Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις

16 Οκτωβρίου, 2012

Η Ελλάδα, ως μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έχει προσχωρήσει στις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις (Οδηγίες) οι οποίες αποτελούν συστάσεις που απευθύνονται από τις κυβερνήσεις που τις υιοθετούν στις πολυεθνικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στις χώρες τους ή που εδρεύουν στις χώρες τους και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Οι Οδηγίες έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν ότι η λειτουργία των εν λόγω επιχειρήσεων εναρμονίζεται με κυβερνητικές πολιτικές, να ενδυναμώσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των επιχειρήσεων και των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούνται, να βοηθήσουν στη βελτίωση του κλίματος για τις ξένες επενδύσεις και να προωθήσουν τη συμβολή των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην αειφόρο ανάπτυξη. Μολονότι απευθύνονται κατ” αρχήν σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, τόσο στις μεγάλες όσο και στις μικρομεσαίες, η τήρησή τους συνιστάται και στις εθνικές επιχειρήσεις.

Οι Οδηγίες συνιστούν τον μοναδικό, περιεκτικό και πολυμερή κώδικα ορθής συμπεριφοράς των πολυεθνικών επιχειρήσεων, τον οποίο οι κυβερνήσεις ανέλαβαν την υποχρέωση να προωθήσουν με την ίδρυση και τη λειτουργία Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) με αντικείμενο και στόχο: α) την προώθηση των Οδηγιών, β) την παροχή διευκρινήσεων ως προς το περιεχόμενό τους και γ) τη φιλική επίλυση προβλημάτων που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την εφαρμογή τους, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη της κοινωνίας. Τα ΕΣΕ αναφέρονται στην Επιτροπή Επενδύσεων του ΟΟΣΑ με την υποβολή ετήσιας έκθεσης σχετικά με τη φύση και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους.

Δείτε το σύντομο εισαγωγικό σημείωμα σχετικά με τις Οδηγίες καθώς και το κείμενο των Οδηγιών σε Αγγλικά και Ελληνικά:


Τι είναι οι Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις;(εισαγωγικό σημείωμα)


ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΟΣΑ Πολυεθνικές Επιχειρήσεις 2011

What are the OECD Guidelines for Multinational Enterprises? (introductory note)

OECD Guidelinesfor Multinational Enterprises 2011