Καλές πρακτικές

 • Καλές πρακτικές

Στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφονται καλές  πρακτικές Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για τις παρακάτω κατηγορίες:

 

 • Κτίρια
 • Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού
 • Σύστημα συμπαραγωγής
 • Χαρτί φωτοαντιγραφικό και γραφής
 • Ηλεκτρική ενέργεια
 • Τρόφιμα και υπηρεσίες τροφοδοσίας
 • Έπιπλα
 • Προϊόντα και υπηρεσίες κηπουρικής
 • Εσωτερικός φωτισμός
 • Εφαρμογή πολιτικής Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και διαχείριση κτηρίων, γραφείων
 • Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός
 • Προμήθειες γραφείου
 • Εξοπλισμός απεικόνισης, αναλώσιμα και υπηρεσίες εκτύπωσης
 • Οδικός φωτισμός και σηματοδότες κυκλοφορίας
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση οδών
 • Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας
 • Οδικές μεταφορές
 • Διαχείριση και συλλογή αποβλήτων
 • Υποδομές επεξεργασίας λυμάτων
 • Υδρονικοί θερμαντήρες
 • Λοιπά

 

Οι  προαναφερόμενες καλές  πρακτικές καταδεικνύουν τον τρόπο που οι αναθέτουσες αρχές στην Ευρώπη έχουν επιτυχώς «πρασινίσει» μία δημόσια σύμβαση και παρέχουν συμβουλές για την αναπαραγωγή εμπειριών.

(https://ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm)