100

Υποβολή των εντύπων

Τα συμπληρωμένα έντυπα των αιτήσεων μπορούν, κατεπιλογή του αιτούντα

-να αποστέλλονται απευθείας στο ΓΕΕΑ στο Αλικάντε, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Office for Harmonization in the Internal Market

Receiving Unit

Avenida de Europa, 4

E-03008 Alicante, Ισπανία

-να παραδίδονται αυτοπροσώπως στον χώρο υποδοχής του Γραφείου, κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας

-να διαβιβάζονται με τηλεομοιοτυπία (φαξ) μόνον στον ακόλουθο αριθμό φαξ του ΓΕΕΑ:

(+34) 965 131 344

Το ΓΕΕΑ θα εκδίδει αποδείξεις παραλαβής για τις αιτήσεις που λαμβάνει.

1.Πρώτη σελίδα του εντύπου

1.1. Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας σελίδας)

Οι αιτούντες πρέπει να αναφέρουν τον συνολικό αριθμό σελίδων που αποστέλλουν στο ΓΕΕΑ.

1.2. Γλώσσες

1.2.1. Γλώσσα της αίτησης

Ο αιτών πρέπει να αναφέρει τη γλώσσα στην οποία υποβάλλει την αίτηση, η οποία μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κωδικοί ISO που αποτελούνται από δύο γράμματα (κωδικοί που έχουν καθοριστεί για την αναγνώριση των γλωσσών από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο τετραγωνίδιο που παρέχεται γιαυτόν το λόγο.

1.2.2. Δεύτερη γλώσσα

Ο αιτών πρέπει επίσης να επιλέξει μία δεύτερη γλώσσα, η οποία πρέπει να είναι μία από τις πέντε γλώσσες εργασίας του ΓΕΕΑ (Ισπανικά-ES, Γερμανικά-DE, Αγγλικά-EN, Γαλλικά-FR ή Ιταλικά-IT) και η οποία πρέπει να είναι διαφορετική από την πρώτη γλώσσα.

Η δεύτερη γλώσσα είναι επίσης η γλώσσα, ή μια απο τις γλώσσες, που θα χρησιμοποιηθεί στις διαδικασίες ανακοπής ή ακυρότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε γλωσσική απόδοση του εντύπου της αίτησης, αρκεί τα στοιχεία του κειμένου, ιδιαίτερα ο κατάλογος των προϊόντων και υπηρεσιών, να έχουν συμπληρωθεί στη γλώσσα της διαδικασίας της αίτησης.

Εάν η πρώτη γλώσσα δεν είναι μια από τις πέντε γλώσσες του Γραφείου (βλ. ανωτέρω), ο αιτών μπορεί να επιτρέψει στο Γραφείο να χρησιμοποιεί τη δεύτερη γλώσσα για την αλληλογραφία σε σχέση με την αίτηση.

1.3. Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Ο αιτών ή ο αντιπρόσωπος μπορεί να δηλώσει τα στοιχεία του με ανώτατο όριο τους 20 χαρακτήρες στο χώρο που προβλέπεται.

π.χ.: αρχικά, σειρά γραμμάτων, κλπ.

Το ΓΕΕΑ θα χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να επιβεβαιώσει την πληρωμή των τελών (δηλ. θα ελέγξει ότι μια πληρωμή αντιστοιχεί σε μια δεδομένη αίτηση).

1.4. Αιτών

1.4.1. Αριθμός αναγνώρισης

Εάν στον αιτούντα έχει ήδη χορηγηθεί αριθμός αναγνώρισης από το ΓΕΕΑ, τότε αρκεί να αναφέρει τον εν λόγω αριθμό και το ονοματεπώνυμο του. Σε διαφορετική περίπτωση, ο αιτών πρέπει να δηλώσει το ονοματεπώνυμο του, τη διεύθυνση του και την εθνικότητα του.

1.4.2. Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία (φυσικά/ νομικά πρόσωπα), νομικός τύπος και διεύθυνση

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός αιτούντες, προσδιορίζονται στο επισυναπτόμενο φύλλο, υπό τον τίτλο <<ονοματεπώνυμο του αιτούντος».

Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, πρέπει να αναφέρεται το(τα) όνομα(τα) και το(τα) επώνυμο(α) με αυτή τη σειρά. Επίσης, πρέπει να αναφέρεται η πλήρης διεύθυνση καθώς και η εθνικότητα του αιτούντος.

Εάν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να αναφέρεται η επίσημη επωνυμία του εν λόγω νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένου του νομικού τύπου αυτού (Ανώνυμη Εταιρία», Incorporated», Sociedad Anonima», Aktiengesellschaft», κλπ.). Ο νομικός τύπος μπορεί να μνημονεύεται με τη συνηθισμένη σύντμηση (Α.Ε.», S.A.», AG», κλπ.). Πρέπει να αναφέρεται η πλήρης διεύθυνση και η χώρα όπου εδρεύει το νομικό πρόσωπο και συνίσταται η χρησιμοποίηση του τυποποιημένου κωδικού ISO των δύο γραμμάτων.

Όταν η διεύθυνση παράδοσης (οδός, αριθμός, κλπ.) είναι διαφορετική από την ταχυδρομική διεύθυνση (π.χ. μια Τ.Θ.), πρέπει να δίνονται και οι δύο διευθύνσεις. Το ΓΕΕΑ θα τις χρησιμοποιήσει ανάλογα με την περίπτωση. Η διεύθυνση παράδοσης θα είναι εκείνη που θα δημοσιευθεί.

Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, πρέπει να αναφέρονται και οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου, καθώς και τα στοιχεία άλλων μέσων επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αναφορά των αριθμών τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων τεχνικών μέσων υποδηλώνει ότι το Γραφείο μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη του αιτούντος, να χρησιμοποιεί αυτά τα μέσα για να επικοινωνήσει μαζί του.

Για κάθε αιτούντα πρέπει να υποδεικνύεται μία μόνο διεύθυνση. Ωστόσο, εάν υποδεικνύονται περισσότερες της μιας διευθύνσεις, θα λαμβάνεται υπόψη μόνον η διεύθυνση που αναφέρεται πρώτη, εκτός αν ο αιτών καθορίζει μία από τις διευθύνσεις ως τη διεύθυνση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης, η αίτηση καταχώρισης της αλλαγής για τον(τους) υπάρχοντα(ες) αριθμό(ούς) αναγνώρισης πρέπει να αποστέλλεται χωριστά στο ΓΕΕΑ. Εάν ο αιτών διαθέτει περισσότερες από μια διευθύνσεις, τότε θα χορηγείται χωριστός αριθμός αναγνώρισης για κάθε διεύθυνση.

1.5. Σήμα

Η αίτηση μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη σήματος: λεκτικό σήμα, σήμα απεικόνισης, τρισδιάστατο σήμα, έγχρωμο σήμα αυτό αφεαυτού, ηχητικό σήμα, ή άλλο». Μόνο μία από αυτές τις κατηγορίες μπορεί να επιλεγεί.

Το λεκτικό σήμα είναι ένα δακτυλογραφημένο σήμα (συνήθης γραμματοσειρά), χωρίς ειδικά γραφικά στοιχεία. Το σήμα πρέπει να δακτυλογραφείται ή να τυπώνεται στον κατάλληλο χώρο. Το Γραφείο καταχωρεί ένα λεκτικό σήμα στη βάση δεδομένων του και το δημοσιεύει όπως αυτό εμφανίζεται στην αίτηση, διατηρώντας, δηλαδή, τα κεφαλαία και πεζά γράμματα, καθώς και άλλα σύμβολα που εμφανίζονται στο έντυπο και χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη γραμματοσειρά του ΓΕΕΑ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το σήμα θα καταχωρείται στη βάση δεδομένων όπως απεικονίζεται στο συνημμένο έγγραφο.

Το σήμα απεικόνισης αποτελείται αποκλειστικά από στοιχεία απεικόνισης, συνδυασμούς λεκτικών και απεικονιστικών ή άλλων γραφικών στοιχείων, λεκτικά στοιχεία σε στυλιζαρισμένη γραμματοσειρά ή λεκτικά στοιχεία σε περισσότερες από μία σειρές (το σύνολο των στοιχείων μπορεί να είναι έγχρωμα ή μη) ή να αποτελείται αποκλειστικά από έγχρωμα λεκτικά στοιχεία.

Το τρισδιάστατο σήμα είναι ένα σήμα τρισδιάστατου σχήματος (περιλαμβανομένων των περιεκτών, της συσκευασίας και του προϊόντος αυτού καθαυτού). Η αναπαράσταση που παρέχεται στο συνημμένο έγγραφο μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι έξι αναπαραστάσεις του σχήματος.

Έγχρωμο σήμα αυτό αφεαυτού σημαίνει ότι ζητείται προστασία σήματος για ένα ή περισσότερα χρώματα, ανεξαρτήτως ειδικού σχήματος ή διάταξης. Τα χρώματα πρέπει να αναφέρονται με λέξεις στον κατάλληλο χώρο. Πρέπει να κατατεθεί απεικόνιση του(των) χρώματος(των). Η γραπτή περιγραφή από μόνη της δεν αρκεί.

Το ηχητικό σήμα πρέπει να απεικονίζεται σε συνημμένο έγγραφο χρησιμοποιώντας τις τυποποιημένες μεθόδους αναπαραγωγής ήχου με τη χρήση γραφικών, ειδικότερα την τυποποιημένη σημειογραφία. Η περιγραφή δεν αρκεί. Ηλεκτρονικά ηχητικά αρχεία μπορούν να επισυναφθούν μόνο μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής κατάθεσης(e-filing).

Τα Άλλα» σήματα περιλαμβάνουν όλα τα άλλα είδη σήματος που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται ρητώς, όπως είναι τα ολογράμματα, σήματα θέσης, σήματα κίνησης, κλπ..

Για την αναπαράσταση των μη λεκτικών σημάτων πρέπει να χρησιμοποιείται συνημμένο έγγραφο.

1.5.1. Έγχρωμα σήματα

Εάν το σήμα είναι έγχρωμο, να αναφέρετε το ή τα χρώματα με λέξεις. Συνιστάται επιπλέον η αναφορά στους διεθνείς τυποποιημένους κωδικούς χρωμάτων.

1.5.2. Περιγραφή/παραίτηση (προαιρετική)

Η αίτηση μπορεί να περιέχει περιγραφή του σήματος και παραίτηση από ένα ή περισσότερα στοιχεία του σήματος (disclaimer) για το(α) οποίο(α) δεν διεκδικούνται αποκλειστικά δικαιώματα.

1.6. Συλλογικό σήμα

Σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο εάν το σήμα για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση είναι συλλογικό. Αίτηση για κοινοτικό συλλογικό σήμα μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι ενώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρεχόντων υπηρεσιών ή εμπόρων καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται εάν οι κανονισμοί που διέπουν τη χρήση του συλλογικού σήματος υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, ή εάν θα αποσταλούν στη συνέχεια.

1.7. Εθνικές εκθέσεις έρευνας (προαιρετικά)

Λόγω της αναθεώρησης του συστήματος έρευνας αιτήσεων κοινοτικού σήματος, η έκδοση (εθνικών») εκθέσεων έρευνας από τις κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών, έχει γίνει προαιρετική για τον αιτούντα (αντιθέτως, η έκθεση κοινοτικής έρευνας εξακολουθεί να καταρτίζεται από το ΓΕΕΑ σε κάθε περίπτωση). Στην περίπτωση που ο αιτών έχει επιλέξει το πεδίο Αίτηση εθνικών εκθέσεων έρευνας», το ΓΕΕΑ θα ζητήσει από τις εθνικές υπηρεσίες που συμμετέχουν (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/optionalSearces_en.pdf) να εκπονήσει και να επιστρέψει, εντός χρονικής περιόδου δύο μηνών, πρότυπη έκθεση έρευνας στα μητρώα σημάτων τους σχετικά με την αίτηση κοινοτικού σήματος. Το ΓΕΕΑ θα διαβιβάσει τις εθνικές εκθέσεις έρευνας που του διαβιβάστηκαν εντός της εν λόγω προθεσμίας καθώς και την κοινοτική έκθεση έρευνας, χωρίς καθυστέρηση, στον καταθέτη. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν επιλέξει το πεδίο Αίτηση εθνικών εκθέσεων έρευνας», θα καταρτιστεί μόνο η κοινοτική έκθεση έρευνας και θα διαβιβαστεί από το Γραφείο στον καταθέτη. Η δημοσίευση αίτησης (κατόπιν εξέτασης) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία έρευνας και η/οι έκθεση(εις) έρευνας έχουν ολοκληρωθεί και διαβιβαστεί από το Γραφείο στον καταθέτη.

1.8. Κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών

Το ΓΕΕΑ συνιστά τη χρήση της ορολογίας της ταξινόμησης της Νίκαιας, συμπεριλαμβανομένου του αλφαβητικού καταλόγου ο οποίος καταρτίσθηκε με βάση την ταξινόμηση αυτή . Κατά τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επισπεύδεται η διαδικασία εξέτασης της αίτησης. Επιπλέον, υπάρχουν όροι που έχουν ήδη εγκριθεί από το ΓΕΕΑ, οι οποίοι μπορούν να αντιγραφούν από τη βάση δεδομένων Euroace (διατίθεται επί γραμμής στη διεύθυνση http://oami.eu.int/en/database/europa.htm).

Η παραπομπή στον κατάλογο των προϊόντων και υπηρεσιών προηγούμενης αίτησης κοινοτικού σήματος μπορεί να αντικαταστήσει την αναφορά του καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών.

1.9. Υπογραφή

Στο τέλος της σελίδας 1 πρέπει να υπάρχει το ονοματεπώνυμο και η αντίστοιχη υπογραφή του αιτούντος/αντιπροσώπου.

2. Δεύτερη σελίδα του εντύπου

2.1. Αντιπρόσωπος

Η αντιπροσώπευση είναι προαιρετική για την κατάθεση της αίτησης, αλλά για όλα τα επόμενα στάδια της διαδικασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους αιτούντες, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν ούτε κατοικία ούτε έδρα, ούτε πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Όλοι οι υπόλοιποι αιτούντες μπορούν να αυτοεκπροσωπούνται ή να επιλέξουν να διορίσουν αντιπρόσωπο.

Όταν η αίτηση κατατίθεται απευθείας από έναν αιτούντα ο οποίος πρέπει να εκπροσωπηθεί για τα επόμενα στάδια, κάθε επικοινωνία μετά την κατάθεση από ή προς το ΓΕΕΑ πρέπει να γίνεται μέσω δεόντως διορισμένου αντιπροσώπου.

Η εκπροσώπηση ενώπιον του ΓΕΕΑ αναλαμβάνεται από επαγγελματίες αντιπροσώπους οι οποίοι πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες δύο κατηγορίες:

δικηγόροι δικαιούμενοι να ασκούν δικηγορία σε κράτος μέλος, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν στο εν λόγω κράτος ως πληρεξούσιοι σε θέματα σημάτων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, και οι οποίοι έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ή

εγκεκριμένοι πληρεξούσιοι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο που τηρεί το ΓΕΕΑ.

Οι αιτούντες μπορούν επίσης να ενεργούν μέσω των υπαλλήλων τους. Στην περίπτωση που ορίζεται υπάλληλος, το ονοματεπώνυμο του πρέπει να σημειωθεί στο πεδίο αντιπρόσωπος». Οι υπάλληλοι νομικών προσώπων που έχουν την κατοικία, την έδρα ή την πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση τους εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μπορούν να εκπροσωπούν άλλα νομικά πρόσωπα εάν (και μόνον εάν) μεταξύ των δύο νομικών προσώπων υφίσταται οικονομικός δεσμός, όπως κοινή ιδιοκτησία ή έλεγχος. Το αυτό ισχύει στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο με έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στις περιπτώσεις αυτές, τα στοιχεία που σχετίζονται με το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο υπάλληλος, καθώς και η βάση του οικονομικού δεσμού (ιδρυτική εταιρεία, θυγατρική, υποκατάστημα, κλπ) πρέπει να παρέχονται σε επισυναπτόμενα έγγραφα.

Το ΓΕΕΑ θα επικοινωνεί καταυτόν τον τρόπο με τον αντιπρόσωπο, εφόσον έχει ορισθεί.

Δεν απαιτείται η κατάθεση πληρεξούσιου για τον αντιπρόσωπο, εκτός εάν έχει διοριστεί ως αντιπρόσωπος υπάλληλος του αιτούντα.

2.1.1. Αριθμός αναγνώρισης

Εάν στον αντιπρόσωπο έχει ήδη χορηγηθεί αριθμός αναγνώρισης από το ΓΕΕΑ, τότε αρκεί να αναφέρει τον εν λόγω αριθμό και το ονοματεπώνυμό του. Σε διαφορετική περίπτωση, ο αντιπρόσωπος πρέπει να δηλώσει το πλήρες ονοματεπώνυμό του και τη διεύθυνσή του, όπως ορίζεται στη συνέχεια.

2.1.2. Όνομα και διεύθυνση του αντιπροσώπου

Πρέπει να αναφέρεται η πλήρης διεύθυνση. Συνιστάται η χρησιμοποίηση του τυποποιημένου κωδικού ISO των δύο γραμμάτων.

Όταν η διεύθυνση παράδοσης (οδός, αριθμός, κλπ.) είναι διαφορετική από την ταχυδρομική διεύθυνση (π.χ. μια Τ.Θ.), πρέπει να δίνονται και οι δύο διευθύνσεις. Το ΓΕΕΑ θα τις χρησιμοποιήσει ανάλογα με την περίπτωση. Η διεύθυνση παράδοσης θα είναι εκείνη που θα δημοσιευθεί.

Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, πρέπει να αναφέρονται και οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου, καθώς και τα στοιχεία άλλων μέσων επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αναφορά των αριθμών τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων τεχνικών μέσων υποδηλώνει ότι το Γραφείο μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη του αιτούντος, να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω μέσα για να επικοινωνήσει μαζί του.

2.2.Διεκδίκηση προτεραιότητας

Εάν ο αιτών επιθυμεί να διεκδικήσει προτεραιότητα για μία ή περισσότερες προγενέστερες αιτήσεις, πρέπει να αναφέρει τον αριθμό της αίτησης (εάν υπάρχει), την ημερομηνία και τη χώρα υποβολής της προγενέστερης αίτησης. Προτεραιότητα μπορεί επίσης να διεκδικηθεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.

Το έντυπο αίτησης πρέπει επίσης να αναφέρει εάν τα δικαιολογητικά για την προτεραιότητα υποβάλλονται μαζί με την αίτηση ή εάν πρόκειται να αποσταλούν στη συνέχεια.

2.3.Διεκδίκηση αρχαιότητας

Εάν διεκδικείται αρχαιότητα, πρέπει να αναφέρονται η φύση της καταχώρησης (εθνικό ή διεθνές σήμα), ο αριθμός καταχώρησης, η ημερομηνία κατάθεσης και το κράτος μέλος στο οποίο αυτή ισχύει. Αρχαιότητα μπορεί επίσης να διεκδικηθεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης, ή οποιαδήποτε στιγμή μετά την καταχώρηση του κοινοτικού σήματος.

Το έντυπο αίτησης πρέπει επίσης να αναφέρει εάν τα δικαιολογητικά για την αρχαιότητα υποβάλλονται μαζί με την αίτηση ή εάν πρόκειται να αποσταλούν στη συνέχεια.

2.4.Μετατροπή δυνάμει του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης

Προκειμένου να εξεταστεί η μετατροπή διεθνούς καταχώρησης η οποία έχει ακυρωθεί αιτήσει του γραφείου προελεύσεως από το διεθνές γραφείο, σύμφωνα με το άρθρο 9quinquies του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και σύμφωνα με το άρθρο 156 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, η αίτηση για το κοινοτικό σήμα πρέπει να περιλαμβάνει σχετική αναφορά.

Η αναφορά πρέπει γίνει κατά την κατάθεση της αίτησης, με μνεία των ακόλουθων στοιχείων στην παράγραφο του εντύπου αίτησης με τίτλο: Μετατροπή δυνάμει του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης»:

Τα στοιχεία στους αριθμούς (1), (2) και (3) είναι υποχρεωτικά προκειμένου να θεωρήσει το Γραφείο ότι ζητείται μετατροπή:

(1) Ο αριθμός της διεθνούς καταχώρησης που έχει ακυρωθεί. Το ΓΕΕΑ θα μπορεί τότε να ανακτήσει στοιχεία της διεθνούς καταχώρησης προκειμένου να ελέγξει εάν ο κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών του σήματος καλύπτεται από τη διεθνή καταχώρηση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

(2) Η ημερομηνία ακύρωσης της διεθνούς καταχώρησης από το διεθνές γραφείο. Η εν λόγω ημερομηνία θα χρησιμεύσει προκειμένου να ελεγχθεί εάν η αίτηση για κοινοτικό σήμα έχει κατατεθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία ακύρωσης της διεθνούς καταχωρίσεως.

(3) Η ημερομηνία διεθνούς καταχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης ή η ημερομηνία εγγραφής της αίτησης για εδαφική επέκταση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα η οποία γίνεται μεταγενέστερα της διεθνούς καταχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 3ter παράγραφος 2 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης.Η ημερομηνία διεθνούς καταχώρισης δεν θα αντιστοιχεί στην ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης κοινοτικού σήματος κατά την έννοια του άρθρου 27 του κανονισμού, αλλά στην ημερομηνία που καθορίζει το προγενέστερο δικαίωμα του κοινοτικού σήματος, η οποία έχει παρόμοια ισχύ με την ημερομηνία προτεραιότητας .

(4) Κατά περίπτωση, η ημερομηνία προτεραιότητας που διεκδικείται στη διεθνή αίτηση έτσι όπως έχει καταγραφεί στο διεθνές Μητρώο που τηρείται από το διεθνές γραφείο.

2.5.Μετάφραση

Είναι δυνατή η υποβολή προαιρετικής μετάφρασης στη δεύτερη γλώσσα του καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών, των στοιχείων που αφορούν τον προσδιορισμό των χρωμάτων (εάν υπάρχουν), της περιγραφής του σήματος (εάν υπάρχει) και της παραίτησης (εάν υπάρχει). Εάν τυχόν παρασχεθεί μετάφραση, πρέπει να αφορά και τα τέσσερα παραπάνω στοιχεία.

2.6.Καταβολή των τελών

Το βασικό τέλος αίτησης ενός κοινοτικού σήματος ανέρχεται στα 1050 ΕΥΡΩ, πόσο το οποίο καλύπτει έως και τρεις κλάσεις προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ το τέλος για κάθε πρόσθετη κλάση ανέρχεται στα 150 ΕΥΡΩ. Το βασικό τέλος αίτησης ενός συλλογικού κοινοτικού σήματος ανέρχεται στα 1800 ΕΥΡΩ, ενώ το τέλος για κάθε πρόσθετη κλάση άνω των τριών ανέρχεται στα 300 ΕΥΡΩ.

Το πρόσθετο τέλος για την εκπόνηση εθνικών εκθέσεων έρευνας (οι οποίες κατέστησανι προαιρετικές στις 10 Μαρτίου 2008, βλέπε τμήμα 1.7) υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το τέλος των 12 ευρώ για κάθε εθνική έκθεση έρευνας με τον αριθμό των κεντρικών υπηρεσιών βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών που συμμετέχουν (επί του παρόντος 12 και άρα 12χ12=144 Ευρώ) (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/optionalSearces_en.pdf).

Το εν λόγω τέλος πρέπει να καταβληθεί μαζί με το βασικό τέλος αίτησης (άρθρο 39 παράγραφος 2 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα). Οι αιτούντες που τηρούν τρέχοντα λογαριασμό στο ΓΕΕΑ μπορούν να επιλέξουν την καταβολή των εν λόγω τελών είτε ταυτόχρονα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης ή ένα μήνα μετά από την ημερομηνία κατάθεσης. Η καταβολή του εν λόγω τέλους μπορεί, επίσης, να συνδυαστεί με την καταβολή του τέλους για κάθε πρόσθετη κλάση.

Το βασικό τέλος αίτησης πρέπει να καταβληθεί εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη ημερομηνία υποβολής της αίτησης προκειμένου να κατοχυρωθεί η ημερομηνία παραλαβής ως ημερομηνία κατάθεσης. Το ΓΕΕΑ δεν θα προβεί σε όχληση για την καταβολή του τέλους αυτού. Δεν ισχύει πλέον ξεχωριστό τέλος καταχώρισης είτε για κοινοτικά σήματα είτε για συλλογικά κοινοτικά σήματα.

Οι πληρωμές (όλα τα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον πληρωτή ο οποίος δίνει και τις σχετικές οδηγίες στην τράπεζα του) πραγματοποιούνται ως εξής:

– μέσω εντολής χρέωσης τρεχούμενου λογαριασμού που τηρείται στο ΓΕΕΑ, αναφέροντας τον αριθμό του εν λόγω λογαριασμού. Ο αιτών/αντιπρόσωπος μπορεί να επιλέξει είτε την εντολή άμεσης χρέωσης του βασικού τέλους αίτησης είτε την εντολή χρέωσης στο τέλος της περιόδου του ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης. Η εντολή άμεσης χρέωσης θα επιταχύνει τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης. Ο αιτών μπορεί να επιλέξει εάν τα τέλη για κλάσεις άνω των τριών θα καταβάλλονται ταυτόχρονα με το βασικό τέλος αίτησης ή όταν θα έχει γίνει δεκτή η ταξινόμηση. Ο κάτοχος τρεχούμενου λογαριασμού μπορεί με δήλωση του να αποκλείσει τη χρήση του λογαριασμού αυτού για τη συγκεκριμένη πληρωμή.

– μέσω χρηματικής μεταφοράς (transfer), σε ευρώ, σε τραπεζικό λογαριασμό του ΓΕΕΑ, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τον αριθμό αναφοράς του αιτούντος ή του αντιπροσώπου και την αίτηση (ή τις αιτήσεις) στην οποία αναφέρεται(-ονται) η πληρωμή (-ες).

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία χρηματικής μεταφοράς μόνο εάν αυτή έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Οι αιτούντες πρέπει να γνωρίζουν ότι το Γραφείο δεν εκδίδει τιμολόγια για τα τέλη κατάθεσης.

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί μπορούν να ανοιχθούν με υποβολή σχετικής γραπτής αίτησης στο ΓΕΕΑ στην ακόλουθη διεύθυνση:

Office for Harmonization in the Internal Market

Finance Departement

Avenida de Europa, 4

E-03008 Alicante, Ισπανία

Τηλέφωνο: (34) 965 139 340

Φαξ: (34) 965 139 113

Οι μεταφορές χρηματικών ποσών μπορούν να πραγματοποιούνται σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς του ΓΕΕΑ::

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

Αριθμός λογαριασμού: 0182-5596-90-0092222222 Swift code(BIC): BBVAESMMXXX

IBAN ES88 0182 5596 9000 9222 2222

LA CAIXA

Αριθμός λογαριασμού: 2100-2353-01-0700000888 Swift code(BIC): CAIXESBBXXX

IBAN ES03 2100 2353 0107 0000 0888

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ

•Στο πληρεξούσιο δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ούτε η προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων.

•Η αίτηση δεν αποστέλλεται μέσω της Δ/νσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας αλλά απευθείας από τον αιτούντα ταχυδρομικώς, με φαξ ή σε μορφή ηλεκτρονικής αποστολής (e-filing).

•Το βασικό τέλος αίτησης ενός κοινοτικού σήματος ανέρχεται στα €900 όταν γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης (e-filing), ποσό το οποίο καλύπτει έως και τρεις κλάσεις προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ το τέλος για κάθε πρόσθετη κλάση ανέρχεται στα €150

•Για την εύρεση της αίτησης στα ελληνικά σε μορφή ηλεκτρονικής αποστολής (e-filing), πληκτρολογείστε την ακόλουθη διεύθυνση : https://oami.europa.eu/en/mark/marque/form.htm

•Για την εύρεση της αίτησης στα ελληνικά σε μορφή μη ηλεκτρονικής αποστολής πληκτρολογείστε την ακόλουθη διεύθυνση : https://oami.europa.eu/en/mark/marque/form.htm

Έλεγχος κοινοτικών σημάτων.

Α) Από την ιστοσελίδα του Κοινοτικού Γραφείου ως ακολούθως:

1. www.oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_SearchBasic?

ή

Β) Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή δηλ.: www.gge.gov.gr

(Εμπορικά Σήματα – Έλεγχος Κοινοτικών Σημάτων – Πρόσβαση στο αρχείο των Κοινοτικών Σημάτων)

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας , Γραφείο Κοινοτικών Σημάτων στο τηλέφωνο 210-3893395.

Πρόσβαση στο αρχείο των Κοινοτικών Σημάτων

Αίτηση Κοινοτικού Σήματος

Αίτηση Κοινοτικού Σήματος

Εκπαιδευτικά Videos

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ VIDEOS ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

TMclass Tutorial

Οδηγίες & απαιτούμενα δικαιολογητικά για αιτήσεις μεταβολών επί σημάτων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μεταβολών επί Σήματος (Οδηγίες)

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Παράτασης Προστασίας Σήματος (Οδηγίες)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Εισαγωγή

Η Διεύθυνση Σημάτων είναι αρμόδια για την εφαρμογή των άρθρων 121-183 Ν. 4072/2012 για τα σήματα (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012) με τον οποίο παρέχεται προστασία σε εθνικό επίπεδο του σήματος των προϊόντων ή και υπηρεσιών των επιχειρήσεων.

Τη Διεύθυνση Σημάτων συγκροτούν τα παρακάτω τμήματα:

α) Τμήμα Κατάθεσης Σημάτων και Θεσμικών Ρυθμίσεων.

β) Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων.

γ) Τμήμα Ελληνικού Σήματος Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Σημάτων αναφέρεται στα παρακάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:

α) Τμήμα κατάθεσης Σημάτων και Θεσμικών Ρυθμίσεων στο οποίο υπάγονται:

1) Η εφαρμογή της υφιστάμενης Νομοθεσίας σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης σημάτων.

2) Η παραλαβή και ο έλεγχος των δηλώσεων σημάτων (Εθνικών, Διεθνών, εκ Μετατροπής Κοινοτικού και εκ Μετατροπής Διεθνούς), η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων στα ειδικά βιβλία και ευρετηρίαση των σημάτων.

3) Η καταχώριση στα βιβλία των σχετικών μεταβολών επί των σημάτων, η χορήγηση πιστοποιητικών για τις πιο πάνω πράξεις, καθώς και η χορήγηση αντιγράφων σημάτων σε κάθε ενδιαφερόμενο ύστερα από αίτησή του.

4) Η μέριμνα τήρησης και λειτουργίας μηχανογραφικού αρχείου των σημάτων.

5) Η παρακολούθηση και η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που αφορούν τα αντικείμενα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η μελέτη και η εισήγηση σε θέματα επέκτασης της προστασίας με την κατάθεση και άλλων αντικειμένων αυτής.

β) Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων στο οποίο υπάγονται:

1) Η εφαρμογή της υφιστάμενης Νομοθεσίας για την παραδοχή των σημάτων.

2) Η δημοσίευση αποφάσεων των εξεταστών.

3) Η μέριμνα για τη λειτουργία των Διοικητικών Επιτροπών και των Γραμματειών τους.

4) Η δημοσίευση αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων επί των ενδίκων μέσων και κοινοποίηση αυτών στους ενδιαφερόμενους.

γ) Τμήμα Ελληνικού Σήματος Προϊόντων και Υπηρεσιών στο οποίο υπάγονται:

1)  Η υποστήριξη της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος.

2) Η μέριμνα για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του ελληνικού σήματος.

3) Η μέριμνα για την έκδοση νομοθετημάτων και κανονισμών.

4) Η διενέργεια δράσεων για την προώθηση και την προβολή του ελληνικού σήματος.

5) Η συνεργασία με άλλους φορείς.

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος έχει ως  αντικείμενο την υποβολή προτάσεων προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης για την έκδοση κανονισμών και το συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του Σήματος Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4155/2013.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Νόμοι

Νόμος 4155/13

Νόμος 4072/12 Μέρος 3ο
Άρθρα 121-183 (Σήματα) & Άρθρα 184-196 (Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών),
Παραρτήματα V, VI,VII,VIII,IX
(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 86/A/11-04-2012)

Κανονισμός 207/2009 για το κοινοτικό σήμα

Εκτελεστικός Κανονισμός 2868/95 στην ελληνική γλώσσα

Εγκύκλιος 1209/2012 κατάθεσης Σήματος

Κανονισμός 2015/2424 για το σήμα της ΕΕ – Τροποποιητικός του Καν. 207/2009 Θέση σε ισχύ από 23/3/2016

Κανονισμός EE/2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσω­πικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ»

Κοινές Ανακοινώσεις Euipo

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την Κοινή Πρακτική για το Διακριτικό χαρακτήρα – Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία (Συχνές ερωτήσεις)

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την κοινή πρακτική για τους Σχετικούς Λόγους Απαραδέκτου. Κίνδυνος Σύγχυσης (Επίπτωση των μη διακρικών/αδύναμων στοιχείων)

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την κοινή πρακτική για το πεδίο προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με τα εμπορικά σήματα και των μέτρων εναντίον της παραποίησης αυτών (ΕλληνικάΑγγλικά)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
Εθνικά σήματα

Οδηγίες για την Κατάθεση Εθνικών, εκ Μετατροπής Κοινοτικών & εκ Μετατροπής Διεθνών Σημάτων

Ηλεκτρονική Κατάθεση Σημάτων (Οδηγίες)

Σύμφωνα με τα άρθρα 134, 135, 136, 173 και 176 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος- Νέα εταιρική μορφή- Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Δ/νση Εμπορικής Ιδιοκτησίας, Πλατεία Κάνιγγος- 2ος όροφος- 223 Γραφείο – Ωρες: 10:30-14:00) τα κάτωθι:

 1. Δήλωση ορισμένου τύπου (πρωτότυπη), υπογεγραμμένη από το δικαιούχο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Έντυπα δηλώσεων διατίθενται στο διαδίκτυο και συμπληρώνονται στον Η/Υ. Στην Υπηρεσία Σημάτων προσκομίζονται τέσσερις (4) δηλώσεις σε έντυπη μορφή, καθώς και σε ηλεκτρονική με ψηφιακό δίσκο (CD) ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (USB stick).

2.

α) Αν ο δικαιούχος του σήματος δηλώνει «με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση» τότε στην πρωτότυπη δήλωση επικολλά έγχρωμη  απεικόνιση, το ίδιο και στη δήλωση υπό ηλεκτρονική μορφή.

β) Αν ο δικαιούχος του σήματος καταθέτει το σήμα μόνο με ασπρόμαυρη απεικόνιση, τότε στην πρωτότυπη δήλωση επικολλά ασπρόμαυρη απεικόνιση, το ίδιο και στη δήλωση υπό ηλεκτρονική μορφή.

γ) Οι διαστάσεις του σήματος δεν θα υπερβαίνουν τα 8 χ 8 cm.

3. Παράβολο του Δημοσίου 110 ευρώ για την πρώτη κλάση (για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι και τη δέκατη, παράβολο 20 ευρώ).

4. Πληρεξούσιο έγγραφο προς τον υπογράφοντα δικηγόρο ειδικά για σήματα (όχι απαραίτητα συμβολαιογραφικό), στην περίπτωση που ορίζεται δικηγόρος.

5. Εξουσιοδότηση προς τον υποβάλλοντα τη δήλωση, ειδική για την κατάθεση σήματος, στην περίπτωση κατάθεσης από τρίτο πρόσωπο πλην του δικαιούχου.

6. Αν ο δικαιούχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. υποβάλλεται και καταστατικό της εταιρείας, αν είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. υποβάλλεται ΦΕΚ ή άλλο σχετικό έγγραφο νομιμοποίησης του υπογράφοντος τη δήλωση ή την εξουσιοδότηση ή το τυχόν πληρεξούσιο. Η δήλωση ή εξουσιοδότηση ή το πληρεξούσιο απαραίτητα φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου αυτής.

7. Στην περίπτωση αλλοδαπού δικαιούχου, δηλαδή όταν η κατοικία ή έδρα του καταθέτη είναι στην αλλοδαπή, πρέπει να υποβάλλεται δήλωση περί υπαγωγής αυτού στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

8. Ντοσιέ με πτερύγια.

9. Μεγαρόσημα

– Μεγαρόσημο 2,00€, επικολλάται σε μία εκ των δηλώσεων για αντίγραφο σήματος.

10. Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής και 4€ μεγαρόσημο, στην περίπτωση κατάθεσης από πληρεξούσιο δικηγόρο.

11. Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Κοινοτικού απαιτείται, εκτός των ανωτέρω και η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα των ακολούθων εγγράφων: α) Αίτηση κοινοτικού σήματος β) Αίτηση μετατροπής γ) Εγγράφου του ΟΗΙΜ που πιστοποιεί την ημερομηνία κατάθεσης του κοινοτικού σήματος δ) Απόφασης του ΟΗΙΜ όπου προκύπτει ο λόγος απόρριψης του κοινοτικού σήματος. Η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι 2 μήνες και αρχίζει από την επομένη της ειδοποίησης του καταθέτη με έγγραφο της Υπηρεσίας μας, επί αποδείξει παραλαβής.

12. Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Διεθνούς απαιτείται, εκτός των ανωτέρω και η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των ακολούθων εγγράφων: α) Εγγράφου του W.I.P.O απ όπου προκύπτει η ημερομηνία παύσης της ισχύος της διεθνούς καταχώρησης. β) Εγγράφου του W.I.P.O με τα στοιχεία της διεθνούς καταχώρησης.

13. Ενημερωτικό κείμενο για την πληροφόρηση των καταθετών/δικαιούχων σημάτων (εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο) σχετικά με τη συλλογή και επεξεργα­σία προσω­πικών δεδομένων με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέ­ροντος κατ’ εφαρμογή του Ν. 4072/2012 ως τροπο­ποιήθηκε Κανονισμός ΕΕ/2016/679

Πληρεξούσιο(Εθνικού – Κοινοτικού Σήματος)

Οδηγίες για την συμπλήρωση κατάθεσης δήλωσης σήματος

 • Ανοίγετε το σχετικό έντυπο που θέλετε να συμπληρώσετε (π.χ. Δήλωση Κατάθεσης Εθνικού Σήματος)
 • Επιλέγετε Αρχείο –> Αποθήκευση ως τύπος: Βιβλίο εργασίας του Ms Excel και αποθηκεύετε τη Δήλωση στον Η/Υ σας.
 • Ανοίγετε το αποθηκευμένο αρχείο της Δήλωσης και με το πλήκτρο ΤΑΒ μετακινείστε στα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε.
 • Για να εισάγετε μια απεικόνιση επιλέγετε Εισαγωγή –> Εικόνα και την τοποθετείτε στο υπάρχον πλαίσιο της Δήλωσης,  προσαρμόζοντας ανάλογα τις διαστάσεις της. ΠΡΟΣΟΧΗ Η εικόνα να έχει την επέκταση .tif
 • Αφού συμπληρώσετε τα πεδία εκτυπώνετε την Δήλωση 4 φορές (εκτύπωση διπλής όψης) και την αποθηκεύετε στην υπάρχουσα μορφή της (EXCEL)

Δήλωση Κατάθεσης Εθνικού Σήματος

Προσοχή: Η Δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί και να εκτυπωθεί στη μορφή του υποδείγματος δήλωσης κατάθεσης (εκτύπωση διπλής όψης), διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή.

Δήλωση Εθνικού Σήματος

Δήλωση Μετατροπής Κοινοτικού Σήματος

Προσοχή: Η Δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί και να εκτυπωθεί στη μορφή του υποδείγματος δήλωσης κατάθεσης (εκτύπωση διπλής όψης), διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή.

Δήλωση μετατροπής κοινοτικού σήματος

Δήλωση Μετατροπής Διεθνούς Σήματος

Δήλωση μετατροπής διεθνούς σήματος

Διεθνή σήματα

Διεθνή Σήματα
Οδηγίες για τον Έλεγχο Διεθνών Σημάτων
Έλεγχος Διεθνών Σημάτων
Πληροφορίες

Διεθνή Σήματα

Το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης, που αφορά την Διεθνή καταχώρηση σημάτων, τέθηκε σε εφαρμογή στην Ελλάδα στις 10/8/2000 (σχετικά νομοθετικά κείμενα Νόμος 4072/2012,ΦΕΚ Α’:86 /11-4-2012,Νόμος 2783/2000, ΦΕΚ Α: 1/7-1-2000 και Υπουργική απόφαση: Κ4-307/2-1-01 «ΦΕΚ Β’ αριθ. 31/18-1-2001».

 1. Προϋποθέσεις
 2. Διαδικασία
 3. Έλεγχος

1. Προϋποθέσεις

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται/συμπληρώνεται μέσω INTERNET στο site του Διεθνούς Γραφείου www.wipo.int και φέρει τον κωδικό στην άνω δεξιά γωνία ΜΜ2(E), αποτελείται δε από 6 σελίδες, σε κειμενογράφο WORD και παρέχεται σε δύο γλώσσες αγγλικά και γαλλικά.
Σε περίπτωση που ο καταθέτης επιθυμεί να κάνει διεθνή αίτηση για την Αμερική τότε πρέπει εκτός από το έντυπο ΜΜ2(Ε) να συμπληρώσει και το έντυπο ΜΜ18(Ε).

Η διαδικασία εύρεσης των αιτήσεων είναι η ακόλουθη:

1.Επιλέγουμε WIPO/MADRID: The international trademark system
2.Πάμε Key resources
3.Επιλέγουμε FORMS

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης διεθνούς σήματος είναι ο αιτών :

1.Να είναι Έλληνας υπήκοος ή να κατοικεί στην Ελλάδα, ή να είναι Εταιρεία με πραγματική και μόνιμη βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Ελλάδα &
2.Να έχει καταθέσει ή καταχωρήσει το ίδιο σήμα ως ελληνικό

Σε περίπτωση που η αίτηση για διεθνές σήμα γίνει μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία της εθνικής κατάθεσης, ο καταθέτης έχει δικαίωμα να ζητήσει προτεραιότητα.

2. Διαδικασία

1)Η κατάθεση της ανωτέρω αίτησης ΜΜ2(Ε) γίνεται στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γ.Γ.Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Εμπορικής Ιδιοκτησίας, Τμήμα Κατάθεσης Διεθνών Σημάτων (γραφείο  212) εις διπλούν με πρωτότυπη σφραγίδα/υπογραφή του καταθέτη ή του εντολοδόχου, προσκομίζοντας:

– ένα παράβολο των 15 € (ευρώ), για αποστολή της αίτησης στο Διεθνές Γραφείο Σημάτων μέσα σε προθεσμία 2 μηνών

– ένα επίσημο αντίγραφο του Ημεδαπού Σήματος

– σε ηλεκτρονική μορφή το έντυπο της αίτησης με προσκομιδή στην αρμόδια υπηρεσία ψηφιακού δίσκου (CD) ή άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού αποθηκευτικού μέσου (άρθρο 167ν.4072/2012).

2)Το βασικό τέλος της αίτησης για το διεθνές σήμα ανέρχεται στο ποσό των 653 ελβετικών φράγκων για ασπρόμαυρο σήμα ή 903 ελβετικών φράγκων για έγχρωμο σήμα.

3) Ο δικαιούχος του σήματος έχει δικαίωμα να καταθέσει μόνος του την αίτηση. Η υπογραφήτηςαίτησηςδια μέσου δικηγόρουείναι προαιρετική και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται πληρεξούσιο έγγραφο.

4) Στην 5η σελίδα της αίτησης υπάρχει κατάλογος επιλογής χωρών προορισμού όπου ο αιτών συμπληρώνει τις χώρες που επιθυμεί και αριστερά του εντύπου της αίτησης (όπως προβάλλεται στο site του wipo μέσω Η/Υ) με ονομασία FEES (έξοδα) αναφέρονται αναλυτικά οι χώρες που έχουν ατομικά τέλη (individual fees) ή συμπληρωματικά τέλη (complementary fees) καθώς και τα έξοδα ανά κλάση για τις χώρες αυτές.

O υπολογισμός των τελών γίνεται ως εξής:

1. Επιλέγουμε WIPO/MADRID: The international trademark system

2. Πάμε Key resources

3. Επιλέγουμε Fee calculator

 – στο πεδίο FEE CALCULATOR (υπολογιστής εξόδων) συμπληρώνουμε την/τις χώρα/ες προορισμού, την/τις κλάση/σεις των προϊόντων, αν είναι ασπρόμαυρο ή έγχρωμο το σήμα καθώς και αν το σήμα είναι απεικονιστικό και αυτόματα υπολογίζει αναλυτικά όλα τα έξοδα ανά χώρα.

– Το αναλυτικό αποτέλεσμα των εξόδων (σε Ελβετικά Φράγκα) συμπληρώνεται στη σελίδα 6 της αίτησης και το συνολικό ποσό ο αιτών οφείλει να το καταβάλει στο Διεθνές Γραφείο, επιλέγοντας έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης.

3. Έλεγχος

Ο έλεγχος των διεθνών σημάτων γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wipo.int.

1.Επιλέγουμε WIPO/MADRID: The international trademark system
2.Πάμε Key resources
3.Επιλέγουμε ROMARIN
4.Στο πεδίο MARK δίνουμε την επωνυμία ή μέρος της επωνυμίας του σήματος που ερευνούμε βάζοντας στο τέλος το σύμβολο * (αστερίσκος), το οποίο έχει την έννοια του «περιέχει».
5.Εάν επιθυμούμε να δούμε αν ένα εμπορικό σήμα έχει έρθει στην Ελλάδα προς κατoχύρωση από κάποια χώρα του εξωτερικού, τότε στο τελευταίο πεδίο (Designated Contracting Parties) γράφουμε τα αρχικά της Ελλάδας δηλ. GR

Οδηγίες για τον Έλεγχο Διεθνών Σημάτων

Είναι ένα αρχείο σε μορφή EXCEL, με όλα τα Διεθνή Σήματα που έχουν ζητήσει προστασία στην Ελλάδα.
1. Επιλέγουμε το κελί Β1 ΣΗΜΑ και κάνουμε κλικ στο βελάκι
2. Επιλέγουμε (Προσαρμογή…) και περιέχει
3. Επιλέγουμε το ΣΗΜΑ που θέλουμε να ελέγξουμε
4. Πατάμε ΟΚ
5. Εμφανίζονται όλα τα Διεθνή Σήματα που έχουν έρθει στην Ελλάδα, δηλαδή
-Ελληνικό νούμερο
-Διεθνές νούμερο
-Κλάσεις
-Λήξη 18μήνου

Βρίσκουμε το Ελληνικό νούμερο και ανατρέχουμε στα αντίστοιχα πράσινα βιβλία.

Οδηγίες αίτησης κατάθεσης διεθνούς σήματος σε χώρες σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Μαδρίτης

Το έντυπο της αίτησης ΜΜ2(Ε)  συμπληρώνεται μέσω INTERNET στο site του Διεθνούς Γραφείου www.wipo.int

Οδηγίες  για την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων:

 1. Greece
 2. Καταθέτης
 3. Προϋποθέσεις κατάθεσης σήματος
 4. Δικηγόρος
 5. Κατάθεση ή καταχώρηση
 6. Δήλωση προτεραιότητας
 7. Σήμα
 8. Δήλωση χρώματος
 9. Παρατηρήσεις
 10. Προϊόντα και υπηρεσίες
 11. Κατάλογος χωρών όπου ζητείται προστασία του σήματος
 12. Υπογραφή του Καταθέτη ή του αντιπροσώπου του – Σφραγίδα – Ημερομηνία
 13. Συμπληρώνεται από την υπηρεσία
 14. Υπολογισμός δαπανών
 15. Εκτύπωση αίτησης

2. Καταθέτης

(a) ΟΝΟΜΑ: Επώνυμο-Όνομα (για φυσικό πρόσωπο) με λατινικούς χαρακτήρες ή η επωνυμία επιχείρησης (για νομικό πρόσωπο) μεταφρασμένη αγγλικά ή γαλλικά.
(b) Δ/ΝΣΗ: Δ/νση φυσικού ή νομικού προσώπου
(c) Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: Συμπληρώνεται μόνο εάν η θέση 4 είναι κενή και ισχύει διαφορετική δ/νση από τη 2. (b) αλλιώς μένει κενή.
(d) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Τηλέφωνο φυσικού ή νομικού προσώπου
FAX: Fax φυσικού ή νομικού προσώπου
EMAIL: Email φυσικού ή νομικού προσώπου

Δηλώνεται εάν θέλετε να έχετε ηλεκτρονική επικοινωνία.
Δηλώνεται:
(i) κάθε περαιτέρω αλληλογραφία από το Διεθνές Γραφείο σχετικά με αυτήν την διεθνή αίτηση και προκύπτει διεθνή καταχώριση θα σταλεί μόνο ηλεκτρονικά
(ii) κάθε περαιτέρω αλληλογραφία από το Διεθνές Γραφείο σχέση με άλλες διεθνείς αιτήσεις ή διεθνείς καταχωρίσεις για τις οποίες έχει δηλωθεί η ιδία διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά.

Σημείωση: ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΙΤΗΣΗ
(e) Δηλώνεται η γλώσσα αλληλογραφίας
(f)
(i) Υπηκοότητα του φυσικού προσώπου.
(ii) – Δήλωση νομικής μορφής νομικού προσώπου
– Δεν συμπληρώνεται

3. Προϋποθέσεις κατάθεσης σήματος

Συμπληρώνεται ένα από τα τρία :
3. (a) (i) Αν ο καταθέτης είναι έλληνας υπήκοος
(ii) Δεν συμπληρώνεται
(iii) Αν ο καταθέτης κατοικεί στην Ελλάδα.
(iv) Αν ο καταθέτης έχει πραγματική και μόνιμη βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Ελλάδα.

3. (b) (i) Όπου η δ/νση του καταθέτη (2.(b)) δεν είναι στην Ελλάδα και έχει επιλεγεί το
3.(a)(iii)δηλώνεται η δ/νση του στη Ελλάδα.
(ii) Όπου η δ/νση του καταθέτη (2. (b)) δεν είναι στην Ελλάδα και έχει επιλεγεί το
3.(a)(iv)δηλώνεται η δ/νση της βιομηχανικής ή εμπορικής εγκατάστασης του στην Ελλάδα.

4. Δικηγόρος

(όπου υφίσταται) Συμπληρώνονται τα ατομικά του στοιχεία.
Δηλώνεται εάν θέλετε να έχετε ηλεκτρονική επικοινωνία.
Δηλώνεται:
(i) κάθε περαιτέρω αλληλογραφία από το Διεθνές Γραφείο σχετικά με αυτήν την διεθνή αίτηση και προκύπτει διεθνή καταχώριση θα σταλεί μόνο ηλεκτρονικά
(ii) κάθε περαιτέρω αλληλογραφία από το Διεθνές Γραφείο σχέση με άλλες διεθνείς αιτήσεις ή διεθνείς καταχωρίσεις για τις οποίες έχει δηλωθεί η ιδία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά.
Σημείωση: ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΙΤΗΣΗ

5. Κατάθεση ή καταχώρηση

Αριθμός κατάθεσης Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης
(συμπληρώνονται εφόσον υπάρχει εθνική κατάθεση που δεν έχει ακόμα εκδικαστεί)
Αριθμός καταχώρησης Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης
(συμπληρώνονται εφόσον υπάρχει εθνική κατάθεση που έχει γίνει δεκτή με αμετάκλητη απόφαση)

6. Δήλωση προτεραιότητας

Συμπληρώνεται μόνο αν στη θέση 5 έχει σημειωθεί αριθμός και ημερομηνία κατάθεσης αίτησης και η ημερομηνία αυτή απέχει από την ημερομηνία κατάθεσης της διεθνούς αίτησης λιγότερο από 6 μήνες.
Εθνικό γραφείο: Ministry of Economy Competitiveness & Shipping, General Secretariat of Commerce, Direction of Commercial & Industrial Property, Greece.
Αριθμός κατάθεσης (από θέση 5)
Ημερομηνία κατάθεσης (από θέση 5)
Αν η αίτηση με προτεραιότητα δεν αφορά όλα τα αγαθά ή τα προϊόντα που αναφέρονται στη θέση 10, σημειώστε τα αγαθά και τα προϊόντα τις οποίες αφορά.
Αν υπάρχουν περισσότερες της μίας προτεραιότητες, σημειώστε και χρησιμοποιήστε το τελευταίο φύλλο για τις απαραίτητες διευκρινήσεις ανά προτεραιότητα.

7. Σήμα

(a) Τοποθετήστε το σήμα στο παρακάτω πλαίσιο όπως ακριβώς εμφανίζεται στην εθνική αίτηση κατάθεσης ή στη βασική αίτηση καταχώρησης.
(b) Όπου το σήμα του (a) είναι ασπρόμαυρο και δηλώνεται χρώμα στο 8, τοποθετήστε το έγχρωμο σήμα στο παρακάτω πλαίσιο.
(c) Δηλώστε αν επιθυμείτε το λεκτικό σήμα να εμφανίζεται με arial χαρακτήρες.
(d) Δηλώστε αν το σήμα αποτελείται από ένα χρώμα ή από συνδυασμό χρωμάτων

8. Δήλωση χρώματος

(a) Ο καταθέτης δηλώνει ότι το χρώμα αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του σήματος
Δηλώστε χρώμα ή συνδυασμό χρωμάτων ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(b) Δηλώστε σε ποια βασικά μέρη του σήματος βρίσκεται το κάθε χρώμα _________________________________________________________________

9. Παρατηρήσεις

(a) Μεταγραφή φωνητικού αλφαβήτου (όπου υφίσταται) π.χ. ΑΝΕΜΟΣ-ANEMOS
(b) Μετάφραση του σήματος
(c) Αν οι λέξεις του σήματος δεν έχουν κάποιο νόημα (και συνεπώς δεν μπορούν να μεταφραστούν)
(d) Σημειώσατε ανάλογα
Τρισδιάστατο σήμα Ηχητικό σήμα Συλλογικό σήμα
(e) Δεν συμπληρώνεται
(f) Λεκτικά στοιχεία του σήματος
(g) Ο καταθέτης δηλώνει αν επιθυμεί προστασία μόνο των κάτωθι στοιχείων του σήματος:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Προϊόντα και υπηρεσίες

(a) Προϊόντα και υπηρεσίες για τις οποίες ο καταθέτης επιθυμεί να αποκτήσει προστασία (Δηλώνονται όλες οι κλάσεις ή μέρος τους όπως ακριβώς εμφανίζονται στο εθνικό σήμα σε γραμματοσειρά «Courier new> ή και σε μέγεθος 12 και πάνω. ).
(b) Προϊόντα και υπηρεσίες για τις οποίες ο καταθέτης επιθυμεί να προχωρήσει σε περιορισμό των κλάσεων. (σε γραμματοσειρά «Courier new> ή και σε μέγεθος 12 και πάνω.)

11. Κατάλογος των χωρών όπου ζητείται προστασία σήματος

Σημειώσατε αναλόγως.
1. Σημειώνοντας την Ιρλανδία, τη Σιγκαπούρη ή το Ηνωμένο Βασίλειο, ο καταθέτης δηλώνει ότι προτίθεται το σήμα να χρησιμοποιηθεί από αυτόν ή με την άδεια του στη συγκεκριμένη χώρα όσον αφορά στα αγαθά και στις υπηρεσίες όπως ορίζονται στην παρούσα αίτηση.
2. Εάν προσδιορίζεται οι ΗΠΑ ως χώρα που ζητείται η προστασία του σήματος πρέπει να προσαρτηθεί στην παρούσα διεθνή αίτηση το έντυπο ΜΜ18

Υπολογισμός δαπανών

Στη διεύθυνση http://www.wipo.int/και ακολουθώντας τα βήματα About Intellectual Property/Trademarks/Madrid System for the International Registration of Marks/ Fee Calculator/ Office of Origin, επιλογή: Greece, αριθμός κλάσεων, έγχρωμο, συλλογικό, απεικονιστικό και αφού συμπληρωθούν οι χώρες επιλογής , εξάγεται ένας πίνακας κόστους του οποίου τα στοιχεία εισάγονται στο σημείο αυτό της αίτησης
Συμπληρώνεται κατάλληλα ένας από τους 3 τρόπους πληρωμής.
Εάν επιλεχθεί ως τρόπος επιλογής τότε το αντίστοιχο ποσό προκαταβάλλεται και γράφετε το σχετικό νούμερο της κατάθεσης πληρωμής.

Εκτύπωση

Κατά την εκτύπωση να εκτυπώνεται μία μόνο σελίδα της αίτησης ανά φύλλο χαρτιού.

Πληροφορίες για Διεθνή Σήματα

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2131514-469
Γραφείο : 212

Κοινοτικά σήματα

Οδηγίες και Έλεγχος Κοινοτικών Σημάτων
Οδηγίες & έλεγχος Κοινοτικού Σήματος – Αίτηση Κοινοτικού Σήματος – Γραφείο εναρμόνισης στην εσωτερική αγορά

Σήματα, σχέδια και υποδείγματα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για κοινοτικό σήμα

Γενικές παρατηρήσεις

Χρήση του εντύπου

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται από το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ). Το έντυπο διατίθεται (ταχυδρομικώς, με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοθέση του Γραφείου στη διεύθυνση http://www.oami.europa.eu για εκτύπωση. Διατίθεται επίσης από τις κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Σημάτων της Μπενελούξ.

Οι αιτούντες ή οι αντιπρόσωποι τους μπορούν να χρησιμοποιούν αντίγραφα του εντύπου ή έντυπα παρόμοιας μορφής ή σχήματος, όπως είναι τα έντυπα που παράγονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές τα οποία περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο αίτησης. Σε περίπτωση χρήσης εντύπων που έχουν αναπαραχθεί ηλεκτρονικά και εφόσον απαιτείται περισσότερος χώρος, μπορεί να αποφευχθεί η χρήση συνημμένων εγγράφων επεκτείνοντας απλώς την ηλεκτρονική μορφή του εντύπου.

Ακόμη και αν ορισμένες πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, συνίσταται, ωστόσο, να συμπληρώνεται το έντυπο της αίτησης κατά τον πληρέστερο δυνατό τρόπο και να παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης. Κατά τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επισπεύδεται η επεξεργασία της αίτησης. Η συμπλήρωση των πεδίων που φέρουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθμό του ΓΕΕΑ::

(+34) 965 139 100

Υποβολή των εντύπων

Τα συμπληρωμένα έντυπα των αιτήσεων μπορούν, κατεπιλογή του αιτούντα

-να αποστέλλονται απευθείας στο ΓΕΕΑ στο Αλικάντε, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Office for Harmonization in the Internal Market

Receiving Unit

Avenida de Europa, 4

E-03008 Alicante, Ισπανία

-να παραδίδονται αυτοπροσώπως στον χώρο υποδοχής του Γραφείου, κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας

-να διαβιβάζονται με τηλεομοιοτυπία (φαξ) μόνον στον ακόλουθο αριθμό φαξ του ΓΕΕΑ:

(+34) 965 131 344

Το ΓΕΕΑ θα εκδίδει αποδείξεις παραλαβής για τις αιτήσεις που λαμβάνει.

1.Πρώτη σελίδα του εντύπου

1.1. Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας σελίδας)

Οι αιτούντες πρέπει να αναφέρουν τον συνολικό αριθμό σελίδων που αποστέλλουν στο ΓΕΕΑ.

1.2. Γλώσσες

1.2.1. Γλώσσα της αίτησης

Ο αιτών πρέπει να αναφέρει τη γλώσσα στην οποία υποβάλλει την αίτηση, η οποία μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κωδικοί ISO που αποτελούνται από δύο γράμματα (κωδικοί που έχουν καθοριστεί για την αναγνώριση των γλωσσών από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο τετραγωνίδιο που παρέχεται γιαυτόν το λόγο.

1.2.2. Δεύτερη γλώσσα

Ο αιτών πρέπει επίσης να επιλέξει μία δεύτερη γλώσσα, η οποία πρέπει να είναι μία από τις πέντε γλώσσες εργασίας του ΓΕΕΑ (Ισπανικά-ES, Γερμανικά-DE, Αγγλικά-EN, Γαλλικά-FR ή Ιταλικά-IT) και η οποία πρέπει να είναι διαφορετική από την πρώτη γλώσσα.

Η δεύτερη γλώσσα είναι επίσης η γλώσσα, ή μια απο τις γλώσσες, που θα χρησιμοποιηθεί στις διαδικασίες ανακοπής ή ακυρότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε γλωσσική απόδοση του εντύπου της αίτησης, αρκεί τα στοιχεία του κειμένου, ιδιαίτερα ο κατάλογος των προϊόντων και υπηρεσιών, να έχουν συμπληρωθεί στη γλώσσα της διαδικασίας της αίτησης.

Εάν η πρώτη γλώσσα δεν είναι μια από τις πέντε γλώσσες του Γραφείου (βλ. ανωτέρω), ο αιτών μπορεί να επιτρέψει στο Γραφείο να χρησιμοποιεί τη δεύτερη γλώσσα για την αλληλογραφία σε σχέση με την αίτηση.

1.3. Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Ο αιτών ή ο αντιπρόσωπος μπορεί να δηλώσει τα στοιχεία του με ανώτατο όριο τους 20 χαρακτήρες στο χώρο που προβλέπεται.

π.χ.: αρχικά, σειρά γραμμάτων, κλπ.

Το ΓΕΕΑ θα χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να επιβεβαιώσει την πληρωμή των τελών (δηλ. θα ελέγξει ότι μια πληρωμή αντιστοιχεί σε μια δεδομένη αίτηση).

1.4. Αιτών

1.4.1. Αριθμός αναγνώρισης

Εάν στον αιτούντα έχει ήδη χορηγηθεί αριθμός αναγνώρισης από το ΓΕΕΑ, τότε αρκεί να αναφέρει τον εν λόγω αριθμό και το ονοματεπώνυμο του. Σε διαφορετική περίπτωση, ο αιτών πρέπει να δηλώσει το ονοματεπώνυμο του, τη διεύθυνση του και την εθνικότητα του.

1.4.2. Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία (φυσικά/ νομικά πρόσωπα), νομικός τύπος και διεύθυνση

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός αιτούντες, προσδιορίζονται στο επισυναπτόμενο φύλλο, υπό τον τίτλο <<ονοματεπώνυμο του αιτούντος».

Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, πρέπει να αναφέρεται το(τα) όνομα(τα) και το(τα) επώνυμο(α) με αυτή τη σειρά. Επίσης, πρέπει να αναφέρεται η πλήρης διεύθυνση καθώς και η εθνικότητα του αιτούντος.

Εάν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να αναφέρεται η επίσημη επωνυμία του εν λόγω νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένου του νομικού τύπου αυτού (Ανώνυμη Εταιρία», Incorporated», Sociedad Anonima», Aktiengesellschaft», κλπ.). Ο νομικός τύπος μπορεί να μνημονεύεται με τη συνηθισμένη σύντμηση (Α.Ε.», S.A.», AG», κλπ.). Πρέπει να αναφέρεται η πλήρης διεύθυνση και η χώρα όπου εδρεύει το νομικό πρόσωπο και συνίσταται η χρησιμοποίηση του τυποποιημένου κωδικού ISO των δύο γραμμάτων.

Όταν η διεύθυνση παράδοσης (οδός, αριθμός, κλπ.) είναι διαφορετική από την ταχυδρομική διεύθυνση (π.χ. μια Τ.Θ.), πρέπει να δίνονται και οι δύο διευθύνσεις. Το ΓΕΕΑ θα τις χρησιμοποιήσει ανάλογα με την περίπτωση. Η διεύθυνση παράδοσης θα είναι εκείνη που θα δημοσιευθεί.

Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, πρέπει να αναφέρονται και οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου, καθώς και τα στοιχεία άλλων μέσων επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αναφορά των αριθμών τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων τεχνικών μέσων υποδηλώνει ότι το Γραφείο μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη του αιτούντος, να χρησιμοποιεί αυτά τα μέσα για να επικοινωνήσει μαζί του.

Για κάθε αιτούντα πρέπει να υποδεικνύεται μία μόνο διεύθυνση. Ωστόσο, εάν υποδεικνύονται περισσότερες της μιας διευθύνσεις, θα λαμβάνεται υπόψη μόνον η διεύθυνση που αναφέρεται πρώτη, εκτός αν ο αιτών καθορίζει μία από τις διευθύνσεις ως τη διεύθυνση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης, η αίτηση καταχώρισης της αλλαγής για τον(τους) υπάρχοντα(ες) αριθμό(ούς) αναγνώρισης πρέπει να αποστέλλεται χωριστά στο ΓΕΕΑ. Εάν ο αιτών διαθέτει περισσότερες από μια διευθύνσεις, τότε θα χορηγείται χωριστός αριθμός αναγνώρισης για κάθε διεύθυνση.

1.5. Σήμα

Η αίτηση μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη σήματος: λεκτικό σήμα, σήμα απεικόνισης, τρισδιάστατο σήμα, έγχρωμο σήμα αυτό αφεαυτού, ηχητικό σήμα, ή άλλο». Μόνο μία από αυτές τις κατηγορίες μπορεί να επιλεγεί.

Το λεκτικό σήμα είναι ένα δακτυλογραφημένο σήμα (συνήθης γραμματοσειρά), χωρίς ειδικά γραφικά στοιχεία. Το σήμα πρέπει να δακτυλογραφείται ή να τυπώνεται στον κατάλληλο χώρο. Το Γραφείο καταχωρεί ένα λεκτικό σήμα στη βάση δεδομένων του και το δημοσιεύει όπως αυτό εμφανίζεται στην αίτηση, διατηρώντας, δηλαδή, τα κεφαλαία και πεζά γράμματα, καθώς και άλλα σύμβολα που εμφανίζονται στο έντυπο και χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη γραμματοσειρά του ΓΕΕΑ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το σήμα θα καταχωρείται στη βάση δεδομένων όπως απεικονίζεται στο συνημμένο έγγραφο.

Το σήμα απεικόνισης αποτελείται αποκλειστικά από στοιχεία απεικόνισης, συνδυασμούς λεκτικών και απεικονιστικών ή άλλων γραφικών στοιχείων, λεκτικά στοιχεία σε στυλιζαρισμένη γραμματοσειρά ή λεκτικά στοιχεία σε περισσότερες από μία σειρές (το σύνολο των στοιχείων μπορεί να είναι έγχρωμα ή μη) ή να αποτελείται αποκλειστικά από έγχρωμα λεκτικά στοιχεία.

Το τρισδιάστατο σήμα είναι ένα σήμα τρισδιάστατου σχήματος (περιλαμβανομένων των περιεκτών, της συσκευασίας και του προϊόντος αυτού καθαυτού). Η αναπαράσταση που παρέχεται στο συνημμένο έγγραφο μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι έξι αναπαραστάσεις του σχήματος.

Έγχρωμο σήμα αυτό αφεαυτού σημαίνει ότι ζητείται προστασία σήματος για ένα ή περισσότερα χρώματα, ανεξαρτήτως ειδικού σχήματος ή διάταξης. Τα χρώματα πρέπει να αναφέρονται με λέξεις στον κατάλληλο χώρο. Πρέπει να κατατεθεί απεικόνιση του(των) χρώματος(των). Η γραπτή περιγραφή από μόνη της δεν αρκεί.

Το ηχητικό σήμα πρέπει να απεικονίζεται σε συνημμένο έγγραφο χρησιμοποιώντας τις τυποποιημένες μεθόδους αναπαραγωγής ήχου με τη χρήση γραφικών, ειδικότερα την τυποποιημένη σημειογραφία. Η περιγραφή δεν αρκεί. Ηλεκτρονικά ηχητικά αρχεία μπορούν να επισυναφθούν μόνο μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής κατάθεσης(e-filing).

Τα Άλλα» σήματα περιλαμβάνουν όλα τα άλλα είδη σήματος που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται ρητώς, όπως είναι τα ολογράμματα, σήματα θέσης, σήματα κίνησης, κλπ..

Για την αναπαράσταση των μη λεκτικών σημάτων πρέπει να χρησιμοποιείται συνημμένο έγγραφο.

1.5.1. Έγχρωμα σήματα

Εάν το σήμα είναι έγχρωμο, να αναφέρετε το ή τα χρώματα με λέξεις. Συνιστάται επιπλέον η αναφορά στους διεθνείς τυποποιημένους κωδικούς χρωμάτων.

1.5.2. Περιγραφή/παραίτηση (προαιρετική)

Η αίτηση μπορεί να περιέχει περιγραφή του σήματος και παραίτηση από ένα ή περισσότερα στοιχεία του σήματος (disclaimer) για το(α) οποίο(α) δεν διεκδικούνται αποκλειστικά δικαιώματα.

1.6. Συλλογικό σήμα

Σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο εάν το σήμα για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση είναι συλλογικό. Αίτηση για κοινοτικό συλλογικό σήμα μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι ενώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρεχόντων υπηρεσιών ή εμπόρων καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται εάν οι κανονισμοί που διέπουν τη χρήση του συλλογικού σήματος υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, ή εάν θα αποσταλούν στη συνέχεια.

1.7. Εθνικές εκθέσεις έρευνας (προαιρετικά)

Λόγω της αναθεώρησης του συστήματος έρευνας αιτήσεων κοινοτικού σήματος, η έκδοση (εθνικών») εκθέσεων έρευνας από τις κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών, έχει γίνει προαιρετική για τον αιτούντα (αντιθέτως, η έκθεση κοινοτικής έρευνας εξακολουθεί να καταρτίζεται από το ΓΕΕΑ σε κάθε περίπτωση). Στην περίπτωση που ο αιτών έχει επιλέξει το πεδίο Αίτηση εθνικών εκθέσεων έρευνας», το ΓΕΕΑ θα ζητήσει από τις εθνικές υπηρεσίες που συμμετέχουν (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/optionalSearces_en.pdf) να εκπονήσει και να επιστρέψει, εντός χρονικής περιόδου δύο μηνών, πρότυπη έκθεση έρευνας στα μητρώα σημάτων τους σχετικά με την αίτηση κοινοτικού σήματος. Το ΓΕΕΑ θα διαβιβάσει τις εθνικές εκθέσεις έρευνας που του διαβιβάστηκαν εντός της εν λόγω προθεσμίας καθώς και την κοινοτική έκθεση έρευνας, χωρίς καθυστέρηση, στον καταθέτη. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν επιλέξει το πεδίο Αίτηση εθνικών εκθέσεων έρευνας», θα καταρτιστεί μόνο η κοινοτική έκθεση έρευνας και θα διαβιβαστεί από το Γραφείο στον καταθέτη. Η δημοσίευση αίτησης (κατόπιν εξέτασης) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία έρευνας και η/οι έκθεση(εις) έρευνας έχουν ολοκληρωθεί και διαβιβαστεί από το Γραφείο στον καταθέτη.

1.8. Κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών

Το ΓΕΕΑ συνιστά τη χρήση της ορολογίας της ταξινόμησης της Νίκαιας, συμπεριλαμβανομένου του αλφαβητικού καταλόγου ο οποίος καταρτίσθηκε με βάση την ταξινόμηση αυτή . Κατά τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επισπεύδεται η διαδικασία εξέτασης της αίτησης. Επιπλέον, υπάρχουν όροι που έχουν ήδη εγκριθεί από το ΓΕΕΑ, οι οποίοι μπορούν να αντιγραφούν από τη βάση δεδομένων Euroace (διατίθεται επί γραμμής στη διεύθυνση http://oami.eu.int/en/database/europa.htm).

Η παραπομπή στον κατάλογο των προϊόντων και υπηρεσιών προηγούμενης αίτησης κοινοτικού σήματος μπορεί να αντικαταστήσει την αναφορά του καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών.

1.9. Υπογραφή

Στο τέλος της σελίδας 1 πρέπει να υπάρχει το ονοματεπώνυμο και η αντίστοιχη υπογραφή του αιτούντος/αντιπροσώπου.

2. Δεύτερη σελίδα του εντύπου

2.1. Αντιπρόσωπος

Η αντιπροσώπευση είναι προαιρετική για την κατάθεση της αίτησης, αλλά για όλα τα επόμενα στάδια της διαδικασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους αιτούντες, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν ούτε κατοικία ούτε έδρα, ούτε πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Όλοι οι υπόλοιποι αιτούντες μπορούν να αυτοεκπροσωπούνται ή να επιλέξουν να διορίσουν αντιπρόσωπο.

Όταν η αίτηση κατατίθεται απευθείας από έναν αιτούντα ο οποίος πρέπει να εκπροσωπηθεί για τα επόμενα στάδια, κάθε επικοινωνία μετά την κατάθεση από ή προς το ΓΕΕΑ πρέπει να γίνεται μέσω δεόντως διορισμένου αντιπροσώπου.

Η εκπροσώπηση ενώπιον του ΓΕΕΑ αναλαμβάνεται από επαγγελματίες αντιπροσώπους οι οποίοι πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες δύο κατηγορίες:

δικηγόροι δικαιούμενοι να ασκούν δικηγορία σε κράτος μέλος, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν στο εν λόγω κράτος ως πληρεξούσιοι σε θέματα σημάτων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, και οι οποίοι έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ή

εγκεκριμένοι πληρεξούσιοι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο που τηρεί το ΓΕΕΑ.

Οι αιτούντες μπορούν επίσης να ενεργούν μέσω των υπαλλήλων τους. Στην περίπτωση που ορίζεται υπάλληλος, το ονοματεπώνυμο του πρέπει να σημειωθεί στο πεδίο αντιπρόσωπος». Οι υπάλληλοι νομικών προσώπων που έχουν την κατοικία, την έδρα ή την πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση τους εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μπορούν να εκπροσωπούν άλλα νομικά πρόσωπα εάν (και μόνον εάν) μεταξύ των δύο νομικών προσώπων υφίσταται οικονομικός δεσμός, όπως κοινή ιδιοκτησία ή έλεγχος. Το αυτό ισχύει στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο με έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στις περιπτώσεις αυτές, τα στοιχεία που σχετίζονται με το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο υπάλληλος, καθώς και η βάση του οικονομικού δεσμού (ιδρυτική εταιρεία, θυγατρική, υποκατάστημα, κλπ) πρέπει να παρέχονται σε επισυναπτόμενα έγγραφα.

Το ΓΕΕΑ θα επικοινωνεί καταυτόν τον τρόπο με τον αντιπρόσωπο, εφόσον έχει ορισθεί.

Δεν απαιτείται η κατάθεση πληρεξούσιου για τον αντιπρόσωπο, εκτός εάν έχει διοριστεί ως αντιπρόσωπος υπάλληλος του αιτούντα.

2.1.1. Αριθμός αναγνώρισης

Εάν στον αντιπρόσωπο έχει ήδη χορηγηθεί αριθμός αναγνώρισης από το ΓΕΕΑ, τότε αρκεί να αναφέρει τον εν λόγω αριθμό και το ονοματεπώνυμό του. Σε διαφορετική περίπτωση, ο αντιπρόσωπος πρέπει να δηλώσει το πλήρες ονοματεπώνυμό του και τη διεύθυνσή του, όπως ορίζεται στη συνέχεια.

2.1.2. Όνομα και διεύθυνση του αντιπροσώπου

Πρέπει να αναφέρεται η πλήρης διεύθυνση. Συνιστάται η χρησιμοποίηση του τυποποιημένου κωδικού ISO των δύο γραμμάτων.

Όταν η διεύθυνση παράδοσης (οδός, αριθμός, κλπ.) είναι διαφορετική από την ταχυδρομική διεύθυνση (π.χ. μια Τ.Θ.), πρέπει να δίνονται και οι δύο διευθύνσεις. Το ΓΕΕΑ θα τις χρησιμοποιήσει ανάλογα με την περίπτωση. Η διεύθυνση παράδοσης θα είναι εκείνη που θα δημοσιευθεί.

Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, πρέπει να αναφέρονται και οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου, καθώς και τα στοιχεία άλλων μέσων επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αναφορά των αριθμών τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων τεχνικών μέσων υποδηλώνει ότι το Γραφείο μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη του αιτούντος, να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω μέσα για να επικοινωνήσει μαζί του.

2.2.Διεκδίκηση προτεραιότητας

Εάν ο αιτών επιθυμεί να διεκδικήσει προτεραιότητα για μία ή περισσότερες προγενέστερες αιτήσεις, πρέπει να αναφέρει τον αριθμό της αίτησης (εάν υπάρχει), την ημερομηνία και τη χώρα υποβολής της προγενέστερης αίτησης. Προτεραιότητα μπορεί επίσης να διεκδικηθεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.

Το έντυπο αίτησης πρέπει επίσης να αναφέρει εάν τα δικαιολογητικά για την προτεραιότητα υποβάλλονται μαζί με την αίτηση ή εάν πρόκειται να αποσταλούν στη συνέχεια.

2.3.Διεκδίκηση αρχαιότητας

Εάν διεκδικείται αρχαιότητα, πρέπει να αναφέρονται η φύση της καταχώρησης (εθνικό ή διεθνές σήμα), ο αριθμός καταχώρησης, η ημερομηνία κατάθεσης και το κράτος μέλος στο οποίο αυτή ισχύει. Αρχαιότητα μπορεί επίσης να διεκδικηθεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης, ή οποιαδήποτε στιγμή μετά την καταχώρηση του κοινοτικού σήματος.

Το έντυπο αίτησης πρέπει επίσης να αναφέρει εάν τα δικαιολογητικά για την αρχαιότητα υποβάλλονται μαζί με την αίτηση ή εάν πρόκειται να αποσταλούν στη συνέχεια.

2.4.Μετατροπή δυνάμει του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης

Προκειμένου να εξεταστεί η μετατροπή διεθνούς καταχώρησης η οποία έχει ακυρωθεί αιτήσει του γραφείου προελεύσεως από το διεθνές γραφείο, σύμφωνα με το άρθρο 9quinquies του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και σύμφωνα με το άρθρο 156 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, η αίτηση για το κοινοτικό σήμα πρέπει να περιλαμβάνει σχετική αναφορά.

Η αναφορά πρέπει γίνει κατά την κατάθεση της αίτησης, με μνεία των ακόλουθων στοιχείων στην παράγραφο του εντύπου αίτησης με τίτλο: Μετατροπή δυνάμει του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης»:

Τα στοιχεία στους αριθμούς (1), (2) και (3) είναι υποχρεωτικά προκειμένου να θεωρήσει το Γραφείο ότι ζητείται μετατροπή:

(1) Ο αριθμός της διεθνούς καταχώρησης που έχει ακυρωθεί. Το ΓΕΕΑ θα μπορεί τότε να ανακτήσει στοιχεία της διεθνούς καταχώρησης προκειμένου να ελέγξει εάν ο κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών του σήματος καλύπτεται από τη διεθνή καταχώρηση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

(2) Η ημερομηνία ακύρωσης της διεθνούς καταχώρησης από το διεθνές γραφείο. Η εν λόγω ημερομηνία θα χρησιμεύσει προκειμένου να ελεγχθεί εάν η αίτηση για κοινοτικό σήμα έχει κατατεθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία ακύρωσης της διεθνούς καταχωρίσεως.

(3) Η ημερομηνία διεθνούς καταχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης ή η ημερομηνία εγγραφής της αίτησης για εδαφική επέκταση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα η οποία γίνεται μεταγενέστερα της διεθνούς καταχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 3ter παράγραφος 2 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης.Η ημερομηνία διεθνούς καταχώρισης δεν θα αντιστοιχεί στην ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης κοινοτικού σήματος κατά την έννοια του άρθρου 27 του κανονισμού, αλλά στην ημερομηνία που καθορίζει το προγενέστερο δικαίωμα του κοινοτικού σήματος, η οποία έχει παρόμοια ισχύ με την ημερομηνία προτεραιότητας .

(4) Κατά περίπτωση, η ημερομηνία προτεραιότητας που διεκδικείται στη διεθνή αίτηση έτσι όπως έχει καταγραφεί στο διεθνές Μητρώο που τηρείται από το διεθνές γραφείο.

2.5.Μετάφραση

Είναι δυνατή η υποβολή προαιρετικής μετάφρασης στη δεύτερη γλώσσα του καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών, των στοιχείων που αφορούν τον προσδιορισμό των χρωμάτων (εάν υπάρχουν), της περιγραφής του σήματος (εάν υπάρχει) και της παραίτησης (εάν υπάρχει). Εάν τυχόν παρασχεθεί μετάφραση, πρέπει να αφορά και τα τέσσερα παραπάνω στοιχεία.

2.6.Καταβολή των τελών

Το βασικό τέλος αίτησης ενός κοινοτικού σήματος ανέρχεται στα 1050 ΕΥΡΩ, πόσο το οποίο καλύπτει έως και τρεις κλάσεις προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ το τέλος για κάθε πρόσθετη κλάση ανέρχεται στα 150 ΕΥΡΩ. Το βασικό τέλος αίτησης ενός συλλογικού κοινοτικού σήματος ανέρχεται στα 1800 ΕΥΡΩ, ενώ το τέλος για κάθε πρόσθετη κλάση άνω των τριών ανέρχεται στα 300 ΕΥΡΩ.

Το πρόσθετο τέλος για την εκπόνηση εθνικών εκθέσεων έρευνας (οι οποίες κατέστησανι προαιρετικές στις 10 Μαρτίου 2008, βλέπε τμήμα 1.7) υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το τέλος των 12 ευρώ για κάθε εθνική έκθεση έρευνας με τον αριθμό των κεντρικών υπηρεσιών βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών που συμμετέχουν (επί του παρόντος 12 και άρα 12χ12=144 Ευρώ) (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/optionalSearces_en.pdf).

Το εν λόγω τέλος πρέπει να καταβληθεί μαζί με το βασικό τέλος αίτησης (άρθρο 39 παράγραφος 2 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα). Οι αιτούντες που τηρούν τρέχοντα λογαριασμό στο ΓΕΕΑ μπορούν να επιλέξουν την καταβολή των εν λόγω τελών είτε ταυτόχρονα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης ή ένα μήνα μετά από την ημερομηνία κατάθεσης. Η καταβολή του εν λόγω τέλους μπορεί, επίσης, να συνδυαστεί με την καταβολή του τέλους για κάθε πρόσθετη κλάση.

Το βασικό τέλος αίτησης πρέπει να καταβληθεί εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη ημερομηνία υποβολής της αίτησης προκειμένου να κατοχυρωθεί η ημερομηνία παραλαβής ως ημερομηνία κατάθεσης. Το ΓΕΕΑ δεν θα προβεί σε όχληση για την καταβολή του τέλους αυτού. Δεν ισχύει πλέον ξεχωριστό τέλος καταχώρισης είτε για κοινοτικά σήματα είτε για συλλογικά κοινοτικά σήματα.

Οι πληρωμές (όλα τα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον πληρωτή ο οποίος δίνει και τις σχετικές οδηγίες στην τράπεζα του) πραγματοποιούνται ως εξής:

– μέσω εντολής χρέωσης τρεχούμενου λογαριασμού που τηρείται στο ΓΕΕΑ, αναφέροντας τον αριθμό του εν λόγω λογαριασμού. Ο αιτών/αντιπρόσωπος μπορεί να επιλέξει είτε την εντολή άμεσης χρέωσης του βασικού τέλους αίτησης είτε την εντολή χρέωσης στο τέλος της περιόδου του ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης. Η εντολή άμεσης χρέωσης θα επιταχύνει τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης. Ο αιτών μπορεί να επιλέξει εάν τα τέλη για κλάσεις άνω των τριών θα καταβάλλονται ταυτόχρονα με το βασικό τέλος αίτησης ή όταν θα έχει γίνει δεκτή η ταξινόμηση. Ο κάτοχος τρεχούμενου λογαριασμού μπορεί με δήλωση του να αποκλείσει τη χρήση του λογαριασμού αυτού για τη συγκεκριμένη πληρωμή.

– μέσω χρηματικής μεταφοράς (transfer), σε ευρώ, σε τραπεζικό λογαριασμό του ΓΕΕΑ, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τον αριθμό αναφοράς του αιτούντος ή του αντιπροσώπου και την αίτηση (ή τις αιτήσεις) στην οποία αναφέρεται(-ονται) η πληρωμή (-ες).

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία χρηματικής μεταφοράς μόνο εάν αυτή έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Οι αιτούντες πρέπει να γνωρίζουν ότι το Γραφείο δεν εκδίδει τιμολόγια για τα τέλη κατάθεσης.

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί μπορούν να ανοιχθούν με υποβολή σχετικής γραπτής αίτησης στο ΓΕΕΑ στην ακόλουθη διεύθυνση:

Office for Harmonization in the Internal Market

Finance Departement

Avenida de Europa, 4

E-03008 Alicante, Ισπανία

Τηλέφωνο: (34) 965 139 340

Φαξ: (34) 965 139 113

Οι μεταφορές χρηματικών ποσών μπορούν να πραγματοποιούνται σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς του ΓΕΕΑ::

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

Αριθμός λογαριασμού: 0182-5596-90-0092222222 Swift code(BIC): BBVAESMMXXX

IBAN ES88 0182 5596 9000 9222 2222

LA CAIXA

Αριθμός λογαριασμού: 2100-2353-01-0700000888 Swift code(BIC): CAIXESBBXXX

IBAN ES03 2100 2353 0107 0000 0888

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ

•Στο πληρεξούσιο δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ούτε η προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων.

•Η αίτηση δεν αποστέλλεται μέσω της Δ/νσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας αλλά απευθείας από τον αιτούντα ταχυδρομικώς, με φαξ ή σε μορφή ηλεκτρονικής αποστολής (e-filing).

•Το βασικό τέλος αίτησης ενός κοινοτικού σήματος ανέρχεται στα €900 όταν γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης (e-filing), ποσό το οποίο καλύπτει έως και τρεις κλάσεις προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ το τέλος για κάθε πρόσθετη κλάση ανέρχεται στα €150

•Για την εύρεση της αίτησης στα ελληνικά σε μορφή ηλεκτρονικής αποστολής (e-filing), πληκτρολογείστε την ακόλουθη διεύθυνση : https://oami.europa.eu/en/mark/marque/form.htm

•Για την εύρεση της αίτησης στα ελληνικά σε μορφή μη ηλεκτρονικής αποστολής πληκτρολογείστε την ακόλουθη διεύθυνση : https://oami.europa.eu/en/mark/marque/form.htm

Έλεγχος κοινοτικών σημάτων.

Α) Από την ιστοσελίδα του Κοινοτικού Γραφείου ως ακολούθως:

1. www.oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_SearchBasic?

ή

Β) Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή δηλ.: www.gge.gov.gr

(Εμπορικά Σήματα – Έλεγχος Κοινοτικών Σημάτων – Πρόσβαση στο αρχείο των Κοινοτικών Σημάτων)

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας , Γραφείο Κοινοτικών Σημάτων στο τηλέφωνο 210-3893395.

Πρόσβαση στο αρχείο των Κοινοτικών Σημάτων

Αίτηση Κοινοτικού Σήματος

Αίτηση Κοινοτικού Σήματος

Εκπαιδευτικά Videos

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ VIDEOS ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

TMclass Tutorial
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΙ ΣΗΜΑΤΩΝ

Οδηγίες & απαιτούμενα δικαιολογητικά για αιτήσεις μεταβολών επί σημάτων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μεταβολών επί Σήματος (Οδηγίες)

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Παράτασης Προστασίας Σήματος (Οδηγίες)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΜΑΤΩΝ