Προστασία του Καταναλωτή

Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή συστάθηκε με το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α’ 192) με το οποίο προσδιορίστηκαν η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της.

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή είναι:

 • η προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών,
 • η προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων τους,
 • η προαγωγή της πληροφόρησης και επιμόρφωσής τους ώστε να επηρεάζουν σε όφελός τους τις εξελίξεις στην αγορά,
 • η υποστήριξη της οργάνωσής τους σε ενώσεις καταναλωτών και της ακρόασής τους σε θέματα που τους αφορούν, και
 • η διαμόρφωση υγιούς καταναλωτικής συνείδησης και προτύπων ορθής καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 1. Τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή
 2. Τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή.

Α. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή είναι:

 • α. Η ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή.
 • β. Η νομοθετική πρωτοβουλία για την έννομη προστασία των καταναλωτών και επιχειρήσεων σε περιπτώσεις παράβασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.
 • γ. Η ορθή ενσωμάτωση – κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την καταναλωτική πίστη.
 • δ. Οι δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης καταναλωτή.

Β. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή είναι:

 • α. Η προστασία του καταναλωτικού κοινού στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 2251/1994 και ειδικότερα η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών όσον αφορά συναλλαγές τους σε σχέση με την αγορά καταναλωτικών αγαθών, αλλά και την παροχή υπηρεσιών.
 • β. Η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η καταστολή των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και του υγιούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων.
 • γ. H παρακολούθηση και εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας για τη λειτουργία των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και την προστασία της προσωπικής σφαίρας και προσωπικότητας των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές είσπραξης των απαιτήσεων.

Με την Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή μπορείτε να επικοινωνήσετε:

 • Ταχυδρομικά: Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή – Πλ. Κάνιγγος, 101 81, ΑΘΗΝΑ
 • Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 1520@efpolis.gr
 • Μέσω της γραμμής καταναλωτή 1520

Για το πρόγραμμα «Ο μικρός καταναλωτής… τα βασικά δικαιώματα», για  μαθητές και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,  στο τηλέφωνο 210-3893353 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο iplantzounaki@efpolis.gr

Τηλεφωνικός κατάλογος του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή (EL, EN).

Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή υλοποιεί το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πρόγραμμα «Ο μικρός καταναλωτής… τα βασικά δικαιώματα» για το σχολικό έτος 2020-2021.

 

Πρόκειται για σειρά δράσεων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και εκπαιδευτικών οι οποίοι στη συνέχεια θα εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους σε θέματα αγωγής του καταναλωτή.

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενημερωθούν μαθητές και εκπαιδευτικοί για τα δικαιώματα του καταναλωτή και να καλλιεργηθεί η καταναλωτική συνείδηση. Κατ’ αυτό τον τρόπο ευαισθητοποιούνται οι νεαροί μαθητές σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες τους ως καταναλωτών της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να πιστέψουν στον εαυτό τους και να αντιληφθούν ότι δεν είναι ανίσχυροι, αλλά, αντιθέτως, μπορούν να γίνουν οι μικροί «ήρωες» της αλλαγής προς την υπεύθυνη και βιώσιμη κατανάλωση.

 

Για πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή, στο τηλέφωνο 210-3893353 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση:  iplantzounaki@efpolis.gr