Δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) και το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του νέου Επενδυτικού Νόμου

16 Μαΐου, 2011

Δημοσιεύθηκαν σήμερα οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) και το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του νέου Επενδυτικού Νόμου. 

Τόσο το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) όσο και το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) αποτελούν εργαλεία για την τεκμηριωμένη και αντικειμενική αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και για την αποτελεσματική και αξιόπιστη παρακολούθηση και έλεγχό τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νέο Επενδυτικό Νόμο και το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα (33/2011).

Για το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αποτελεί προτεραιότητα η επιλογή με διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια ικανών ατόμων που θα ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα στην επιλογή και τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων. Για το λόγο αυτό, στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος καταγράφονται με σαφήνεια οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα των Αξιολογητών και των Ελεγκτών ενώ η επιλογή τους πρόκειται να γίνει με πλήρως διαφανή κριτήρια και καθορισμένη βαθμολογία, η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια, όσοι επιλεγούν θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί η επάρκειά τους πάνω στο γνωστικό αντικείμενο του έργου τους, και θα γίνει η τελική εγγραφή τους στα Εθνικά Μητρώα.

Η ανάθεση για την επιλογή των επενδυτικών σχεδίων στους Αξιολογητές και ελέγχων στους Ελεγκτές, θα γίνεται με τυχαίο τρόπο, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΠΣΚΕ – Επ), ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη διαφάνεια και να μην υπάρχει πιθανότητα μεροληπτικών κρίσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι, τόσο για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών όσο και στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από τις 17 έως τις 31 Μαΐου, και ώρα 15:00. Τα απαιτούμενα προσόντα, οι διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο των Προσκλήσεων που είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο του Νέου Επενδυτικού Νόμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr